KCE
BTW

Dank je wel, klinisch psychologen in Vlaanderen!

Dezorgsamen.be ontwikkelde bedankkaartjes voor iedereen die in deze crisis zorg draagt voor een ander. Voor VVKP een uitstekende reminder om alle klinisch psychologen te bedanken die mee het mentale welzijn van onze burgers ondersteunen. Bedankt!

Meer Info?

Stand van zaken met betrekking tot de terugbetaling klinisch psychologen

Graag brengen wij jullie ook op de hoogte van de voortgang van de onderhandelingen op het RIZIV. Er is een eerste ronde geweest waar de stakeholders hun noden konden delen. 

Meer Info?

Toelichting voor de leden mbt het standpunt van de vereniging in de zaak Kaat Bollen

Het afgelopen weekend hebben wij, zoals velen, met enige verbazing gekeken naar de omvang die de zaak Kaat Bollen heeft aangenomen en  de impact die het oordeel van de Psychologencommissie heeft gehad. Er waren uiteenlopende reacties, gaande van verontwaardiging over het recht van zelfexpressie tot bezorgdheden rond eenzijdigheid en een trial by media. Als beroepsvereniging vonden we het belangrijk om te reageren, zonder te polariseren. – de beroepsgroep bevond zich zowaar in het oog van een kleine mediastorm.

MeER INFO?

VVKP in overleg met de lokale kringen

Afgelopen maand gingen we opnieuw in gesprek met onze kringvoorzitters. Hun input bleek opnieuw van onschatbare waarde.

MEER INFO?

VVKP interpelleert Fedasil: nieuwe regels maken psychologisch werk erg moeilijk

Op initiatief van de Divisie diversiteit kaarten verschillende psychologen - en psychotherapie verenigingen de nieuwe spelregels van Fedasil rond de psychologische hulpverlening voor deze kwetsbare groep. Deze dreigen het klinisch werk erg moeilijk te maken.

MEER INFO?

Geen loonsverhoging voor klinisch psychologen? Onaanvaardbaar!

Een update over het IFIC - dossier. Het blijkt nu dat de aangekondigde extra middelen voor de zorgsector, naar aanleiding van de Corona - crisis, zullen aangewend worden om de IFIC - hervorming helemaal te kunnen uitrollen. Voor klinisch psychologen betekent dat echter helemaal geen loonsverhoging, zoals bij de andere beroepen. Het is hoogstens een wegwerken van het aanvankelijke loonverlies als gevolg van IFIC. Voor VVKP is dat werkelijk onaanvaardbaar!

MEER INFO?

Bond Moyson past haar formulieren aan na melding door VVKP - leden

De VVKP heeft aan de Bond Moyson West - Vlaanderen gevraagd om de nieuwe voorwaarden voor terugbetaling vanuit hun aanvullende verzekering aan te passen. In een schrijven vraagt de VVKP om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van hun leden toegang kunnen krijgen tot psychologische hulp. De VVKP heeft ook het Vlaams Patiënten Platform ingelicht.

MEER INFO?

VVKP - collega Tom Van Daele is runner - up in het Psychsolutions initiative!

We zijn bijzonder trots te mogen melden dat VVKP - collega Tom Van Daele tweede is geworden in de internationale Psychsolutions Initiative!

MEER INFO?

Een terugblik door de voorzitter

Voorzitter Patrick Engelhardt is nu 6 maanden aan het roer van de vereniging en blikt even terug op deze eerste fase van zijn voorzitterschap. Een boeiende inkijk in de werking van de VVKP.

MEER INFO?

VVKP stelt zich ernstige vragen bij “good practices” van Fedasil

Fedasil legt “good practices” op aan psychologen/psychotherapeuten voor de begeleiding van bewoners in collectieve opvangcentra. Deze “good practices” houden geen rekening met het beroepsgeheim en de autonome positie van de klinisch psycholoog/psychotherapie. De divisie diversiteit van de VVKP neemt de situatie onder de loep en legt uit.

MEER INFO?

VVKP aan het woord in het Vlaams Parlement

De noden van de klinisch psychologen en hun patiënten - erkenning en waardering voor onze eigenheid - VVKP aan het woord in het Vlaams Parlement

MEER INFO?

Fedasil en VVKP hernemen belangrijke dialoog

Naar aanleiding van de brief die VVKP samen met andere beroepsverenigingen in januari heeft opgestuurd naar Fedasil, werden we uitgenodigd tot een gesprek

MEER INFO?

Pro-actieve contactname voor zorg-en welzijnsmedewerkers.

Vanuit het consortium deZorgSamen.be wordt gevraagd om onderstaande info te helpen verspreiden in het werkveld. De VVKP zal de informatie omtrent dit initiatief verder verspreiden, maar herhaalt tegelijkertijd hoezeer ze dit initiatief een gemiste kans vindt. Voor vele collega’s uit de zorg-en welzijnssector komt deze beperkte hulp immers te laat gezien velen van hen al rechtstreeks bij een collega in een privé-praktijk hulp is komen zoeken. Deze zorg betalen ze bovendien met hun eigen middelen.

MEER INFO?

Ongerustheid studenten mbt de gesuperviseerde professionele praktijk

De VVKP mocht recent heel wat berichten ontvangen van ongeruste studenten met betrekking tot de gesuperviseerde professionele praktijk. We trachten duidelijkheid te scheppen en geven u een stand van zaken van wat er tot nu toe bekend is en hoe het verder zal verlopen.

MEER INFO?

VVKP informeert de collega's in dienstverband

De divisie voorzieningen organiseert 2 webinars om collega's in loondienst binnen de diverse voorzieningen te informeren over onder meer het IFIC - dossier. Deze activiteiten zijn gratis en staan open voor alle psychologen, ook niet - leden.

MEER INFO?

Een fijne, veilige zomer gewenst!

2021 was weer een intens jaar voor de zorg. Ook u bent ongetwijfeld toe aan een deugddoende vakantie. Vanuit VVKP wensen we u een prettig verlof toe.

MEER INFO?

Startersdag voor zelfstandige Klinisch Psychologen

Enkele sfeerbeelden van de voorbije startersdag voor zelfstandige Klinisch Psychologen.

MEER INFO?

Verslag studiedag VVKP : "De klinische psychologie under review"

Een terugblik op de studiedag VVKP "De klinische psychologie under review “ dat doorging op 19 november in het Congrescentrum Lamot te Mechelen.

MEER INFO?

Voorstelling nieuwe stafleden

VVKP stelt zijn 3 nieuwe stafleden aan u voor.

MEER INFO?

CM breidt voordeel aanvullende verzekering uit!

Jarenlang hebben we er als VVKP voor geijverd dat het grootste ziekenfonds in Vlaanderen haar aanbod psychologische zorg zou open stellen voor alle cliënten van klinisch psychologen. De CM maakt dit nu mogelijk door in terugbetaling van psychologische zorg bij alle klinisch psychologen te voorzien.

MEER INFO?

De klinisch psycholoog erkend als autonoom gezondheidszorgberoep

Op 10 jui 2016 keurde de kamer onder luid applaus de wet op de GGZ - beroepen goed. Deze was een herwerking van een al eerder gestemde wet in 2014, de wet Muylle. We bespreken de diverse onderdelen. 

MEER INFO?

VVKP stelt nieuwe IFIC - profielen voor

De divisie voorzieningen heeft een voorstel uitgewerkt om de bestaande IFIC - profielen te herzien.

NAAR DE IFIC - PROFIELEN

Er was een grote ontevredenheid onder de psychologen met betrekking tot de IFIC - functieclassificatie. In dit dossier houdt de divisie voorzieningen een stand van zaken bij.

MEER INFO?

Register van klinisch psychologen

Een kwaliteitslabel om forensisch psychologen duidelijk herkenbaar te maken. 

MEEr INFO?

Vorming en opleiding

Door kwaliteitsvolle vormingen en opleidingen in de forensische psychodiagnostiek, counseling en psychotherapie aan te bieden en te ondersteunen streeft de divisie Forensische Psychologie naar een bevordering van het evidence-based gefundeerd handelen van de forensisch psycholoog.

MEER INFO?

 

 

De Psychologencommissie

In dit dossier trachten we helder te kaderen dat de bevoegdheid van de Psychologencommissie beperkt is tot de erkenning van de titel en het inrichten van het deontologisch tuchtorgaan. Inschrijven is wettelijk verplicht voor wie de titel van klinisch psycholoog wilt dragen, maar niet voor het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog.

MEER INFO?

Visum en erkenning

Administratieve formaliteiten om het beroep van klinisch psycholoog te mogen uitoefenen

MEER INFO?

Ledenvoordelen

Je lidmaatschap bij VVKP betaalt zichzelf terug. Ontdek hier de vele ledenvoordelen van VVKP!

MEER INFO?

Voorstel tot financiering klinisch psychologische zorg

Hoe ziet VVKP de toekomstige financiering van klinisch psychologische zorg?

MEER INFO?

KCE

In dit dossier trachten we alle relevante richtlijnen van het KCE voor klinisch psychologen op te lijsten.

MEEr INFO?

Hoge GezondheidsRaad

In dit dossier trachten we alle relevante adviezen voor klinisch psychologen te verzamelen van de Hoge GezondheidsRaad.

MEEr INFO?

Psychologen en het Corona - virus

Dit dossier bevat een overzicht van richtlijnen over hoe om te gaan met het Corona - virus. Ze bevat aanbevelingen voor zowel de bevolking als de beroepsgroep van klinisch psychologen.

MEER INFO?

Werken in Nederland

In dit dossier verzamelen we alle relevante informatie die u nodig heeft om als psycholoog in de Nederlandse gezondheidszorg te kunnen werken.

MEER INFO?

Project Trauma

Dit dossier bundelt alle informatie over het kwaliteitslabel traumapsycholoog.

MEER INFO?

Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering

De sokkelwet was één van de grote wetgevende hervormingen aan de WUG - wet. Ze treedt in werking op 01 juli 2021, al zijn er nog heel wat onderdelen die later van start kunnen gaan.

MEEr INFO?

BTW

Klinisch psychologen zijn voortaan, net als alle andere zorgverstrekkers, vrijgesteld van BTW voor alle handelingen die zij stellen met een therapeutisch doeleinde. De oude BTW - vrijstelling is hierdoor niet langer meer van toepassing op ons.

MEEr INFO?

Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones

Dit dossier bundelt alle informatie met betrekking tot het nieuwe akkoord op het RIZIV rond de financiering van psychologische zorg via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden. De VVKP is rechtstreeks betrokken via haar positie binnen de Transversale OvereenkomstenCommissie (TOC). Dit dossier wordt continu bijgewerkt met nieuwe informatie vanuit de TOC en de lokale netwerken geestelijke gezondheid.

MEER INFO?