23-08-22
Koen Lowet

BTW-vrijstelling voor medische zorg

De wet van 11.07.2021 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) regelt een nieuwe vrijstelling voor alle gezondheidszorgberoepen (waaronder dus ook klinisch psychologen) als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. 

Deze wet wordt verduidelijkt in een circulaire van de BTW-administratie.

 

Wat moet u weten?

Alle diensten met betrekking tot medische zorg (waaronder klinisch psychologische zorg) zijn vrijgesteld van BTW in zoverre zij een duidelijk therapeutisch doeleinde hebben. Wat wordt beschouwd als medische zorg? Noch het BTW-wetboek, noch de BTW-richtlijn, geven een duidelijke definitie. Dat betekent dat dit geval per geval zal beoordeeld worden aan de hand van eerdere rechtspraak door het Hof van Justitie. 

Daaruit kunnen we afleiden dat een therapeutisch doeleinde ruim kan geïnterpreteerd worden: het betreft niet alleen diagnostiek en behandeling van gezondheidsproblemen, maar ook preventie en het behoud van gezondheid (via bvb. psycho-educatie).  Ook stagebegeleiding en het superviseren van een collega in zijn therapeutische activiteiten valt onder de noemer van een act met een therapeutisch doeleinde.  Zelfs de organisatie van zorg (bv. coördinatie van een groepspraktijk) wordt onder een therapeutisch doel gerekend.  Bij onduidelijkheid is het aan de klinisch psycholoog om in eer en geweten te oordelen of een bepaalde handeling een therapeutisch doel dient of niet.  

De vergoeding voor het niet-tijdig annuleren van een afspraak (no show fee) is eveneens vrijgesteld van BTW.  Het betaalde bedrag is immers geen dienst, maar een vergoeding die door de patiënt wordt veroorzaakt.   

Wat bij fouten?  Gezien de impact van de gezondheidscrisis op de organisatie van de medische en paramedische sector en de moeilijkheid in deze specifieke periode om de praktische gevolgen van de wijziging van artikel 44 van het Wetboek correct in te schatten, heeft de heer Minister zijn administratie gevraagd om voor het jaar 2022, in het kader van een eventueel fiscaal toezicht op de juiste toepassing van de bovengenoemde bepaling een soepele houding aan te nemen in geval van een kennelijk onopzettelijke fout van een beroepsbeoefenaar.

 

Naar de volledige BTW - circulaire

Naar de FAQ over de BTW

 

Nog vragen? raadpleeg ons webinar over de nieuwe BTW-regeling 

 

BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen

Indien de jaaromzet van de niet-therapeutische diensten niet meer dan 25.000 euro bedraagt, kan een vrijstellingsregeling van artikel 56bis aangevraagd worden.  Dit betekent dat er geen BTW moet aangerekend worden en dat er dus geen periodieke BTW-aangiften moeten ingediend worden.  

Voor het bepalen van deze drempel worden de honoraria voor de vrijgestelde therapeutische zorg niet meegeteld.  De vrijgestelde onroerende verhuuropbrengsten (artikel 44, §3, 2°) moeten wel meegeteld worden; indien deze opbrengsten geïnd worden door dezelfde innende entiteit.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.