02-05-21
Koen Lowet

For-K, Forensisch-psychiatrische Intensieve behandeleenheden voor justitiële jongeren: Aanbod, gebruik en behoefte

De For-K intensieve behandelingseenheden (IBE)-zijn bedoeld voor jongeren met een ernstige psychiatrische problematiek die door een jeugdrechter onder een gerechtelijke maatregel zijn geplaatst. Deze voorzieningen, waarvan België er momenteel 14 telt, werden nu bijna 20 jaar geleden opgericht in het kader van een pilootproject. Bijna alle jongeren in deze eenheden volgden een zeer moeilijk levenspad en kwamen al met talrijke organisaties in aanraking, maar geen enkele heeft de eindverantwoordelijkheid. 
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kreeg de opdracht om te beoordelen hoeveel For-K IBE België nodig heeft, teneinde hun situatie een permanent karakter te geven. Het KCE stelde vast dat deze For-K IBE zeer gewaardeerd werk leveren, maar dat het moeilijk te bepalen is hoe het aanbod eruit moet zien zolang de opnamecriteria niet preciezer worden beschreven. Verder benadrukt het KCE dat ook voor en na een verblijf in een For-K IBE actie noodzakelijk is, wil men opname voorkomen of beletten dat al het werk verloren gaat. En het is tijd om de pilootfinanciering van deze eenheden om te zetten in een structurele financiering.

Naar een samenvatting van het rapport

In een psychiatrische zorgcontext is lichamelijke gezondheid ook belangrijk

Personen met een psychiatrische aandoening zoals schizofrenie, een ernstige depressie, of een psychotische of bipolaire aandoening hebben meer kans om vroegtijdig te overlijden en hebben moeilijker toegang tot gezondheidszorg dan de algemene bevolking. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft getracht uit te zoeken waarom. Kwalitatief onderzoek bij patiënten en zorgteams in een residentiële psychiatrische zorgcontext geeft aan dat een verklaring kan gezocht worden in zowel vooroordelen als administratieve factoren die de lichamelijke en geestelijke gezondheid apart beschouwen. Alle internationale richtlijnen zijn het erover eens dat deze dichotomie achterhaald is en dat een psychiatrische ziekenhuisopname moet worden gezien als een tijd en plaats waar het hoofddoel is om de algemene gezondheid van de patiënt te verbeteren, in een geest van herstel en empowerment. Het KCE stelt daarom een aantal pistes tot verbetering voor en beschouwt de huidige hervormingen van de nomenclatuur en financiering van ziekenhuizen als een mogelijke opportuniteit om de situatie te veranderen. 

Naar een samenvatting van het rapport

Obesitaschirurgie: Organisatie en Financiering van zorg voor en na de operatie

KCE pleit voor multidisciplinaire opvolging, waaronder psychologische, na het volgen van een barriatrische ingreep.

Naar het advies

Het post-intensieve zorgsyndroom, een miskend aspect van de coronapandemie

Door de COVID-pandemie zijn momenteel alle schijnwerpers gericht op de intensieve zorgen en de sterftecijfers. Maar zelfs bij hun thuiskomst is de lijdensweg voor vele patiënten nog niet afgelopen, en ook de huisartsen staan mogelijk voor een nieuwe uitdaging. De kans bestaat namelijk dat we zullen worden overspoeld door een golf van ‘post-intensieve zorgsyndromen’. Het fenomeen, dat bij het grote publiek en de zorgsector nog vrij onbekend is, kan zorgen voor fysieke, psychische en cognitieve problemen bij meer dan de helft van de mensen die op de intensieve zorgafdeling hebben verbleven voor een ernstig probleem (dus niet alleen bij COVID). Vandaag publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een rapport om het probleem, dat vaak wat op de achtergrond verdwijnt nadat een leven werd gered, onder de aandacht van de huisartsen te brengen. Het rapport bevat een aantal praktische tools om de eerste tekenen van PICS zo vroeg mogelijk te herkennen.

Meer info?

Hoe de detectie en aanpak van ouderenmis(be)handeling verbeteren?

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld. In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Het KCE heeft een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken. Dit alles moet hen een leidraad bieden bij de vragen die ze moeten stellen en de houding die ze moeten aannemen als ze mis(be)handeling vermoeden. 

Naar het rapport

De performantie van het Belgische gezondheidssysteem: evaluatie van de billijkheid

Spijtig genoeg heeft niet iedereen een goede gezondheid, en dezelfde behoefte aan zorg. In onze Belgische gezondheidzorg, die gebaseerd is op solidariteit, wil men deze ongelijkheid zoveel mogelijk opvangen. Maar krijgen mensen met dezelfde behoefte aan gezondheidszorg er in ons land wel in dezelfde mate toegang toe? Of anders gezegd, is de toegang tot onze zorg billijk? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging dit met een nieuwe methode na. Financiële problemen blijken een billijke toegang tot zorg te belemmeren, vooral dan tot de specialist en de tandarts, zelfs in die mate dat er Belgen zijn die deze zorg uitstellen of helemaal niet gebruiken. Een belangrijke reden hiervoor zijn de kosten die de patiënt uit eigen zak moet betalen, of moet voorschieten. In 4% van de gezinnen vormen de uitgaven voor zorg zelfs meer dan 40% van de totale uitgaven. Dankzij een aantal beschermingsmaatregelen, zoals de verhoogde tegemoetkoming, wordt deze onbillijkheid wel afgezwakt, maar er is nog ruimte voor verbetering in de bescherming tegen remgeld en de steeds stijgende supplementen.

Naar het rapport

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.