Waarom zou ik stagemeester worden?

De professionele stage oftewel de gesuperviseerde professionele praktijk is een noodzakelijke aanvulling op de huidige masteropleiding. Ze brengt de opleiding van Belgische klinisch psychologen eindelijk op het Europese niveau van 6 jaar en de VVKP heeft daar lang voor geijverd om dit mogelijk te kunnen maken. Het was ook één van de voorwaarden van de artsen om ons onze autonomie te gunnen (meer klinische praktijk en ervaring in de opleiding).

Uw inzet als stagemeester om deze kandidaat - klinisch psychologen mee op te leiden is dan ook essentieel. Je bijdrage om de kwaliteit van ons beroep omhoog te krikken is noodzakelijk. We hebben getracht om de drempel (voorwaarden (zoals de permanente vorming) zo laag mogelijk te houden, maar tegelijkertijd kwaliteitsvol.

We beseffen ten volle dat dit een bijkomende stage is (naast de huidige marterstage) en dat dit problemen kan geven in capaciteit (beschikbare stageplaatsen). Dit is ook een zorg die we hebben aangekaart bij de sociale partners en de overheid. VVKP ijvert voor een volledig georganiseerd en gefinancierd stagesysteem. Dat betekent dat de stagediensten extra financiële middelen zouden krijgen om jonge kandidaat - psychologen aan te nemen en de stagemeesters te compenseren voor hun begeleiding (zodat die op hun beurt vervangen kunnen worden). 

Zo ver zijn we nog niet (de stage start ook pas binnen 1,5 jaar) en dit zal ook wellicht geleidelijk aan opgebouwd moeten worden. Ook de universiteiten zijn nog niet overtuigd of dit wel een goed systeem kan zijn. We werken samen met hen aan een nieuw masterplan psychologie waarin we dit zullen meepakken.

In elk geval gaat de stage van start kunnen gaan als eerste werkervaring: de jonge collega’s die nu een job vinden en die dan begeleid worden door ervaren “stagemeesters”. Er is alleszins wel al een consensus onder de universiteiten, werkgevers en beroepsverenigingen dat op zijn minst de stagemeesters moeten gecompenseerd worden.

Meer info over hoe je stagemeester kan worden?

Hoe vraag ik mijn visum als klinisch psycholoog aan?

Alle informatie met betrekking tot het visum en je erkenning als klinisch psycholoog kan je vinden in ons dossier "Visum en erkenning"

Ik ontvang geen mails van VVKP, wat moet ik doen?

Het mailadres wat je hebt opgegeven in je registratieproces, is het mailadres wat we gebruiken om met jou te communiceren. Kijk dus alvast even je ledenprofiel na om te kijken of hier het juiste mailadres geregistreerd staat.

Het VVKP gebruikt hiervoor 2 specifieke communicatietools om mailings uit te kunnen sturen: eentje voor de nieuwsbrieven en newsflashes en eentje voor de geautomatiseerde mails uit de ledendatabase met betrekking tot je lidmaatschap. Sommige mailprogramma's zoals gmail of hotmail plaatsen dergelijke mails in de SPAM - folder of blokkeren ze al helemaal. Indien jouw mailadres beheerd wordt door een aparte mailserver (vb. in een ziekenhuis of je eigen mailprogramma in je praktijk), dan kan het zijn dat de geautomatiseerde mails niet door de "firewall" bescherming raken.

Hoe los je dit op? Voeg volgende mailadressen toe aan je contacten: info@vvkp.be, koen.lowet@vvkp.be, tin.siegers@vvkp.be, martine.vandeweyer@vvkp.be, lynn.delfosse@vvkp.be, ellen.excelmans@vvkp.be, yannick.cazier@vvkp.be en mailgun@mg.vvkp.be.

Volgende linken leggen je helder uit hoe je dit het beste doet in enkele muisklikken:

  • Gmail
  • Hotmail of Outlook
  • Telenet: ga naar het adresboek van je webmail en voeg daar onze mailadressen als contacten toe.
  • Eigenmailprogramma: neem contact op met je ICT - verantwoordelijke of wijzig je communicatievoorkeuren in je ledenprofiel door een persoonlijk mailadres te hanteren. 

Ik ben ingeschreven bij de Psychologencommissie. Ben ik dan ook lid van VVKP?

Neen, de Psychologencommissie is het tuchtorgaan van de federale overheid dat waakt over het deontologisch gedrag van de psychologen. De Psychologencommissie is er dus in de eerste plaats om de cliënten van psychologen te beschermen. 

De VVKP is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen. Wij zijn er om het op te nemen voor de psychologen. 

Mijn login-gegevens werken niet op de VVKP-website

Gebruik het mail - adres waarop je VVKP - communicatie ontvangt als login. Maak gebruik van de functie "Wachtwoord vergeten" om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Vraag een nieuw wachtwoord aan

Word je mailadres niet herkend?

Contacteer ons

Ik heb betaald, maar ik heb geen betaalbewijs gekregen. Wat moet ik doen?

Vanaf het kalenderjaar 2020 ontvang je automatisch je betaalbewijs in de loop van de maand januari. Indien je dit niet ontvangen zou hebben:

  • Check je SPAM

Neem contact op met Martine

De betaalbewijzen 2019 worden nog manueel gemaakt. Heb je om de één of andere reden je betaalbewijs toch dringend nodig? Neem dan contact op met Martine 

Opgelet, we maken enkel betaalbewijzen met respect voor de boekhoudkundige regels. Dat betekent dat diegene die betaalt, een betaalbewijs krijgt voor het bedrag dat hij/zij betaald heeft met de gegevens zoals vermeld op het online - inschrijfformulier. Wanneer je dus vb. inschrijft als groep, dan ontvangt de beheerder van het groepslidmaatschap een betaalbewijs voor het groepslidmaatschap. De VVKP kan geen individuele betaalbewijzen uitschrijven voor betalingen die ze niet ontvangen heeft. 

Wie mag er zich eigenlijk eerstelijnspsycholoog noemen?

De eerstelijnspsychologische projecten in Vlaanderen, een permanente vorming eerstelijnspsychologie en een eerste terugbetaling voor klinisch psychologen specifiek voor eerstelijnspsychologie. Het is dan ook logisch dat er vele vragen leven rond wie er nu actief kan zijn in die eerstelijnspsychologie.

Geen bijzondere beroepstitel "eerstelijnspsycholoog"

De nieuwe wet op de GGZ - beroepen erkent het beroep van klinisch psycholoog zonder meer. Wie beschikt over een erkenning als klinisch psycholoog kan klinische psychologie beoefenen in de gezondheidszorg, inclusief ook de eerstelijnspsychologie. Enkel voor psychotherapie is er sprake van een bijzonder specialisme waarvoor een bijkomende opleiding vereist is. Vooralsnog zijn er geen plannen om een bijzondere beroepstitel "eerstelijnspsycholoog" te creëren. 

Waarom dan toch een permanente opleiding eerstelijnspsychologie?

De toenmalige werkgroep eerstelijnspsychologie bracht naar aanleiding van de Vlaamse projecten ELP een advies uit rond de eerstelijnspsychologie. Daaruit bleek dat de huidige masteropleiding klinische psychologie onvoldoende was om de nodige competenties te genereren voor het specifieke takenpakket van een eerstelijnspsycholoog. 

In samenwerking met de Vlaamse universiteiten, de Koppeling en de Human Link werd dan de opleiding ELP gecreërd die, aanvullend op de masteropleiding, in de noodzakelijke competenties kon voorzien. Deze opleiding biedt echt de mogelijkheid om je helemaal te specialiseren in het eerstelijnspsychologisch werken. Wanneer je dus een specifieke plek ambieert in het eerstelijnspsychologisch veld, dan is deze opleiding een duidelijke meerwaarde. 

Enkel via de opleiding eerstelijnspsychologisch werk?

Neen, het is duidelijk dat de opleiding een duidelijke meerwaarde kent, maar er zijn meerdere wegen om de beoogde competenties te bereiken voor het eerstelijnspsychologisch werken. Zo zijn er al jarenlang collega's actief in de eerstelijn die de benodigde competenties gedeeltelijk of geheel verworven hebben via hun professionele ervaring. 

Een idee voor de komende jaren is wellicht om een modulaire permanente vorming in te richten die lokaal via de kringen georganiseerd wordt om collega's reeds actief in de eerste lijn te helpen om de benodigde competenties te verwerven. De collega's uit de ELP - opleiding zouden hierin een belangrijke rol in kunnen spelen als vb. supervisor. 

Mag ik als klinisch psycholoog een diagnose stellen?

We krijgen regelmatig de vraag welke diagnostische bevoegdheden een klinisch psycholoog nu heeft. Vaak wordt die vraag gesteld door klinisch psychologen in de jeugdzorg met betrekking tot attesten of de samenwerkin met artsen.

De diagnostische competentie van de klinisch psycholoog

De wet van 10 juli 2016 stelt dat de klinisch psycholoog de volgende definitie van klinische psychologie mag hanteren: 

"Onder de uitoefening van de klinische psychologie wordt verstaan het gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon te behandelen of te begeleiden."

Gezien de klinisch psycholoog een autonoom gezondheidszorgberoep kan hij autonoom invullen hoe hij zijn diagnostiek vorm geeft en welke conclusies (psychodiagnose) hij of zij stelt.

 

Worden de psychodiagnoses van een klinisch psycholoog overal aanvaard?

Dat is echter nog een andere kwestie. Het is niet omdat je een psychodiagnose mag stellen volgens de Wet op de Uitoefening Gezondheidszorg (WUG), dat andere regelgeving deze zal aanvaarden. We geven enkele voorbeelden.  

Financiering

Het RIZIV beheert de sociale zekerheid en sluit in dat verband conventies met zorgverstrekkers, zorgvoorzieningen en verzekeringsinstellingen. In die conventies mag ze nooit buiten de WUG gaan door bijvoorbeeld zorg te financieren door andere zorgverstrekkers wanneer die zorg voorbehouden wordt door de WUG aan één of meerdere specifieke zorgverstrekkers. Ze kan echter wel die WUG verder specifiëren door bijkomende voorwaarden op te leggen alvorens een bepaald type van zorgverstrekking te financieren. 

Gemeenschappen

België is een complex land waar heel wat bevoegdheden in de gezondheidszorg zijn overgedragen naar de Gemeenschappen. Net als het RIZIV kunnen de Gemeenschappen niet buiten het kader van de WUG om, maar kunnen zij, binnen dat kader, wel bijkomende voorwaarden opleggen. 

Zo kunnen de CLB's vb. geen genoegen nemen een psychodiagnose van een klinisch psycholoog, maar een attest van een kinderpsychiater eisen alvorens bijzondere steunmaatregelen te verlenen aan een bepaald kind. 

Samenwerking met artsen

Verschillende collega's werken samen met artsen in de context van een multidisciplinaire groepspraktijk of binnen een bepaalde voorziening. Dat geeft volgende interessante positie: 2 autonome gezondheidsberoepen mogen dezelfde actes stellen: het stellen van een psychodiagnose, waarbij elkeen verantwoordelijk is voor die psychodiagnose. Idealiter wordt er uiteraard multidisciplinair overlegd en tot een gezamenlijk mutlidisciplinair beeld gekomen. Soms is dat misschien niet mogelijk en krijgt de patiënt dus 2 verschillende beelden of zelfs diagnoses. In elk geval kan de arts niet eisen dat de klinisch psycholoog zich conformeert aan de diagnose van de arts of vice versa.