02-05-21
Beroep
Algemeen belang

Naar aanleiding van de brief die VVKP samen met andere beroepsverenigingen in januari heeft opgestuurd naar Fedasil, werden we uitgenodigd tot een gesprek

Hoe kunnen we samen zorgen voor een kwalitatieve psychologische opvang?

Zie onze eerdere actie

Op 22 april 2021 zaten de Divisie Diversiteit (VVKP) en UPPSY-BUPPSY samen met o.a. Dr. Lien Bruggeman, nationaal medisch coördinator van Fedasil om elkaars standpunten te verhelderen en een afstemming te vinden rond de geüpdate richtlijnen voor psychologische consultaties bij hun bewoners.


De collega's van Fedasil benadrukten hun nood aan informatie over de psychologische begeleidingen door de externe psychologen om de psychologische en fysieke veiligheid van hun bewoners op te kunnen volgen. Op dit moment missen zij informatiedoorstroming waardoor zij geen gepaste inschatting kunnen maken van het welbevinden en de veiligheid van hun bewoners. Hierdoor kunnen ze niet altijd de gepaste maatregelen nemen ten gunste van de personen die hen toevertrouwd worden. 
VVKP erkent de complexiteit van de psychologische lijdensdruk bij de bewoners van Fedasil en wenst samen met hen te zoeken naar manieren om het welzijn van personen die bij hen verblijven te promoten. Tegelijk drukten we op het belang van het beroepsgeheim en begrenzing van de informatiedoorstroming vanuit de externe psychologische consulten. Dit laatste net omdat wij geloven dat het vrijwaren van het beroepsgeheim één van de belangrijkste werkingsmechanismen is die psychologische veiligheid faciliteert.  Een psychologisch consult moet een vrijplaats voor open gesprek kunnen blijven. Zonder deze garantie maken we onze cliënten monddood en doen we ons werk teniet. 
De uitdaging in onze werkrelatie met Fedasil is om een gemeenschappelijke grond te vinden waarbij we de nood aan informatie vanuit Fedasil en het belang van begrenzing voor de psychologen kunnen overbruggen. Met dit werkpunt willen we verder aan de slag door regelmatig overleg te plannen met onze partners bij Fedasil. Daarnaast hopen we naar de toekomst toe ook meer te kunnen inzetten op structurele overlegplatformen tussen Fedasil en het werkveld. Hiermee willen we de samenwerking en wederzijdse verstandhouding verbeteren. Vanuit de Divisie Diversiteit denken we hiernaast ook aan het organiseren van intervisiegroepen voor psychologen die in dit domein werkzaam zijn. Op deze manier kunnen psychologen toegang krijgen tot nuttige informatie en ervaringen uitwisselen. 

Momenteel werkt Fedasil aan een aangepaste versie van hun richtlijn rond psychologische consulten bij hun bewoners (aanpassing geüpdate richtlijn november 202O). Zij zullen proberen in deze aanpassing verdere nuancering, precisering en verduidelijking aan te brengen. Ze gaven aan geen rapport te verwachten, maar eerder open overleg te willen stimuleren. Tegelijkertijd gaven zij de indruk om vast te willen houden aan de bredere structuur van hun richtlijnen van november 2020. De Divisie Diversiteit zal deze aanpassingen nauw opvolgen en streven het gesprek met Fedasil open te houden om tot een onderling afgestemde samenwerking te komen. Dit in het belang van de verschillende betrokken partijen.