Privacy policy

Wie zijn wij?

Op deze pagina willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, met maatschappelijke zetel in België te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 48, ondernemingsnummer 0502.479.695 (hierna “wij”). 
Wij zijn een wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen, aldus door de Federale en Vlaamse overheid erkend. 
Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze opdrachten, diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
Wij gaan niet intentioneel over tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van Uw specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht. 
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij U identificeren of contact met U opnemen, of kunnen wij zaken met U doen als U een leverancier of een zakelijke partner bent, of kunnen wij onze representativiteit aantonen aan overheden en relevante stakeholders. Deze persoonsgegevens kunnen contactgegevens zijn zoals Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere unieke details zoals uw sociaal statuut, gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze diensten. 
Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen. 
Op onze website worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op Uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van Uw bezoek op de pagina, …). Ze helpen om de website beter af te stemmen op Uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring. 
 

Hoe verkrijgen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer: 

  • U zich registreert als lid van VVKP;
  • U een (online) formulier invult uitgegeven door VVKP vzw;
  • U deelneemt aan een evenement of actie georganiseerd door VVKP vzw;
  • U zich abonneert op een nieuwsbrief van VVKP vzw;
  • U deelneemt aan bevragingen.
     

Waarvoor hebben we Uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken en verwerken Uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
Beheer van Uw lidmaatschap
Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om Uw lidmaatschap te beheren, het Tijdschrift Klinische Psychologie te bezorgen en om u onder meer elektronische facturen toe zenden. 
Informatie en communicatie
We kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat U hierin geïnteresseerd zou zijn. 
Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U zich steeds uitschrijven uit deze communicatie – kanalen.
Dienstverlening
Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om de dienstverlening aan u te verbeteren zoals bijvoorbeeld uw aansluiting bij één van onze lokale kringen of u kenbaar te maken aan het brede publiek via De verwijslijst.
Studies en statistieken
Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van studies. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om statistieken te genereren omtrent bijvoorbeeld de demografische analyse van onze leden en het aantal deelnemers per evenement. 
Representativiteit
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze representativiteit aan te tonen bij de overheid, mutualiteiten en andere stakeholders. Wij geven hiervoor enkel de strikt noodzakelijke gegevens weer om dit te doen. Wij doen dit onder andere in het kader van onze vertegenwoordigingsopdracht in de Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidszorgberoepen. Sommige mutualiteiten stellen lidmaatschap bij de VVKP als voorwaarde om terugbetaling te bekomen vanuit hun aanvullende verzekering.
 

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken op basis van Uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Verklaring. U kan op ieder ogenblik Uw toestemming intrekken. Meer informatie hierover kan u vinden onder punt 11 van deze Verklaring. 
Wij kunnen Uw persoonsgegevens ook gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten of om, op Uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen. 
Tot slot kunnen wij Uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen Uw belangen en rechten. 
 

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor Uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen (denk maar aan uw publiek ledenprofiel), (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure (vb. in onze wettelijke vertegenwoordigingsopdracht in de Federale Raad GGZ beroepen), of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties. 
We wensen hierbij te benadrukken dat VVKP, de verschillende regionale VVKP – kringen niet beschouwd worden als derden, en dat Uw persoonsgegevens door VVKP wel met hen worden gedeeld. 
Bovendien doen wij een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze website, database, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden tevens niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om Uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden. 
 

Waar verwerken en bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land waar onze dienstenverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven. 

Hoelang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw Gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze Verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen. 

Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. 

Over welke rechten beschikt U?

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten: 
U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in Uw persoonsgegevens.
Om toegang te verkrijgen tot Uw persoonsgegevens logt u in op uw persoonlijk ledenprofiel via https://platform.vvkp.be/nl/login
U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan U op volgende wijze contact met ons opnemen:
per email: info@vvkp.be ;
schriftelijk naar volgend postadres: Oude Graanmarkt 48, 1000 Brussel,
U heeft als lid het recht om U te verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kan hiervoor contact opnemen met ons:
per email: info@vvkp.be ;
schriftelijk naar volgend postadres: Oude Graanmarkt 48, 1000 Brussel,
Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij U om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) U zich verzet of welke toestemming U wenst in te trekken. We wensen U er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van Uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat U niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten. 
Indien U Uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij U om ons een bewijs van Uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van Uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen U dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan Uw aanvraag. 
 

Vragen of klachten?

Indien U een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van Uw rechten of over deze Verklaring, dan kan U contact met ons opnemen via de volgende kanalen: 
Per e-mail: info@vvkp.be
schriftelijk naar volgend postadres: Koningstraat 154-158, 1000 Brussel,
Indien U niet tevreden bent met ons antwoord, of indien U opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van Uw rechten, of indien U meent dat onze verwerking van Uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan U hierover klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, beter bekend onder de benaming van Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 

Hoe om te gaan met aanpassingen aan deze Verklaring?

Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.