Wie zijn we?

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Wij vertegenwoordigen meer dan 2500 klinisch psychologen: studenten, onderzoekers en werkende klinisch psychologen, zowel in loondienst als zelfstandig zorgverstrekkers. 

Wij behoren tot de Belgische Federatie van Psychologen, de European Federation of Psychologist' Associations en de Federatie Vrije Beroepen

In onderstaande video lichten we onze vereniging toe aan de Commissie Volksgezondheid van het federaal parlement.

Wat doen we?

Wij komen op voor jouw belangen!

Wij nemen het op voor de klinische psychologie als discipline en voor de klinisch psychologen als beroep die deze discipline beoefenen. We streven ernaar om klinisch psychologen op een autonome en volwaardige manier te laten integreren in onze gezondheidszorg. Op deze manier denken we dat psychologische interventies beter toegankelijk worden voor de bevolking en dat onze gezondheidszorg geleidelijk aan een meer holistische, bio-psychosociale koers zal gaan varen (in plaats van de dominante biologische benadering binnen de geneeskunde).  

Wij zijn dé gesprekspartner geworden voor de overheid en andere stakeholders om samen beleid te maken in de ruimere gezondheids- en welzijnszorg. In onderstaande video kan je hiervan een voorbeeld vinden: we lichten aan de Commissie Volksgezondheid toe wat volgens ons de belangrijke werven zijn op korte en middellange termijn.

Lees hier meer over hoe we jouw belangen behartigen

Wij ondersteunen jou in de uitoefening van je beroep!

De VVKP ondersteunt haar leden opdat ze de klinische psychologie op een meer kwaliteitsvolle wijze kunnen beoefenen. Als wetenschappelijke vereniging verzamelt en verspreidt de VVKP wetenschappelijke kennis over de diverse sectoren binnen de klinische psychologie onder haar leden via diverse kanalen. 

Ze voorziet in advies en specifieke vormingsactiviteiten opdat haar leden maximaal voorbereid zijn om in hun respectievelijke werksetting de best mogelijke zorg te leveren aan hun cliënten. 

Hoe doen we dat?

Door verbindend te werken onder psychologen

Klinische psychologie is een brede wetenschap en behelst diverse sectoren, visies en toepassingen. De VVKP heeft daarom de structuur van de divisies gecreëerd opdat elk aspect van die diversiteit aan bod zou kunnen komen. Leden sluiten aan bij één of meerdere divisies en wisselen kennis en expertise uit onder elkaar. Het VVKP-bestuur moedigt leden actief aan om een divisie op te richten indien men zou vinden dat een bepaalde benadering van de klinische psychologie onvoldoende vertegenwoordigd zou zijn. 

Niet voor niets is het symbool van de VVKP de vlinder (Psyche in het Grieks). De vlinder staat symbool voor de diversiteit in de klinisch psychologie met de wetenschap als centraal element en de kleurrijke vleugels die de diverse toepassingsgebieden weerspiegelen.

Die diversiteit heeft zijn stem in het bestuur. Alle divisies zijn vertegenwoordigd in het VVKP-bestuur. Het bestuur werkt met democratisch verkozen termijnen van 3 jaar aan de hand van een transparant beleidsplan, goedgekeurd door haar Algemene Vergadering.

Bekijk hier ons organigram

Constructieve maar heldere standpunten

VVKP gelooft sterk in een constructieve maar vastberaden houding. De enige manier om de situatie van klinisch psychologen op het terrein te verbeteren is door actief het systeem van onze gezondheidszorg van binnenuit te laten evolueren. We zijn ons ervan bewust dat dit een traag proces is, maar stelt ons het best in staat om onze ambities te realiseren. 

VVKP hanteert de volgende uitgangspunten in haar visie:

  • De klinische psychologie als kunst: net zoals geneeskunde laat klinische psychologie zich niet herleiden tot een geprotocolleerde aanpak. De autonomie van de klinisch psycholoog is van cruciaal belang om het juiste evenwicht te vinden tussen het vertalen van wetenschappelijke richtlijnen en zijn of haar klinische ervaring, om deze vervolgens af te stemmen op de noden van de patiënt en diens omgeving. 
  • Rechtstreekse toegang tot psychologische hulp: in een land waarin het weinig evident is om hulp te zoeken voor mentale problemen vinden wij het vanzelfsprekend dat patiënten rechtstreeks naar ons toe kunnen komen. Het is van het grootste belang dat we met zijn allen hard werken om alle mogelijke drempels weg te nemen om naar een psycholoog te gaan. Het consulteren van een psycholoog zou even vertrouwd moeten worden als het consulteren van een huisarts. 
  • Billijke financiering van onze zorg die kwaliteit toelaat: psychologische zorg is ontoereikend gefinancierd in dit land. Wij geloven dat psychologische zorg, net zoals somatische zorg, vlot toegankelijk moet kunnen zijn voor iedereen - ongeacht het inkomen. Op dit moment wordt psychologische zorg nog onvoldoende terugbetaald in dit land, waardoor veel mensen consultaties bij een psycholoog slechts beperkt kunnen opnemen of zelfs helemaal uitstellen.
  • Een gelijkwaardige en multidisciplinaire benadering: we geloven sterk in samenwerking met andere zorgberoepen, vooral binnen de eerste lijn. In het kader van geïntegreerde zorg moet evenwaardige samenwerking aangespoord worden. Dat is echter niet hetzelfde als een ouderwets, hiërarchisch verwijsmodel dat de psycholoog ondergeschikt zou maken aan bijvoorbeeld de arts. Samenwerking ja, werken op verwijzing neen!