Wie zijn we?

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Wij vertegenwoordigen meer dan 2500 klinisch psychologen: studenten, onderzoekers en werkende klinisch psychologen, zowel in loondienst als zelfstandig zorgverstrekkers. 

Wij behoren tot de Belgische Federatie van Psychologen, de European Federation of Psychologist' Associations en de Federatie Vrije Beroepen

Voorstelling VVKP aan federaal parlement

Ons kompas

Het kompas is de strategische weergave van de gemeenschappelijke principes en waarden. Het laat toe te kunnen afmeten of we op het juiste pad zitten en duidelijk uit te dragen waar we naartoe willen. Onze ethische principes staan daarbij voorop: discretie, respect, competentie, verantwoordelijkheid en integriteit. Uitgangspunt is dat we onze eigen autonomie beschermd weten door het principe van solidariteit en verdraagzaamheid onder klinisch psychologen

 

  1. Alle burgers hebben recht op gefinancierde klinisch psychologische zorg, ongeacht de zwaarte van de ‘objectiveerbare’ klacht/pathologie en ongeacht de eigen financiële draagkracht.
  2. De diversiteit aan modellen en mensvisies die wetenschappelijk onderbouwd zijn dienen vertegenwoordigd te zijn in het aanbod naar de burger.
  3. Financiering van de klinisch psychologische zorg dient de diversiteit in settings te vrijwaren (om de vrije keuze van behandelaar te garanderen), zowel solo-praktijken, groepspraktijken als gesubsidieerde centra moeten ondersteund worden en tot samenwerking aangespoord worden.

Er liggen veel obstakels op onze weg om dit ook geconcretiseerd te zien in uitvoeringsbesluiten en wetteksten, om zekerheid te bekomen over onze autonomie, deontologie en financiering. 
Lees ook de introductie van onze voorzitter
 

Wat doen we?

Wij komen op voor jouw belangen!

Wij nemen het op voor de klinische psychologie als discipline en voor de klinisch psychologen als beroep die de discipline beoefenen. Wij streven ernaar om klinisch psychologen op een autonome en volwaardige manier te laten integreren in onze gezondheidszorg zodat psychologische interventies beter toegankelijk worden voor de bevolking en onze gezondheidszorg een meer holistische, bio - psycho - sociale koers mag varen in plaats van de dominante biologische benadering in onze geneeskunde.  

Wij zijn de gesprekspartner geworden voor de overheid en andere stakeholders om samen beleid te maken in de ruimere gezondheids - en welzijnszorg.

Toelichting federaal parlement: wat moet er gebeuren?

Wij ondersteunen jou in de uitoefening van je beroep!

De VVKP ondersteunt haar leden opdat ze de klinische psychologie op een meer kwaliteitsvolle wijze kunnen beoefenen. 
Als wetenschappelijke vereniging verzamelt en verspreidt de VVKP wetenschappelijke kennis over de diverse sectoren binnen de klinische psychologie onder haar leden via diverse kanalen. 

Ze voorziet in advies en specifieke vormingsactiviteiten opdat haar leden maximaal voorbereid zijn om in hun respectievelijke werksetting de best mogelijke zorg te leveren aan hun cliënten. 

Hoe doen we dat?

Door verbindend te werken onder psychologen

Klinische psychologie is een brede wetenschap en omhelst diverse sectoren, visies en toepassingen. De VVKP heeft daarom de structuur van de divisies gecreëerd opdat elk aspect van die diversiteit aan bod zou kunnen komen. Leden sluiten aan bij één of meerdere divisies en wisselen kennis en expertise uit onder elkaar. Het VVKP - bestuur moedigt leden actief aan om een divisie op te richten indien men zou vinden dat een bepaalde benadering van de klinische psychologie onvoldoende aan bod zou komen. 

Niet voor niets is het symbool van de VVKP de vlinder (Psyche in het Grieks). De vlinder staat symbool voor de diversiteit in de klinisch psychologie met de wetenschap als centraal element en de kleurrijke vleugels als de diverse toepassingen.

Die diversiteit heeft zijn stem in het bestuur. Alle divisies zijn vertegenwoordigd in het VVKP - bestuur. Het bestuur werkt met democratisch verkozen termijnen van 3 jaar aan de hand van een transparant beleidsplan, goedgekeurd door haar Algemene Vergadering.

Constructieve, maar heldere standpunten

VVKP gelooft heel sterk in een constructieve, maar vastberaden houding. De enige manier om de situatie van klinisch psychologen op het terrein te verbeteren is door actief het systeem van onze gezondheidszorg van binnenuit te laten evolueren. We zijn ons ervan bewust dat dit een traag proces is, maar werken stap voor stap vooruit. 

VVKP staat voor:

  • De klinische psychologie als kunst: net zoals geneeskunde laat klinische psychologie zich niet herleiden tot een geprotocolleerde aanpak. De autonomie van de klinisch psycholoog is van cruciaal belang om het juiste evenwicht te vinden tussen het vertalen van wetenschappelijke richtlijnen en zijn of haar klinische ervaring en dit dan af te stemmen op de noden van de patiënt en dienst omgeving. 
  • Rechtstreekse toegang: in een land waarin er zoveel drempels bestaan om hulp te zoeken voor mentale problemen, vinden wij het vanzelfsprekend dat patiënten rechtstreeks naar ons kunnen komen voor hulp. Het is van het grootste belang dat we met zijn allen hard werken om alle mogelijke drempels weg te nemen om een psycholoog te consulteren. Sterker, het consulteren van een psycholoog zou even vertrouwd moeten worden als het consulteren van een huisarts. 
  • Billijke financiering die kwaliteit toelaat: vandaag de dag zijn psychologen zwaar onder gefinancierd. Dit heeft als gevolg dat zelfstandige praktijken maar op halve capaciteit kunnen draaien, omdat psychologen bewust hun tarieven laag moeten houden om enigszins bereikbaar te zijn. Met een billijke financiering kunnen psychologen voltijds een praktijk open houden, waardoor de wachtlijsten eindelijk weggewerkt kunnen worden.
  • Gelijkwaardige, multidisciplinaire benadering: de VVKP gelooft heel sterk in samenwerking met andere beroepen op de eerste lijn zoals de huisarts. In het kader van geïntegreerde zorg moet evenwaardige samenwerking aangespoord worden. Dat is echter niet hetzelfde als een ouderwets, hiërarchisch verwijsmodel dat de psycholoog ondergeschikt zou maken aan de arts. Samenwerking ja, werken op verwijzing neen! 

Jaaroverzicht 2021

Dit is wat VVKP allemaal voor u gedaan heeft in het afgelopen jaar. Excuses voor de lengte van dit eindejaarsoverzicht, maar het was een bijzonder druk jaar. We danken u voor uw vertrouwen in ons. Zonder uw steun via de lidgelden en vrijwillige inzet in onze vereniging hadden we dit niet kunnen realiseren. 

Naar het jaaroverzicht 2021