04-11-22
Koen Lowet

Protocolakkoord

COVID-19 en de bijhorende risico - beperkende maatregelen kennen een bijzonder grote impact op het mentaal welzijn van elke burger en in het bijzonder van een aantal kwetsbare groepen. Gezien geestelijke gezondheidszorg een bevoegdheid is die verdeeld is over de verschillende entiteiten van dit land is het noodzakelijk om dit gezamenlijk aan te pakken. 

De interministeriële conferentie volksgezondheid sloot daarom op 2 december 2020 een protocolakkoord waarbij ze de diverse inspanningen willen coördineren en versterken om te komen tot een laagdrempelig en betaalbaar GGZ-aanbod voor kwetsbare groepen. Het protocol haalt onder meer inspiratie uit de adviezen van de werkgroep geestelijke gezondheid van de Hoge Gezondheidsraad en de Expertengroep "Psychology and Corona". In beide groepen zijn heel wat collega's en VVKP - leden actief.

Het protocolakkoord legde ook een aantal innovatieve principes vast waar de partners binnen de Transversale OvereenkomstenCommissie zich aan dienden te houden zoals public health, integrale zorg op lokaal niveau, populatiemanagement en - financiering.

Meer informatie over het protocolakkoord?

RIZIV - conventie

Financieren van psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden.

In het midden van de zomer bereikte de VVKP samen met de UPPCF, de VVO en de AFO een historisch akkoord omtrent een eerste, ernstige investering in psychologische zorg in ons land. Het akkoord omvat de grote lijnen voor een nieuwe, innovatieve manier om zorg te financieren in ons land vanuit een public health visie. Die lijnen zullen vervolgens verder ingevuld moeten worden in de lokale netwerken geestelijke gezondheid. De (groeps)praktijken van zelfstandig klinisch psychologen en orthopedagogen zullen op een gelijkwaardige wijze opgenomen worden in de netwerken geestelijke gezondheid naast de reeds bestaande partners. 

Hoewel het akkoord slechts een beperkt gedeelte van onze psychologische zorg financiert, omvat het een aantal belangrijke fundamenten waardoor we voor het eerst kunnen spreken van toch een eerste historische stap voor de klinisch psychologen en orthopedagogen en hun patiënten waarop we kunnen verder bouwen om onze zorg echt toegankelijk te maken voor elke burger in dit land.

De RIZIV - conventie uitgelegd

Stand van zaken uitrol conventie: vrije en geïnformeerde toestemming, netwerkvertegenwoordiging en functioneel bilan.

Update RIZIV – conventie « Financiering psychologische zorg in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”

Info sessie RIZIV - conventie

Webinar: Waar willen we (niet) heen met de terugbetaling van psychologische zorg in België?

Frequently Asked Questions

mbt de RIZIV - conventie

Sinds het aankondigen van de RIZIV - conventie hebben we weer heel wat diverse meningen en opinies zien verschijnen. Deze hebben voor heel wat vragen en ongerustheid gezorgd. De VVKP, de UPPCF, de VVO en de AFO zijn de enige beroepsverenigingen uit het psychologisch veld die rechtstreeks betrokken zijn in de uitvoering van dit project. 

In deze FAQ lijsten we de meest gestelde vragen op en trachten we heldere antwoorden te geven daar waar ze al gegeven kunnen worden. Wanneer antwoorden nog niet kunnen gegeven omdat we nog niet zo ver staan in de uitrol van de conventie, dan zullen we dat ook helder vermelden. Heel wat elementen uit deze conventie zullen immers lokaal ingevuld worden.

Naar de FAQ

Oproep EPCAP - studie

De onderzoekers van de EPCAP (Evaluatie Eerstelijnspsychologische zorg) vragen aan alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen om de nodige informatie over de EPCAP - studie te bezorgen aan hun patiënten. Er kunnen nog patiënten deelnemen tot het einde van het jaar.

Meer info over EPCAP 2.0

Welke tarieven mag ik hanteren?

De tarieven voor de verschillende prestaties die klinisch psychologen leveren in de conventie liggen vast. Wanneer je als psycholoog toe treedt tot de conventie kies je er dan ook zelf voor om af te stappen van je recht op een vrij tarief. Je gaat akkoord met de vastgelegde tarieven en er is een verbod op het aanrekenen supplementen.

De tarieven in de conventie zijn echter wel onderhevig aan indexatie. 

Klik hier om de meest actuele tarieven te kunnen raadplegen.

 

Stand van zaken RIZIV - conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”.

Vorig jaar ging omstreeks deze tijd de nieuwe conventie van start. Waar staan we nu met de uitrol 1 jaar verder? Hoeveel collega’s doen er eigenlijk mee? Hoe zit het met gebruik van het beschikbare budget? Hoe zit dit nu met het functioneel bilan, met de vindplaatsen en met het outreachend werken? Welke signalen vangen wij van de collega’s uit het veld op?

Lees meer

Update RIZIV – conventie: Ons aanhoudend werk werpt vruchten af – het momentum voor de zelfstandigen om in te tekenen

De uitrol van de conventie komt in een nieuwe fase terecht. Als we de psychologenpraktijken in de eerstelijnszorg een rol willen laten spelen, dan is het nu het moment om in te tekenen in de conventie.

Lees meer

Gefaseerde uitrol en nadruk op participatiemodel

De nieuwe RIZIV - conventie blijkt een hele klus te zijn om geoperationaliseerd te krijgen. De meeste netwerken hebben daarom gekozen voor een stapsgewijze aanpak. Om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen kiezen de netwerken ervoor om de bestaande ELP'ers tijdelijk te verlengen zodat er meer tijd is om de uitrol goed voor te bereiden. VVKP blijft ondertussen hameren op een gelijkwaardige participatie in de netwerken geestelijke gezondheid, wat stilaan in de meeste netwerken lijkt te lukken.

Meer info

Verduidelijking omtrent functioneel bilan en aanmelding netwerk

Wij merken dat er twee mythes een hardnekkig bestaan beginnen te leiden. Zo zouden psychologen verplicht zijn om het functioneel bilan, dat enkele weken geleden is verspreid door de FOD Volksgezondheid, te gebruiken. Daarnaast zouden patiëntgegevens verplicht met het netwerk gedeeld moeten worden. We willen beide elementen graag wat verder verduidelijken.

Verduidelijking omtrent functioneel bilan en aanmelding netwerk uitgelegd

Een recapitulatie betreffende de conventie

Onze voorzitter Patrick Engelhardt blikt terug op de conventie en situeert waar we nu staan.

Lees hier het volledige bericht

Communicatie gaat de mist in

Het RIZIV - akkoord werd afgesloten in het midden van de zomer vlak voor het parlementair reces. Er werd afgesproken om pas een uitgebreide communicatie - campagne te voeren eind augustus - begin september. Helaas lokte de publicatie van het akkoord op de RIZIV - website meer persaandacht dan verwacht. Helemaal problematisch werd het wanneer een aantal politieke actoren, tegen alle afspraken in, uitspraken deden over het akkoord die de lading niet dekten.

Uitspraken zoals "Iedereen naar de psycholoog voor 11 euro vanaf 01 september" zorgden voor veel commotie en onduidelijkheid in onze praktijken en bij onze patiënten. Dat is werkelijk onaanvaardbaar. De VVKP en VVO hebben dan zelf voor de nodige correcties gezorgd in de media.

Zit uw patiënt met vragen over de conventie? Dan kan je verwijzen naar ons persoverzicht.

Naar ons persoverzicht

De VVKP en VVO organiseerden ook heel wat infosessies om de ongerustheid in het veld op te kunnen vangen en onze leden juist en correct te informeren over de conventie. 

23-05-2022 : WORKSHOP ELP : ‘HOW TO SET UP A (PREVENTIVE) GROUP PROGRAMME? - workshop Jim White

Jim White is de grondlegger van psychoeducatieve programma’s. Onderzoek rond psycho-educatieve groepsessies toont duidelijke effecten op reductie van stress, angst & depressie. Met zijn laagdrempelige cursus ‘stresscontrol’ bewijst Jim White dat we meer mensen bereiken die kwetsbaar zijn en nooit in individuele therapie zouden komen.

In deze workshop leert hij hoe je zo’n groepsprogramma kan opzetten. Welke sleutelelementen belangrijk zijn in het geven van psycho-educatieve groepsessies. Hij illustreert dit met zeer praktische voorbeelden. 

Lees meer

Laat jouw stem horen op ons forum!

De VVKP beheert een Facebook - groep "Klinische psychologie in Vlaanderen" waar je je vragen en opmerkingen kunt geven over deze conventie en in gesprek kunt gaan met collega's en bestuurders VVKP. Deze groep wordt strak gemodereerd zodat iedereen in alle veiligheid zijn of haar opinie kan uiten.

Naar onze facebook - groep

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Diversiteit

De Divisie Diversiteit adviseert het VVKP-bestuur over de diversiteit die we tegenkomen als klinisch psychologen, zowel op onze werkplek als in de maatschappij, en zowel binnen onszelf als binnen onze patiënten/cliënten.