16-02-21
Beroep

Een update over het IFIC - dossier. Het blijkt nu dat de aangekondigde extra middelen voor de zorgsector, naar aanleiding van de Corona - crisis, zullen aangewend worden om de IFIC - hervorming helemaal te kunnen uitrollen. Voor klinisch psychologen betekent dat echter helemaal geen loonsverhoging, zoals bij de andere beroepen. Het is hoogstens een wegwerken van het aanvankelijke loonverlies als gevolg van IFIC. Voor VVKP is dat werkelijk onaanvaardbaar!

IFIC: wat is het nu weer?

Even recapituleren: zowel op federaal niveau als kort erna op regionaal niveau werd een nieuw loonmodel geïntroduceerd, namelijk IFIC. Vanuit de psychologengroep kwam er een zeer breed verspreid protest tegen IFIC. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk tweeledig: enerzijds deden de functieomschrijvingen sterk oneer aan de feitelijke taken en verantwoordelijkheden van een klinisch psycholoog in een voorziening en waren zij juridisch foutief, anderzijds leidde (tegen de filosofie van IFIC in) het nieuwe profiel tot een loonverlies voor de collega’s die niet anders konden dan in dit systeem instappen. Bij ondertekening van een nieuw contract worden collega’s automatisch ingeschaald in het IFIC-loonmodel. Bestaande werknemers konden kiezen of zij in IFIC instapten of niet.

Wat is IFIC?

Een ongezien breed protest onder de klinisch psychologen

Vertrekkend vanuit dit breed gedragen signaal, met een quasi ongeziene verbondenheid binnen het diverse veld van klinisch psychologen, nam de divisie voorzieningen van VVKP de taak op zich om nieuwe functieprofielen te ontwikkelen. Hierbij werden aanpassingen gemaakt binnen de bestaande IFIC-profielen van Psycholoog (profiel 5070) en Dienstverantwoordelijke psychologische dienst (profiel 5020) en werd een nieuw profiel van Psycholoog-specialist voorgesteld waaronder diverse specialiteiten van collega’s zouden kunnen gevalideerd worden. Deze nieuwe profielen werden getoetst aan het werkveld en hierdoor goedgekeurd. Eveneens werden deze profielen voorgelegd aan de Franstalige collega’s van UPPCF en door hen goedgekeurd en vertaald. 

De voorgestelde profielen werden in beide landsdelen voorgesteld aan de stakeholders van IFIC, in de hoop dat het massale protest van de collega’s door hen gehoord was en dermate ernstig genomen zou worden dat ze een herziening van de bestaande functies en de toevoeging van een nieuwe functie zouden overwegen.

Naar de nieuwe IFIC - profielen

Opgenomen in lijst van prioritair te behandelen groepen

De sociale partners die deel uit maken van IFIC hebben op basis van juridische prioriteitscriteria beslist om functie 5020 (dienstverantwoordelijke psychologische dienst) en functie 5070 (psycholoog) op te nemen in de lijst van de eerst te behandelen profielen binnen de onderhoudsprocedure.

Naar de lijst

Nieuwe onderhoudsprocedure, meer ruimte beroepsorganisaties

De VVKP is geïnformeerd geweest door IFIC met betrekking tot de goedkeuring van een nieuwe onderhoudsproceure door de sociale partners en stakeholders van de stuurgroep van IFIC (onder leiding van het consultancybureau pwc). Een lijst van de functies die in 2021 zullen behandeld worden zal binnenkort gepubliceerd worden. In de nieuwe onderhoudsprocedure is er meer ruimte voor de beroepsorganisaties met twee doelen. Voor onderzoek op het terrein kunnen beroepsverenigingen de nodige documentatie verlenen die kan bijdragen tot een optimale beschrijving van de functies. De eerder genoemde voorstellen voor functieprofielen voor psychologen die door VVKP (en UPPFC) proactief werden uitgewerkt, komen reeds tegemoet aan deze vraag. Na het onderzoek op het terrein wil men de beroepsorganisaties de kans geven om feedback te geven op de voorontwerpen van de beschrijvingen die in de technische werkgroep worden opgesteld.
De volledige procedure vindt u hieronder:

Meer financiële waardering voor de zorg: wat betekent dit voor ons?

In de media wordt gesproken over een financiële waardering voor de zorg door middel van een loonsverhoging. Wat betekent dit momenteel voor onze beroepsgroep? De loonsverhoging wordt toegekend door de IFIC-loonschalen sneller dan verwacht te doen evolueren naar de beoogde doelbarema’s. Voor onze beroepsgroep betekent dit dat een opschaling naar het doelbarema in functie 16 ongeveer overeen zal komen met de vroegere barema’s (zoals de functie 1.80 in PC 330). In tegenstelling tot andere beroepsgroepen is er dus voor de klinisch psychologen nagenoeg geen financiële vooruitgang in het vooruitzicht! Als VVKP vinden we dat volstrekt onaanvaardbaar.
Mensen die in het oude loonsysteem zitten, maken sowieso geen aanspraak op een structurele loonsverhoging. Enkel de IFIC-barema’s worden aangepast.

Volgende stappen voor VVKP

Binnen VVKP bestaat de vrees dat de herziening van de bestaande profielen zich zou beperken tot een juridisch in orde maken van de bestaande profielen, zonder een fundamentele (en in onze ogen noodzakelijke) inhoudelijke herziening. 
Er is eveneens de vrees dat er geen oog zal zijn voor het nieuw ontwikkelde profiel van Psycholoog-specialist, wat sterk oneer zou doen aan de diverse specialisaties, bijhorende taken en doorgedreven competenties van psychologen werkzaam in voorzieningen.

De VVKP wil de megafoon zijn voor alle collega’s op het terrein. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat onze discipline vandaag nog steeds zo miskend wordt. Dit willen we veranderen. We willen het ongenoegen vanop het terrein over maken aan de sociale partners binnen IFIC. We zullen actief meewerken aan de volgende stappen binnen de onderhoudsprocedure, maar zullen ondertussen druk blijven zetten op vakbonden en werkgevers via ons netwerk opdat onze discipline correct gewaardeerd wordt.

Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig: help ons om slagkracht te ontwikkelen. Sluit u aan bij de vereniging, bij onze divisie voorzieningen, bij uw lokale kring. Dankzij uw lidgelden kunnen wij verder professionaliseren en staan we sterker in de diverse onderhandelingen. Overtuig uw collega's en sluit in groep aan met uw team, afdeling, dienst, ... en geniet van een interessante korting op uw lidmaatschap!

Maak u vandaag nog lid!