26-09-21
Terugbetaling

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de Psychologencommissie bezorgen we u graag een nieuwe update met betrekking tot de uitrol van de nieuwe RIZIV – conventie. Hoewel het akkoord een belangrijke stap is in het toegankelijker maken van onze zorg voor de burger en heel wat innovatieve elementen bevat voor onze gezondheidszorg, is het zeker geen perfect akkoord. Het akkoord vraagt nog heel wat verdere uitwerking en concretisering, dit vraagt tijd. Betreffende de deontologie en de verankering van de psychologenpraktijken in de netwerken zijn VVO, AFO, UPPCF en VVKP aan het bijsturen.

Zoals we reeds op 13 augustus toelichtten is één van de moeilijkheden van het akkoord het probleem met de vrije en geïnformeerde toestemming voor de patiënt wanneer die gespecialiseerde psychologische zorg terugbetaald wilt krijgen. 
Wij kondigden aan dat voor ons het delen van patiëntinformatie met andere actoren enkel onder de voorwaarde van het gedeeld beroepsgeheim kan. Begin augustus hebben wij de Psychologencommissie  geïnterpelleerd om zich over de compatibiliteit van de conventie met onze deontologische code te buigen. In de recente plenaire vergadering heeft de Psychologencommissie geoordeeld dat er zich wel degelijk een probleem stelt met de vrije en geïnformeerde toestemming. De VVKP  zal dit advies gebruiken om de nodige aanpassingen te laten doen zodat de collega’s die aan de conventie wensen deel te nemen geen risico lopen op tuchtrechterlijke vervolging.


De Psychologencommissie wijst op een tweede deontologisch probleem, namelijk dat er niet verwacht wordt van de klinisch psychologen om in te schrijven bij de Psychologencommissie. Het gevolg is dat een geschorste psycholoog nog altijd de klinische psychologie kan uitoefenen, wat het vertrouwen en de kwaliteit van ons beroep onder druk zet. 

Wij danken de nieuwe voorzitter van de Psychologencommissie voor deze communicatie. Zij maakt een groot pijnpunt duidelijk, namelijk dat de Psychologencommissie momenteel geen wettelijke bevoegdheid heeft om uitspraken te doen over de uitoefening van ons beroep. Wij hopen dat hiermee beweging komt in een dossier dat al jaren in een impasse zit.  

Graag willen we nog meegeven dat we de signalen van de vele collega’s zelfstandigen opvangen. Heel wat mensen zijn boos. Ze zitten al lang op betaalbare zorg te wachten en willen nu ook snel geholpen worden. Sinds de aankondiging worden veel collega’s overstelpt met vragen van burgers wanneer dit eindelijk mogelijk gaat zijn. Er werd iets beloofd en het wordt niet opgeleverd. De toestroom aan vragen lijkt niet te willen stoppen, collega’s zijn afgemat en zijn het beu hierop te antwoorden. 
Toch gaat het een tijdje nog chaotisch blijven, het logische gevolg van het invoeren van een nieuw systeem waar nog niemand weet hoe dit gaat evolueren. Wat wij gaan blijven doen is jullie zo goed mogelijk te informeren en waar mogelijk de uitrol van de conventie bij te sturen. 

Wij willen jullie ook een hart onder de riem te steken, wij gaan allemaal een inspanning moeten leveren. Durf op te komen voor een marktconform tarief, wees actief in je kring en werk lokaal mee aan de verdere uitwerking van de conventie zodat ook de psychologenpraktijken volop hun rol kunnen spelen in het zorglandschap. Dit is hoe wij denken dat wij naar de toekomst het meest kunnen wegen.

Momenteel word er in het begeleidingscomité de laatste hand gelegd aan de contracten tussen de verschillende partners. Ook binnen de netwerken zijn de gesprekken op gang gekomen met onze regionale kringen.

Als VVKP gaan wij verder ijveren om de zorg voor alle burgers betaalbaar en toegankelijk te maken, zowel bij de zelfstandigen, collega's in loondienst als bij degenen in een gemengd statuut. Die zorg moet op diverse vindplaatsen aangeboden kunnen worden, ook in de ziekenhuizen. Wel zullen we er over waken dat alle GGZ - actoren op een evenwaardige manier behandeld en gefinancierd zullen worden. 

Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte van de uitrol van deze conventie. Wilt u meer informatie, dan kan u steeds ons dossier over de conventie raadplegen.

Naar ons dossier