03-11-22
Terugbetaling
Neuropsychologie
Psychodiagnostiek

Een nieuwe stap in de ontsluiting en terugbetaling van psychologische zorg. Binnenkort zal er voor het eerst een terugbetaling komen voor neuropsychologisch onderzoek en behandelingssessies.

De VVKP heeft als één van de belangrijkste doelstellingen om het geheel aan psychologische dienstverlening op een kwaliteitsvolle en toegankelijke manier ter beschikking te stellen aan de burger. De huidige RIZIV – conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijnszorg via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden” is daar slechts een eerste stap in.


We zijn blij om aan te kondigen dat er nu ook een volgende stap kan gezet worden in die ontsluiting en meer bepaald in de neuropsychologie. In het kader van de marge die het RIZIV heeft om transversale projecten te financieren wordt er binnenkort een nieuwe conventie geopend voor de behandeling en revalidatie voor COVID – 19 patiënten die langdurig last blijven hebben van hun symptomen. Daarin zal voor het eerst een autonome financiering vervat liggen voor neuropsychologisch onderzoek en behandelingssessies. De doelstelling zou zijn om deze financiering al in werking te laten treden vanaf 01/12. Het gaat hier opnieuw om een beperkte stap afgebakend voor een specifieke groep van patiënten, nl. long – Covid patiënten: mensen die langdurig hinder blijven ervaren van Covid – 19 symptomen. 


Gezien er geen apart wettelijk kader bestaat voor klinische neuropsychologie (er is vb. geen bijzondere beroepstitel) heeft het RIZIV aan de VVKP gevraagd om een lijst van neuropsychologen ter beschikking te stellen die voor deze conventie in aanmerking kunnen komen. De VVKP heeft geantwoord dat het enkel een lijst van leden ter beschikking kan stellen op dit moment. Het is niet de taak van de VVKP om regulerend op te treden naar de psychologengemeenschap toe. Als de overheid die taak toch zou uitbesteden aan de VVKP dan zal ze daar bijkomende middelen voor moeten voorzien.


Van zodra het voorstel goedgekeurd wordt door het verzekeringscomité kunnen we in concreet communiceren over de praktische modaliteiten van deze nieuwe tussenkomst.