21-09-20
Terugbetaling

De VVKP is ingegaan op een uitnodiging van het kabinet om te praten over de besteding van de vrijgemaakte middelen voor GGZ. We informeren u graag transparant over wat we daar op tafel hebben gelegd.

Eerder berichtten wij al over het extra budget van 200 miljoen € dat het federale parlement heeft vrijgemaakt om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. Minister De Block heeft recent de VVKP samen met andere actoren uit de geestelijke gezondheidszorg uitgenodigd om te bekijken hoe die extra middelen het beste ingezet kunnen worden.

De VVKP is op die uitnodiging in gegaan en heeft daarbij de volgende voorstellen op tafel gelegd.

Een flexibel en open systeem

Gezien de grootte van het budget ziet de VVKP de mogelijkheid om een eerste belangrijke stap te zetten in haar plan om de klinisch psychologische zorg te kunnen financieren . De VVKP beseft zeer goed dat een dergelijk plan niet meteen gerealiseerd kan worden en wil daarom de eerste 3 jaren het budget gebruiken om voor elke burger jaarlijks een aantal sessies bij de klinisch psycholoog mogelijk te maken. Ze kijkt hiervoor naar de ervaringen die reeds werden opgedaan in het systeem van de aanvullende verzekering van de diverse mutualiteiten:

  • Rechtstreeks toegankelijk
  • Geen beperking qua doelgroep of klacht
  • De klinisch psycholoog bepaalt samen met de patiënt hoe de sessies het beste ingezet kunnen worden: psychodiagnostiek, begeleiding, groepssessies, …
  • Een vrij tarief met een vaste terugbetaling

De periode van 3 jaar zou ons voldoende tijd en gegevens moeten opleveren om samen met de beleidsmakers een goed en doordacht beleid te kunnen maken naar de financiering van klinisch psychologische zorg.

Kwaliteit en integratie

In lijn met het financieringsvoorstel wat werd uitgewerkt, wil de VVKP ook werk kunnen maken van een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg. We willen dan ook een gedeelte van het budget kunnen gebruiken om de lokale kringwerking te ondersteunen:

  • Lokaal opzetten van permanente vorming en intervisie
  • Verzamelen van relevante gegevens zodat we een beter zicht krijgen op de noden van het terrein
  • Kringen in de mogelijkheid stellen om samen te werken met de netwerken geestelijke gezondheid
  • Praktijkondersteuning zodat klinisch psychologen beter kunnen samenwerken met andere disciplines zoals vb. Huisartsen

Ook hier willen we 3 jaar de tijd nemen om te kunnen evolueren naar een goed systeem om klinisch psychologen op het terrein te ondersteunen zodat ze kwalitatieve zorg kunnen bieden aan hun patiënten.

Wij willen ons als constructieve en betrouwbare gesprekspartner opstellen. Wij gaan  duidelijk zijn in wat onze minimale benchmark is. Hierbij hoort dat artsen en ziekenhuizen zich aan dezelfde regels dienen te onderwerpen als men ons iets wil opleggen. Autonomie in behandelwijze, toegankelijkheid en financiering in het belang van het brede veld staan hierin centraal. Ook de voorzieningen zijn vragende partij voor regelluwte en het flexibel kunnen inzetten van klinisch psychologen. De VVKP wil daarbij ook de belangen van de collega's in loondienst behartigen. Zo heeft ze meteen de noodzaak om autonome psychologische diensten benadrukt om die flexibiliteit vorm te geven.

Hoe verder?


De minister heeft alle voorstellen van de betrokken stakeholders aanhoort. Daar zaten interessante elementen tussen zoals regelluwte of het versterken van de mobiele equipes. Ideeën en voorstellen die de VVKP zeker kan ondersteunen. 
De minister zal nu in kleinere werkgroepen met ons verder deze voorstellen en ideeën concreet gaan uitwerken. De VVKP zal daar constructief aan blijven mee werken volgens haar kompas . We zijn blij te mogen vast stellen dat, in tegenstelling tot het ELP – project  de minister er nu voor kiest om samen met ons van in het begin dit uit te werken. We stellen tevens ook vast dat iedereen beseft dat een aantal pijnpunten uit het ELP – project zoals de verplichte verwijzing, de administratieve overlast en de beperkte tarieven aangepast moeten worden. Het signaal vanuit het werkveld dat veel collega’s hebben gegeven door niet in te gaan op het ELP – project lijkt daarmee wel degelijk gehoor te krijgen. 

Gezamenlijk project


Zoals aangekondigd zal samenwerking en solidariteit een belangrijk aandachtspunt voor ons zijn. Intern deden wij de oefening om onze strategie af te stemmen met de verschillende divisies. Het was een krachttoer, tientallen leden werkten mee en verschillende standpunten werden geïntegreerd in een nota. 
Wij stemmen ons de laatste jaren alsmaar beter af met onze Franstalige collega’s van UPPCF en willen ook verbindend werken naar de andere beroepsverenigingen. Het is voor ons nu belangrijk ook met de collega’s van VVO (orthopedagogen), BWP en Uppsy-Bupsy in gesprek te gaan, in de hoop samen de belangen van klinisch psychologen en psychotherapeuten te kunnen behartigen.