01-07-20
Terugbetaling
Beroep
ELP

Het parlement legt het jaarbudget voor de ELP vast op 200 miljoen €. Met dat budget kunnen we nu eindelijk werk maken van een fatsoenlijke omkadering voor de ELP. De VVKP wil alvast niet wachten tot het huidige project afloopt en nu reeds de overeenkomst wijzigen.

Het federale parlement heeft op voordracht van Jan Bertels (sp.a) het budget voor de geestelijke gezondheidszorg verhoogd met € 200 miljoen op jaarbasis specifiek met de bedoeling om de toegang tot die geestelijke gezondheidszorg via o.a. de eerstelijnspsychologische zorg te verbeteren. Dat is een substantiële verhoging in vergelijking met de aanvankelijke € 22,5 miljoen die voorzien  was en die tijdens de Coronacrisis verhoogd werd met respectievelijk € 8,3 miljoen  voor kinderen en jongeren en € 8,4 miljoen voor ouderen.

Van meet af aan werd het project fel bekritiseerd door klinisch psychologen en in het bijzonder door de VVKP. De verschillende voorwaarden die, mede omwille van budgettaire redenen, werden opgelegd aan klinisch psychologen waren onwerkbaar en stonden ver af van de klinische realiteit. De VVKP heeft dan ook consequent het standpunt ingenomen dat het geen zin had voor zelfstandig klinisch psychologen om te participeren in dit project.
 

Toelichting ELP Federaal parlement

De VVKP is blijven ijveren voor een verhoging van het budget zodat we konden werken aan een fatsoenlijke en billijke omkadering voor de eerstelijnspsychologische zorg. Nu het budget substantieel verhoogd wordt zal de VVKP er opnieuw voor pleiten om de bestaande overeenkomst open te breken en volgende sleutelelementen in zich op te nemen:
-    De verplichte doorverwijzing door een arts vervangen door een samenwerking met de huisarts
-    De beperkte tarieven vervangen door vrije tarieven met een vaste terugbetaling

Naar het dossier