31-03-21
Beroep
Kwaliteit

De FOD is klaar met een nieuwe portaalsite waar je je aanvraag kan indienen om een erkenning als stagemeester en stagedienst te bekomen. Hierdoor kunnen masters in de klinische psychologie bij jou en je dienst hun gesuperviseerde professionele praktijk voltooien waardoor ze hun erkenning als klinisch psycholoog kunnen bekomen. Een warme oproep dus om je te engageren!

Waar kan je je aanvraag indienen?

De FOD Volksgezondheid heeft een nieuwe portaalsite geopend waarlangs je je aanvraag kunt indienen. Je dient je te identificeren via je elektronische identiteitskaart of via de itsme - app.

Doe hier je aanvraag als stagemeester/stagedienst

 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een visum hebben en voldoen aan de voorwaarden voorzien in de twee koninklijke besluiten van 26 april 2019, kunnen een erkenning aanvragen als stagemeester.
 
De aanvraag tot erkenning wordt gedaan door de kandidaat-stagemeester, maar is alleen geldig voor de activiteiten die hij/zij uitvoert in de erkende stagedienst. De aanvraag is dus een gezamenlijk verzoek tot goedkeuring van de stagemeester en de stagedienst ingediend door middel van één formulier.
 
De erkenningscriteria bepalen dat de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoogminstens 5 jaar erkend is om een geldige aanvraag tot erkenning als stagemeester te kunnen indienen.
Er zijn echter voor een zeer korte periode overgangsmaatregelen getroffen.
 
Kandidaat-stagemeesters die ten minste 5 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen, kunnen tot 1/07/2026 een aanvraag indienen. Na het verstrijken van deze termijn dient de kandidaat-stagemeester aan te tonen dat hij al minstens 5 jaar een erkenning heeft om zijn verzoek te kunnen indienen.

Meer info in ons dossier over de stage of op de website van de FOD Volksgezondheid.

Organisatie en financiering stage

Op dit moment is er nog een werkgroep lopende tussen de professionele verenigingen, werkgeversorganisaties en universiteiten om een voorstel uit te werken hoe de gesuperviseerde professionele praktijk kan georganiseerd en gefinancierd worden. Op dit moment is de werkgroep nog niet klaar met haar werkzaamheden. De doelstelling is om een gezamenlijk voorstel te presenteren aan de ministers die destijds het overleg gevraagd hebben, namelijk de federale minister van Volksgezondheid, de Vlaamse minister van Volksgezondheid en de Vlaamse minister van Onderwijs. De werkgroep hoopt haar voorstel klaar te hebben nog voor de zomer.