23-08-22
Koen Lowet

KB erkenningscriteria

Het KB 'erkenningscriteria' verduidelijkt de voorwaarden waaraan de stage, de stagemeesters en de stagediensten moeten voldoen. Dit KB werd gemaakt op advies van de Federale Raad voor de GGZ - beroepen. Niet op alle punten werd het advies gevolgd.  

het volledige KB erkenningscriteria

De professionele stage

Duur

De professionele stage is een praktijkstage die bedoeld is om de klinisch psycholoog de noodzakelijke vaardigheden, vakkundigheden en competenties bij te brengen om de klinische psychologie autonoom te kunnen beoefenen. De stage is verplicht voor de studenten die hun opleiding zijn gestart in het academiejaar 2017 - 2018.  In 2022 werd de verplichting tot professionele stage voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met een jaar uitgesteld.  

Belgisch Staatsblad van 21 april 2022 – omvat de wet van 10 april 2022 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Duur van de professionele stage:

 • De stage bedraagt minstens 1680 uren.
 • Ze kan deeltijds uitgevoerd worden, doch minstens met een minimum van 20% VTE.
 • Ze kan gespreid worden over een periode van maximum 5 jaren.
 • Ze kan ook uitgespreid worden over meerdere stagediensten, doch minstens 840 uren moeten op 1 stagedienst voltooid worden.
 • Elke onderbreking van meer dan 15 weken moet worden ingehaald op het einde van de stage. 
 • Er is een specifieke regeling voor zwangerschapsonderbreking voorzien (Meer info)

De FOD houdt een lijst bij van de erkende stagemeesters en stagediensten: 

Lijst erkende stagemeesters

Inhoud stage

De stagiair dient  voldoende klinisch psychologische patiëntendossiers opgemaakt te worden waarin de kandidaat de psychologische diagnose en longitudinale opvolging documenteert 

Bij het einde van de stage heeft de klinisch psycholoog zich bekwaamd in minstens 3 van de activiteiten  die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie: preventieve interventies, screening en onderzoek, stellen van een psychodiagnose, begeleiding en behandeling van psychisch of psychosomatisch lijden. 

De kandidaat stelt jaarlijks een vertrouwelijk verslag op met de bedoeling om de stagemeesters en stagediensten te evalueren. Hij dient die rapporten tot 2 jaar na het beëindigen van de stage bij te houden ter beschikking van de Minister van Volksgezondheid. 

Op het einde van de stage voldoet de kandidaat aan de competenties beschreven in het competentieprofiel van de klinisch psycholoog. Met uitzondering van de competentie zelf - reflectie omwille van het feit dat de Raad van Staten geoordeeld heeft dat dit een ernstige inmenging is in het recht op eerbiediging van het privéleven van de betrokkenen. Als VVKP vinden we dat bijzonder jammer en kunnen we alleen maar blijven aandringen bij de universiteiten om voldoende aandacht te hebben voor deze competentie. 

De klinisch psycholoog dient zijn kennis en kunde te onderhouden, onder meer door deelname aan intervisie en permanente vorming.  

De stagemeester

Waaraan dient de stagemeester te voldoen?

 • Reeds 5 jaar erkend als klinisch psycholoog en daadwerkelijk de klinische psychologie beoefend hebben.
 • De stagemeester heeft didactische, organisatorische en klinische eigenschappen. Hij heeft een opleiding gevolgd voor supervisie en evaluatie van de kandidaten. 
 • De opleiding die de stagemeester aanbiedt is wetenschappelijke onderbouwd. Wetenschap en praktische toepassing zijn op elkaar afgestemd. 
 • De stagemeester zal jaarlijks een permanente vorming blijven volgen georganiseerd door de universiteiten of de wetenschappelijke verenigingen. 
 • De stagemeester blijft de klinische psychologie beoefenen binnen de stagedienst
 • De stagemeester kan zich laten omringen door een team om de stage optimaal te laten verlopen, een stageteam. Dit dient kenbaar gemaakt te worden in de erkenningsaanvraag.
 • De stagemeester of een door hem/haar gemandateerde klinisch psycholoog is aanwezig op de stagedienst tijdens de activiteiten van de kandidaat klinisch psycholoog. De stagemeester blijft telefonisch beschikbaar. 
 • De erkenning van de stagemeester geldt enkel voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden in de erkende stagedienst.
 • Maximaal aantal kandidaat - klinisch psychologen die tegelijkertijd begeleid kunnen worden door dezelfde stagemeester is 4. 
 • Bij meerdere stagediensten treedt er één van de erkende stagemeesters op als coördinerend stagemeester
 • Er wordt gewerkt met een stagecontract
 • De kandidaat klinisch psycholoog dient verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.
 • De stagemeester zorgt ervoor dat de kandidaat de nodige vorming, voordrachten en werkgroepen kan bijwonen. 
 • De stagemeester houdt toezicht en voorziet per voltijdse week minstens 1 uur begeleidingscontact met de kandidaat. 
 • De stagemeester organiseert minstens 10 keer per jaar groepsvergaderingen, multidisciplinair en interdisciplinair
 • De stagemeester vertrouwt aan de kandidaat slechts die verantwoordelijkheid toe die overeenstemt met de stand van zijn opleiding. 

Stagediensten

Reguliere stagedienst

 • Een zorgvoorziening of praktijk waar klinische psychologie wordt aangeboden (mag dus ook een groepspraktijk zijn)
 • De activiteiten van de reguliere stagedienst zijn voldoende omvangrijk en divers. 
 • De reguliere stagedienst biedt minstens 1 van de activiteiten aan die behoren tot de praktijk van de klinische psychologie .
 • De reguliere stagedienst bestaat minstens 3 jaar en voorziet de mogelijkheid tot multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking

Niet - reguliere stagediensten

 • Niet - reguliere stagediensten zijn bedoeld om de kandidaten kennis te laten maken met het brede spectrum van de klinische psychologie
 • De niet - reguliere stagedienst heeft de bedoeling om de kandidaat specifieke vaardigheden bij te brengen die niet verworven kunnen worden binnen een reguliere stagedienst. 
 • De niet - reguliere stagedienst kan slechts 420 uren maximaal bedragen. 
 • Er dient evenzeer een contract afgesloten te worden tussen de kandidaat, de coördinerend stagemeester en de stagemeester van de niet - reguliere stagedienst. 

Buitenlandse stagediensten

Maximum 420 uren in een andere lidstaat van de EU, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een ander land waarmee de EU een associatieovereenkomst heeft afgesloten, die bepaalt dat in het kader van de toegang tot een beroep, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden. 

Ook hier wordt een contract afgesloten tussen de kandidaat, de coördinerend stagemeester en de persoon of structuur verantwoordelijk voor de supervisie van de kandidaat. 

Werkgroep professionele stage

Het advies van de Federale Raad GGZ - beroepen stelt expliciet dat "Teneinde misbruik en discriminatie te voorkomen behelst de stage hetzij een bezoldigde activiteit als werknemer in de betrokken sector, hetzij een professioneel vergoede activiteit in het statuut van zelfstandig zorgverstrekker, hetzij een billijke vergoeding in het statuut van student."

Hiervoor werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de VVKP, het VVO, UPPCF en diverse werkgeversorganisaties teneinde een gezamenlijk voorstel uit te werken hoe de professionele stage gefinancierd kan worden. Deze werkgroep bracht haar advies over aan de verschillende bevoegde ministers.

 

Erkenning als stagemeester en stagedienst aanvragen

Op 20.03.2020 werd het ministerieel besluit van 28.02.2020 tot vaststelling van de voorwaarden en procedureregels voor de aanvraag tot erkenning, tot hernieuwing van erkenning en tot intrekking van erkenning als stagemeester en stagedienst in de klinische orthopedagogiek gepubliceerd.

Lees hier het volledig besluit.

Vanaf heden is het mogelijk om je kandidatuur voor stagemeester in de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek in te dienen.  Een nieuwe portaalsite is beschikbaar voor kandidaten die hun aanvraag willen indienen:

dien je aanvraag in

Gezien het criterium van 5 jaar erkend zijn als klinisch psycholoog uiteraard niet haalbaar, is er een overgangsmaatregel getroffen. Om erkend te kunnen worden als stagemeester wordt het criterium van 5 jaar erkenning vervangen door 5 jaar beroepservaring. Daarnaast geldt de erkenning als stagemeester steeds enkel voor de activiteiten die je uitvoert op de erkende stagedienst. Met andere woorden, een erkenning als stagemeester hangt vast aan de erkenning van de stagedienst.

Deze overgangsperiode geldt tot 01/07/2026.

Meer informatie over de procedure tot erkenning als stagemeester/stagedienst?

Webinar UGent over de gesuperviseerde professionele praktijk

Ongerustheid studenten mbt de gesuperviseerde professionele praktijk

De VVKP mocht recent heel wat berichten ontvangen van ongeruste studenten met betrekking tot de gesuperviseerde professionele praktijk. Vooral voor de studenten die een niet - regulier traject volgden (vb. een schakelprogramma) was er lang onduidelijkheid. Dankzij de aanhoudende en gezamenlijke inspanning van de VVKP, de verschillende decanen en de studentenverenigingen verkregen we snel duidelijkheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Elke student die ten laatste in het academiejaar 2016 - 2017 een bacheloropleiding is gestart die toegang geeft tot een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of verkort programma naar de masteropleiding klinische psychologie of klinische orthopedagogiek en dit aansluitend heeft gevolgd, zal ook vrijgesteld van de professionele stage oftewel de gesuperviseerde professionele praktijk. Ook wanneer je afstudeert na het academiejaar 2020 - 2021.
 

Meer info?

Start gesuperviseerde professionele praktijk wellicht uitgesteld met 1 jaar.

De FOD Volksgezondheid kondigde recent aan dat de start van de gesuperviseerde professionele praktijk voor klinisch psychologen en orthopedagogen wellicht met 1 jaar uitgesteld zal worden. Het gaat om de aankondiging van een intentie. Hiervoor moet immers de bestaande wet op de GGZ - beroepen aangepast worden.

Concreet zou dit het volgende betekenen:

 • De studenten die afstuderen in academiejaar 2021-2022 zijn vrijgesteld van de professionele stage en kunnen meteen hun erkenning krijgen.
 • De professionele stage is verplicht voor zij die hun studies van master in de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek met vrucht beëindigen in academiejaar 2022-2023 en de daarop volgende jaren.
 • De studenten die hun studies aanvatten in academiejaar 2016-2017 blijven vrijgesteld van stage wat hun afstudeerjaar ook moge zijn.

Meer info?

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.