15-04-22
Terugbetaling

In het kader van de stapsgewijze uitrol van de nieuwe conventie psychologische zorg in de eerste lijn kunnen Limburgse collega's zich vanaf nu kandidaat stellen voor de gespecialiseerde psychologische functie. Ook de oproep voor de eerstelijnspsychologische functie staat nog steeds open. De conventie in Limburg wordt uitgerold in samenwerking met de Limburgse psychologenkringen. Een warme oproep aan collega's om zich kandidaat te stellen!

Oproep klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen voor de gespecialiseerde psychologische functie binnen overeenkomsten via netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn


In het kader van verdere ontwikkelingen in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg hebben de netwerken geestelijke gezondheid en hun netwerkpartners de opdracht om 2 psychologische functies uit te rollen binnen overeenkomsten via netwerken en multidisciplinaire netwerken in de eerste lijn. 
Het betreft een conventie die een betalingsregeling voorziet voor psychologische zorg in de eerste lijn om deze toegankelijker te maken voor de brede bevolking. Ze vertrekt vanuit de zorgbehoefte van individuele burgers én vanuit lokale noden binnen de globale bevolking eerder dan vanuit een aanbodgestuurde visie. Ze richt zich op het aanbieden van psychologische zorg voor milde tot matig-ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen én hun omgeving.   

Binnen een gefaseerde opstart riepen de Limburgse netwerken gg  Noolim, Reling en Ligant reeds eerder op tot kandidaatstelling voor de functie ‘Eerstelijnspsychologische zorg’ (ELPZ). Vanuit deze functie wordt een kortdurend en generalistisch psychologisch zorgaanbod georganiseerd gericht op preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van milde tot matige-ernstige psychische problemen. Vraagverheldering, indicatiestelling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid zijn hier de belangrijkste doelstellingen. In het belang van ‘matched care’ dient waar nodig worden verwezen naar gespecialiseerde zorg in de eerste lijn of naar andere welzijns- en/of zorgpartners. 

De functie  ‘Gespecialiseerde psychologische zorg’ (GPZ) waarvoor wij hier oproepen focust zich op vroegbehandeling van milde tot matig-ernstige psychische problemen waarvoor omwille van de aard van de problematiek of omwille van een onderliggend psychisch probleem een meer intensief en/of specialistisch aanbod aangewezen is. 

Wij roepen in hoofd- of bijberoep werkende zelfstandig klinisch psychologen/orthopedagogen (KP/KO) en zorgorganisaties die KP/KO tewerkstellen op om zich kandidaat te stellen voor het aanbieden van gespecialiseerde psychologische zorg binnen deze conventie. Wij vragen dat deze KP/KO bereid zijn om zich te engageren voor minstens 8 uur gespecialiseerde psychologische zorg.  Indien deze opdracht gecombineerd wordt met een eerstelijnspsychologisch aanbod kan hier een verdeelsleutel gehanteerd worden. Deze zorg wordt aangeboden in nauwe samenwerking met partners uit de 1ste lijn. 

Wij verwachten dat je als KP/KO beschikt over volgende competenties:

 •     Je bouwt binnen de eerstelijnszone waarbinnen je actief bent mee aan goede samenwerking met verwijzers en andere hulpverleners binnen een lokaal netwerk van welzijns-, gezondheids- en ervaringswerkers
 •     Je draagt actief bij aan het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg
 •     Je biedt kwaliteitsvolle zorg (binnen GPZ en evt. ook ELPZ) en bent bereid om mee te werken aan de evaluatie van dit nieuwe project 
 •     Je stelt je flexibel op om toegankelijke zorg afgestemd op de specifieke zorgnoden binnen het netwerk te realiseren, zowel inhoudelijk als wat betreft vindplaats/locatie
 •     Je respecteert en bewaakt de gemaakte afspraken in het kader van vergoeding, rapportage, facturatie, spreiding van aanbod van sessies, … zoals vastgelegd in de overeenkomst
 •     Je participeert op actieve wijze aan vorming, intervisie en supervisie georganiseerd door het netwerk 
 •     Je beschikt over gerichte kennis en vaardigheden m.b.t., diagnostische inschatting, indicatiestelling, vroegbehandeling en cliëntgerichte opvolging 
 •     Je beschikt over kennis en vaardigheden om vraaggestuurd te werken
 •     Je beschikt over voldoende aantoonbare vorming, kennis en ervaring in het aanbieden van interventies met betrekking tot bepaalde specifieke psychische problemen en/of met bepaalde doelgroepen. Enkele voorbeelden: verslavingsproblemen (middelen, gamen, gokken, ..), eetproblemen, gedragsproblemen, trauma-ervaringen, pijnproblematiek, …  Naar doelgroep kan het bijvoorbeeld gaan om mantelzorgers, kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen, …   
 •     Je beschikt over aantoonbare kennis en voldoende ervaring met bepaalde onderliggende ernstige psychische problemen die jou toelaten om afgestemde GPZ-interventies gericht op milde tot matig-ernstige klachten aan te bieden.  Voorbeelden zijn ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, … 
 •     Je hebt voldoende kennis en ervaring met behandelingsgerichte klinische diagnostiek en/of beschikt over specifieke diagnostische expertise


Bijkomende voorwaarden 

 •     Je bent master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie
 •     Je voldoet aan alle wettelijke en discipline gebonden voorwaarden betreffende het voeren van de beroepstitel en het uitvoeren van het beroep klinisch psycholoog/orthopedagoog

Aanbod vanuit het netwerk

 •     Een boeiende en gevarieerde opdracht waarbij je voor kortere en/of langere duur mee instaat voor het realiseren van psychologische functies in de eerste lijn aan terugbetalingsvoorwaarden
 •     Kans om mee vorm te geven aan de hervorming van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg vanuit een public mental health perspectief
 •     Vorming, intervisie en supervisie 
 •     Indien gewenst voorziet het netwerk of het lokale multidisciplinaire samenwerkingsverband een geschikte locatie als werkplek. Deze is ingebed in voorzieningen van partners 
 •     Inhoudelijke en praktische ondersteuning bij de uitvoering van je opdracht door een provinciale projectmedewerker psychologische functies
 •     Ondersteuning in de uitbouw van lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door een lokale coördinator

Selectieprocedure

 •     Een zelfstandig werkende KP/KO of een zorgorganisatie kan zich kandidaat stellen middels het indienen van een portfolio via volgend formulier:    Dien hier je kandidatuur in
 •     Indien de kandidaat voldoet aan de hierboven gevraagde competenties en voorwaarden volgt een kennismakingsgesprek met de provinciale projectmedewerker psychologische functies en de lokale coördinator
 •     Weerhouden kandidaturen worden bekrachtigd door een selectieteam bestaande uit de netwerkcoördinator van het betreffende netwerk, vertegenwoordiging vanuit de beroepsgroepen klinisch psycholoog/orthopedagoog, cliëntvertegenwoordiger, organisaties en provinciaal projectmedewerkers
 •     Indien er vanuit het kennismakingsgesprek en op basis van het portfolio onduidelijkheid bestaat omtrent de geschiktheid van de kandidaat zal dit worden voorgelegd aan het selectieteam. De selectieprocedure wordt in dit geval vanuit dit team verder mee opgevolgd om tot een weloverwogen en gedragen eindbeslissing te komen

Met bijkomende vragen omtrent het indienen van uw kandidatuur kan u terecht bij: 

Caroline Praet
provinciaal projectmedewerker psychologische functies volwassenen en ouderen
caroline.praet@zorggroepzin.be

Ine Louwies
provinciaal projectmedewerker psychologische functies kinderen en jongeren 
ine.louwies@ligant.be

Johan Sijm
netwerkcoördinator Noolim 
netwerkcoordinator@noolim.net

Veerle Umans
netwerkcoördinator Ligant 
veerle.umans@ligant.be

David Dol
netwerkcoördinator Reling 
david.dol@reling.be
    
 

Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones

04-11-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle informatie met betrekking tot het nieuwe akkoord op het RIZIV rond de financiering van psychologische zorg via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden. De VVKP is rechtstreeks betrokken via haar positie binnen de Transversale OvereenkomstenCommissie (TOC). Dit dossier wordt continu bijgewerkt met nieuwe informatie vanuit de TOC en de lokale netwerken geestelijke gezondheid.