Standpunt VVKP tav de financiering eerstelijnspsychologische zorg

09-06-20
Koen Lowet

Federaal akkoord

De grote lijnen van de conventie werden federaal vast gelegd als onderdeel van een politiek akkoord. Op geen enkel moment is er onderhandeld geweest of een akkoord gevraagd van de VVKP. Deze conventie werd volledig over de hoofden van psychologen beslist. Zijn we hier getuige van het einde van het overlegmodel?

Over de inhoud van de conventie

Netwerken GGZ nu aan zet

De terugbetaling wordt georganiseerd vanuit de netwerken GGZ. De gesprekken worden dus verder gevoerd op regionaal niveau en ook onze kringen worden hierin betrokken/moeten hierin betrokken worden. Het is net omwille van deze redenen dat we destijds onze kringen hebben opgericht zodat jullie lokaal mee kunnen beslissen! Na bijna een jaar stellen we vast er in de meeste netwerken een goede samenwerking is ontstaan met de lokale VVKP - afdelingen. 

Op niveau van de netwerken zien we grote verschillen ontstaan in hoe men met deze conventie omgaat. In principe is het zo dat één ziekenhuis uit het netwerk een budget ter waarde van een halftijdse administratieve kracht krijgt en het netwerk een vast bedrag van 30.000 € om de ELP'ers te coördineren, een opleiding en supervisie te voorzien. 

In het voorbije jaar werd nog geen 20 % van de beschikbare middelen benut.

Koen Lowet

Wat is nu het VVKP - standpunt?

Het project is nu een jaar lopende en waar we voor gewaarschuwd hadden, blijkt nu uit te komen: psychologen laten dit project massaal links liggen. Nog geen 20 % van het voorziene budget werd benut. 

Als VVKP zijn we duidelijk: dit model is geen werkbaar model voor klinisch psychologen. Ze is veel te complex en bevat een aantal voorwaarden die niet realistisch zijn. Veel psychologen kiezen er dan ook voor om hun eigen werking in de praktijk te continueren.

VVKP blijft consequent hameren op dezelfde essentiële punten. Klinisch psychologische zorg moet:

 • rechtstreeks toegankelijk zijn voor alle patiënten (samenwerking huisartsen: ja, verplichte doorverwijzing neen). In een land met zoveel drempels om hulp te zoeken, moeten we er net alles aan doen om geen extra drempels te creëren.
 • billijk gefinancierd worden opdat kwaliteit en capaciteit geleverd kan worden zodat we de wachtlijsten eindelijk ten gronde kunnen aanpakken
 • in een netwerk met evenwichtige partners gerealiseerd worden waarbij psychologen mee aan het stuur kunnen zitten van hoe hun zorg georganiseerd zal worden. 

Deze kernvoorwaarden ontbreken in de huidige conventie. Daarom adviseren we onze zelfstandige collega's in een (groeps)praktijk om niet in te tekenen op deze conventie

Als VVKP willen we echter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en een kwetsbare groep van mensen die al lang uitkijken naar een vorm van financiële ondersteunen, in de kou laten staan. In die zin begrijpen we dat collega's vanuit hun sociaal engagement intekenen als zelfstandige in een huisartsenpraktijk, wijkgezondheidscentrum, sociaal huis of andere voorzieningen. Dat heeft echter alleen zin wanneer die voorziening of dat centrum waarin je actief bent ook je praktijkkosten voor hun rekening neemt. Immers, als je van dat beperkte budget van 45 €/sessie ook nog eens een afdracht moet doen, dan is het financieel helemaal onmogelijk. Twijfel je over wat men je voorstelt?

Contacteer onze cel beroep

Wat met de COVID-19 crisis?

De VVKP heeft haar kringvoorzitters en divisie zelfstandigen bevraagd of ze haar standpunt diende bij te sturen naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Het advies was daaromtrent quasi unaniem: neen. 
De voorgestelde wijzigingen aan de overeenkomst (mogelijkheid tot video - consultaties) zijn uiteraard logische stappen in het kader van de maatregelen, maar veranderen in sé niets aan de overeenkomst. Ook de aangekondigde uitbreiding van doelgroepen zal deze conventie niet plots aantrekkelijker maken. Als VVKP hebben we ons dan ook erg bezorgd getoond bij deze uitbreiding.

Persbericht Uitbreiding terugbetaling psychologische hulp baart psychologen zorgen.

Zelf had de VVKP gevraagd om de overeenkomst, al was het maar tijdelijk omwille van de COVID-19 crisis, op 2 essentiële punten te wijzigen:

 • Vervang de verplichte verwijzing door rechtstreekse toegang met verplichte informed consent
 • Vervang de vaste tarieven door vrije tarieven met vaste terugbetaling

Een aantal collega's zijn ondertussen ook een petitie gestart rond deze essentiële punten:

Naar de petitie

 

Waarom tekenen zo weinig psychologen in op dit voorstel?

CD&V - resolutie om drempels weg te nemen

CD&V - politica Els Van Hoof diende een parlementaire resolutie in om de drempels van het huidig terugbetalingssysteem weg te werken en klinisch psychologen meer inspraak te geven. Concreet stelt de resolutie het volgende voor:

 • Een gelijkwaardige benadering van de geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van de somatische gezondheidszorg
 • Een absolute prioriteit maken van nabije, toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare psychologische zorg, in het bijzonder voor kinderen & jongeren
 • Een groeipad om tegen 2030 naar een verdubbeling te gaan van het budget voor geestelijke gezondheidzorg
 • Een verdere uitwerking van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen en een financiering voor de professionele stage
 • De oprichting van een eigen overeenkomstencommissie binnen het RIZIV, een psycho - mut:
  • Deze zou een volwaardige financiering voor psychologische zorg moeten uitwerken
  • Marktconforme honoraria moeten uitwerken
  • Het vastleggen van praktijkpremies en andere stelsels die moeten bijdragen tot een kwaliteitsvolle psychologische zorg
  • Het uitwerken van een organisatie - en financieringsmodel voor psychologische zorg zonder toelatingsvoorwaarden met betrekking tot de doelgroep en de ernst van de problematiek. 

Naar de resolutie

De VVKP stelt dat deze resolutie in belangrijke mate tegemoet komt aan de principes uit haar eigen financieringsvoorstel. Vooral het streven naar gelijkwaardigheid, een financiering die kwaliteit beoogt en een eigen plek voor klinisch psychologen spreken erg aan. Het KCE - rapport, waar de resolutie vaak naar verwijst, is een interessant uitgangspunt, maar niet alles is lineair toepasbaar in ons werkveld. Zo maakt de VVKP een voorbehoud rond het toepassen van een getrapte zorg. Wij zijn eerder voorstander van een "matched care". Iedereen moet zo snel en en zo vlot mogelijk de juiste hulp krijgen.

Deze resolutie werd ondertussen aangenomen in het parlement.

Federaal parlement keurt resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg goed!

Veelgestelde vragen

Een aantal collega's contacteerden ons reeds met hun vragen en bezorgdheden.

"Ik ben bang dat als ik niet inteken, ik minder cliënten zal doorverwezen krijgen van de huisartsen in mijn regio"
Daar hoef je niet bang voor te zijn. De middelen zijn zo beperkt dat de huisartsen keuzes moeten maken in wie ze doorverwijzen naar de ELP. Dat zullen in eerste instantie de mensen zijn die ze nu omwille van diverse redenen (financieel, socio - culturele achtergrond, stigma, ...) niet doorverwezen krijgen naar de privé - praktijken. Maw, dit voorstel zal niet raken aan je huidige patiëntenpopulatie. 

"Ik heb reeds een samenwerking met een huisartsenpraktijk, zij verwachten dat ik inteken op dit voorstel"
De huisartsen dienen goed te begrijpen dat je zo'n 20% van je omzet zult verliezen aan deze tarieven. Zij zullen, met andere woorden, dus bereid moeten zijn om je te compenseren voor dat verlies door vb. je kostenloos consultaties te laten houden. Zij dienen bovendien ook goed te begrijpen dat het niet enkel hun patiënten zullen zijn die naar je doorverwezen worden. Jouw ELP -  uren worden immers centraal beheerd door het netwerk en om het even welke huisarts kan afspraken bij u inplannen.

"Heeft deze conventie een gevolg voor mijn andere werkzaamheden als klinisch psycholoog?"
Neen, in geen geval. Als je één van de vele collega's bent die verschillende posities combineert, dan is het mogelijk dat je kiest om een ELP - functie in te nemen. In het contract wat je ondertekent, ga je je engageren voor een beperkt aantal uren en consultaties. Je dient ook te specifiëren op welke locatie dat is. Met andere woorden, dat contract heeft geen enkele werking op andere locaties waar je consultaties verricht als klinisch psycholoog, vb. je eigen praktijk. Je bent dus niet gebonden aan de voorwaarden van het ELP - contract (tarieven, doelgroep, ...) voor je eigen praktijk. 

In alle geval zit je met vragen, aarzel dan niet en contacteer onze cel beroep of jouw plaatselijke kring voor meer informatie!

Contacteer de cel beroep

Opiniestuk: De zelfstandige klinisch psycholoog, de goedkope superman/-vrouw, heeft geen goesting

Reactie van de divisie zelfstandige praktijkvoering op het voorstel tot financiering eerstelijnspsychologische zorg

Lees hier de volledige reactie

Petitie door collega's

Petitie betaalbare psychologische zorg

We brengen nog eens graag de petitie betaalbare psychologische zorg onder jullie aandacht die werd opgestart door een aantal collega's in het veld. De petitie staat nog steeds open en we doen een warme oproep aan onze leden om deze mee te ondersteunen. 

Naar de petitie

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.