08-07-20
Vereniging
Beroep

In het licht van de aangekondigde loonsverhogingen in de federale sector en de lopende Vlaamse onderhandelingen is deze oproep van wezenlijk belang voor onze collega's actief in de vele zorg - en welzijnsvoorzieningen! Sluit je aan, samen staan we sterk!

Beste collega’s,

De COVID-19-crisis heeft ons getoond hoe kwetsbaar de positie van sommige collega’s is binnen onze voorzieningen. In het bijzonder collega’s werkzaam in de ziekenhuizen hebben moeten ondervinden dat een gebrek aan een duidelijk wettelijk kader of een eigen financieringsbron voor hun activiteiten kunnen leiden tot een willekeurige behandeling door hun werkgevers. Nochtans hebben klinisch psychologen het beste van zichzelf gegeven tijdens deze crisis in vaak erg moeilijke omstandigheden. Onze collega’s uit de andere disciplines zwaaien met lof voor de ondersteuning die ze door ons hebben mogen ervaren en zijn vragende partij om deze te kunnen integreren in een volwaardige multidisciplinaire benadering.

De VVKP is vastberaden in haar ambitie om hier in haar beleidsplan 2021 -2023 wat aan te doen. Concreet stelt ze volgende doelstellingen voorop:

  • Een aanpassing van de ziekenhuiswet teneinde het mogelijk te maken dat psychologische diensten opgericht worden met een eigen diensthoofd
  • Een heldere financiering voor psychologische zorg, ook wanneer deze verstrekt wordt in het kader van een voorziening
  • Betere arbeids- en loonsvoorwaarden door een herwaardering van het IFIC - loonmodel.

Deze ambities kunnen echter enkel gerealiseerd worden wanneer er sprake is van een goede, professionele omkadering. Het spreekt immers voor zich dat het bereiken van deze doelstellingen heel wat voorbereidend werk, juridisch advies en intensief lobby-werk zal vereisen. Dat kunnen we onmogelijk doen met enkel vrijwilligers. Hoewel de VVKP er met haar beperkte staf de afgelopen jaren in geslaagd is om reeds heel wat te realiseren (de creatie van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen is hier wellicht het mooiste voorbeeld van en is bovendien de ideale springplank voor de bovenvermelde doelstellingen), doen wij in deze een bijzondere oproep aan alle collega’s actief in de diverse voorzieningen in ons land om zich aan te sluiten bij de VVKP. We hebben berekend dat met 250 nieuwe leden uit de diverse voorzieningen we reeds een halftijdse stafmedewerker, specifiek voor uw sector, zouden kunnen tewerkstellen om op deze dossiers te werken. We willen u ook graag wijzen op de mogelijkheid om in groep aan te sluiten en hierdoor te genieten van een aantrekkelijke korting. Enkel door samen op de kar te springen kunnen we ons beroep een volgende stap laten zetten.

We hopen te mogen rekenen op uw steun. Niet enkel via uw lidgeld, maar ook door uw engagement. Laat uw stem horen en bepaal mee waar de klinische psychologie naartoe moet. Een crisis zoals deze laat zien waarom klinisch psychologen een belangrijke rol te spelen hebben. Laten we deze uitdaging samen aangaan!

Ja, ik wil lid worden van de VVKP!

Meer info over de werking van de VVKP

We hopen u snel te mogen verwelkomen binnen de vereniging.

Met collegiale groet,

 

Lotte De Schrijver       Koen Lowet

Voorzitter                    Gedelegeerd bestuurder