01-07-20
Deontologie
Corona

Een nieuw Koninklijk Besluit schept duidelijkheid over de kwestie van contact - tracing en het beroepsgeheim. De klinisch mag zijn beroepsgeheim doorbreken en meewerken, maar is daartoe niet verplicht. De VVKP is blij dat er gehoor werd gegeven aan haar oproep om duidelijkheid te verschaffen en dat de autonomie en integriteit van de klinisch psycholoog gerespecteerd werd.

We berichtten eerder al dat de kwestie van de contact-tracing en het beroepsgeheim voor beroering zorgde. Tegengestelde adviezen van diverse deontologische organen en onduidelijke juridische kaders zorgden voor verwarring. De VVKP kondigde aan dat ze voor opheldering zou zorgen en die is er nu gekomen. In een recent KB worden de juridische onduidelijkheden opgeheven. Klinisch psychologen mogen wel degelijk hun beroepsgeheim doorbreken en contactgegevens doorgeven in het kader van de Coronamaatregelen - ze zijn daar evenwel niet toe verplicht.  De autonomie van de klinisch psycholoog wordt daarmee nogmaals bevestigd. Ook de Psychologencommissie heeft haar standpunt hierdoor bijgesteld. Van een verbod is nu geen sprake meer. 

De VVKP is tevreden dat er duidelijkheid is omtrent deze materie en dankt ieder voor het nemen van zijn/haar verantwoordelijkheid. 

Naar het dossier "Contact - tracing en beroepsgeheim"