02-12-19
Koen Lowet

De klinisch psycholoog

In een recent advies gaat de Hoge Gezondheidsraad in op de definitie, het werkveld en het competentieprofiel van de klinisch psycholoog in België. Het advies is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, publicaties van internationale representatieve beroepsorganisaties en discussies met vertegenwoordigers van psychologische en aanverwante disciplines, de academische instellingen en de geestelijke gezondheidszorg.

 
Definitie klinisch psycholoog

De beroepstitel ‘klinisch/ gezondheidszorgpsycholoog’ wordt in het rapport gehanteerd als meest geschikte term om de professionele activiteiten van psychologen die actief zijn in de gezondheidszorg weer te geven.

Voor de HGR is de klinische / gezondheidszorgpsychologie: ”de autonome ontwikkeling en toepassing van theorieën, methoden en technieken van de psychologie als wetenschap in de bevordering van de gezondheid, de screening, psychologische diagnose en assessment van gezondheidsproblemen en de preventie van en interventie bij deze problemen bij mensen”.

De vereiste opleiding om het niveau van competentie te bereiken dat nodig is om het beroep autonoom uit te oefenen bestaat minimaal uit een masterdiploma in het domein van de klinische / gezondheidzorgpsychologie aangevuld met minimaal één jaar gesuperviseerde stage.

De activiteiten kunnen ontplooid worden in het brede veld van de gezondheidszorg en kunnen gericht zijn op gezondheidseducatie en – bevordering, preventie en behandeling van gezondheidsproblemen, rehabilitatie en crisisinterventie .

 
Competentieprofiel

De HGR heeft eveneens een competentieprofiel ontwikkeld voor de klinische /gezondheidszorgpsycholoog, en dit op het niveau dat nodig is om zelfstandig een klinische praktijk te beoefenen. Het model is gebaseerd op de Amerikaanse “Competency Cube” en omvat fundamentele en functionele competenties. Professioneel handelen, relationele vaardigheden en wetenschappelijke competenties worden beschouwd als de fundamentele competenties waarover een klinisch /gezondheidszorgpsycholoog moet beschikken. Op wetenschappelijk evidentie gebaseerde psychologische evaluatie- en interventie-vaardigheden en educatieve en systeemgerelateerde vaardigheden vormen de functionele competenties. De competenties worden geoperationaliseerd en beschreven onder de vorm van gedragsindicatoren om het profiel in te kunnen zetten in het kader van opleiding en training, evaluatie en controle van de zorgkwaliteit en gezondheidszorgbeleid.

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.