Nieuwsflash IFIC

01-02-22

Verschillende collega’s vanuit de Vlaamse voorzieningen stelden ons vragen betreffende de uitrol van IFIC in deze voorzieningen. Voor 4 februari 2022 dient men te reageren op het aanbod wat gegeven werd.

Tot onze verbazing lijken de meeste collega’s binnen deze voorzieningen het aanbod te krijgen om zich te verbinden aan het nieuw toegevoegde functieprofiel “Masters in de zorgverlening” (functieprofiel 8000). Er is nog geen inhoud gegeven aan dit functieprofiel, maar enkel een loonschaal, wat afhankelijk van de voorziening beschreven wordt als een 16bis of een 16plus. Qua verloning ligt deze loonschaal dus iets hoger dan de loonschaal 16 waaronder functieprofiel 5070 “Klinisch psycholoog” nu valt. 

VVKP werd niet geconsulteerd naar aanleiding van deze nieuwe wending, terwijl mondeling de garantie gegeven zou worden dat deze nieuwe categorie vooral bedoeld zou zijn voor de klinisch psychologen. Hierbij hebben we verschillende bedenkingen.

We concluderen samen met IFIC dat het functieprofiel 5070 “Klinisch psycholoog” onvoldoende de taken en verantwoordelijkheden of adequate verloning van de beroepsgroep lijkt te bevatten. Het protest was massaal bij de uitrol op federaal niveau. Nu heeft men voor de uitrol op Vlaams niveau zelfs (zij het zonder overleg met de beroepsvereniging) een nieuw functieprofiel gemaakt teneinde een aantal tekortkomingen pogen weg te wissen. Voor VVKP lijkt dit echter niet de optimale werkwijze.

 Allereerst lijkt het ons vreemd om een leeg functieprofiel te onderschrijven. Men weet enkel de loonschaal waarop men intekent, niet de inhoud van het functieprofiel. Dit nieuwe functieprofiel kan wat ons betreft zeker zijn nut hebben binnen de sector (bijvoorbeeld denkende aan ontbrekende functies zoals criminologen of andere masters in de zorgverlening), maar niet voor de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen waar reeds functieprofielen voor bestaan en die beide een gereglementeerd autonoom gezondheidszorgberoep zijn met een wettelijk kader gebaseerd op hun respectievelijke competenties. Het baseren op een “masteropleiding” druist ook helemaal in tegen de basisfilosofie van IFIC, wat net weg ging gaan van de diploma’s maar eerder de focus zou leggen op taken, competenties en verantwoordelijkheden. 

Het is ons ook onduidelijk wat dit betekent voor de verdere ontwikkeling van de bestaande functieprofielen. Krijgen de klinisch psychologen de kans om over te stappen naar het profiel klinisch psycholoog indien zich hierin veranderingen zouden voordoen na een onderhoudsprocedure? Of blijven zij gebonden aan hun profiel ‘Masters in de zorgverlening”? Wie zal geconsulteerd worden (zoals voorzien in de onderhoudsprocedure van IFIC) bij veranderingen in dit laatste profiel? Wie beschouwt men bij IFIC als vertegenwoordigers van de “Masters in de zorgverlening”? Blijkbaar niet de beroepsverenigingen van klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen, nochtans het overgrote deel aan wie dit profiel voorgesteld werd. 

We roepen de werkgevers op om geen klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen in te schrijven in het nieuwe functieprofiel “Masters in de zorgverlening”. In afwachting van een fundamentele onderhoudsprocedure van de functies betreffende de klinisch psychologen, pleiten we, zoals in de federale voorzieningen, voor een hybride functie tussen 5070 Klinisch psycholoog en functie 4040 Therapeutisch coördinator. Dit is evenmin een ideale constructie, maar lijkt ons toch de best mogelijke tot er een gegronde herziening van de betrokken functieprofielen komt. Op deze manier kan men een loonschaal uitwerken die overeenstemt met de 16bis van het functieprofiel 8000 “Masters in de zorgverlening”. Op deze manier worden ook de toekomstige rechten van hun werknemers gewaarborgd. Het nieuwe functieprofiel kan wat ons betreft wel zijn nut hebben voor andere masters in de zorgverlening, maar niet voor diegenen waarvoor nu reeds functieprofielen voorzien zijn. 

We roepen de sociale partners van IFIC nogmaals op om dringend werk te maken van een grondige herziening van de functieprofielen betreffende de klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen en vragen nogmaals om een bijkomende functie Psycholoog-specialist in te voeren. Binnen de divisie voorzieningen ontwikkelden we herwerkte functieprofielen die ons inziens voor zowel de residentiële als ambulante sector kunnen gelden (rekening houdend met dat 80% van de functieomschrijving dient overeen te komen). Deze functieprofielen zijn te vinden op de VVKP-website.

NAAR VVKP STELT NIEUWE IFIC - PROFIELEN VOOR

We hopen dat het ondertussen ook duidelijk geworden is voor de vele klinisch psychologen in de Vlaamse voorzieningen dat er ook voor hen grote belangen te behartigen zijn. De klassieke vakbonden nemen het niet op voor onze beroepsgroep, we zagen dit al eerder in de federale IFIC – implementatie. De huidige werkwijze dreigt ons als beroepsgroep monddood te maken, terwijl de huidige sociale partners zich weinig lijken aan te trekken van onze situatie. Het is daarom essentieel dat we ons als beroepsgroep verenigen en samen onze stem laten horen! Sluit u daarom vandaag nog aan bij de VVKP. Uw lidmaatschap zal ons in staat stellen om ook uw belangen te behartigen in de sector van de Vlaamse voorzieningen.