Evaluatie eerstelijnspsychologische zorg

11-07-23

Evaluatie eerstelijnspsychologische zorg

“Meer mensen stappen voor de allereerste keer naar de psycholoog”

Deze week werden de resultaten van de evaluatie van de eerstelijnspsychologische zorg voorgesteld, die volgde op een aantal hervormingen van de sector die zijn doorgevoerd door Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dankzij deze hervormingen is het nu mogelijk voor een aantal mensen om aan een verlaagd tarief naar de psycholoog te gaan. Uit de eerste resultaten blijkt dat mensen sneller de stap naar een psycholoog zetten, en dat velen voor de allereerste keer een psycholoog opzoeken. Een aanzienlijk deel van deze mensen komt uit kwetsbare situaties, zoals mensen in armoede of uit een moeilijke gezinssituatie.

VVKP is blij met deze wetenschappelijke evaluatie en met de behaalde resultaten; ze komen immers tegemoet aan een aantal zaken die belangrijk zijn voor onze beroepsvereniging, zoals het wegwerken van het uitstellen van zorg en het verlagen van de drempel naar psychologische hulpverlening, met name voor kwetsbare groepen. VVKP zal de komende dagen en weken de tijd nemen om het rapport zoals het nu voorligt in verder detail te bestuderen. Een meer diepgaande analyse van de resultaten, alsook verdere suggesties ter aanpassing of hervorming van de huidige ELP-conventie, zullen door VVKP worden aangedragen.

Zoals we reeds aangaven bij de invoering markeert het nieuwe systeem een niet te onderschatten kentering in het Belgische gezondheidssysteem. Voor het eerst zijn we in staat om psychologische zorg uit te rollen binnen een organisatie- en financieringsmodel. Tegelijkertijd waren we er ons er bij de invoering van bewust dat de ELP-conventie waarover een akkoord was gesloten verre van perfect was, en dat deze conventie gaandeweg heel wat aanpassingen zou vereisen. Wij hebben samen met de andere betrokken beroepsverenigingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen in ons land (UPPCF, AFO en VVO) reeds heel wat voorstellen en suggesties bezorgd aan het kabinet en het RIZIV. We blijven deel uitmaken van het begeleidingscomité en zullen voor verdere aanpassingen ter optimalisatie (of ter verbetering) blijven pleiten.

We zijn ervan overtuigd dat deze conventie alle ingrediënten bevat om een historische hervorming van onze gezondheidszorg in te zetten. We blijven de beleidsmakers er op wijzen dat zij zelf een langetermijnplanning voor de geestelijke gezondheidszorg hebben opgesteld. In de vorige legislatuur werd een resolutie aangenomen om het budget van de GGZ tegen 2030 te laten stijgen naar 12 procent van het totale gezondheidszorgbudget. Een dergelijke planning geeft perspectief aan die aspecten van psychologische zorg die nu nog niet opgenomen kunnen worden in de huidige ELP-conventie zoals diagnostiek, intensieve psychotherapie of langdurige neuropsychologische revalidatie. We hopen dat er blijvend budget wordt vrijgemaakt om de verdere ontwikkeling en uitbouw van een gefinancierde GGZ te ondersteunen, inclusief door evaluatie aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.