16-12-22
Stage

De wet van 2016 met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorgberoepen voorziet in de verplichting tot het volgen van een professionele stage in de vorm van minstens 1 jaar gesuperviseerde professionele praktijk. De start van deze GPP wordt nu met 1 jaar uitgesteld.

De Federale Ministerraad keurde onlangs het uitstel van de professionele gesuperviseerde praktijk goed. 

Dit jaar uitstel moet alle stakeholders de nodige tijd geven om de GPP op een goede manier vorm te geven. De VVKP werkt daar rond samen met het kabinet Vandenbroucke, de gezondheidsadministraties FOD en RIZIV en de andere beroepsverenigingen UPPCF, AFO en VVO om op basis van de eerste tewerkstellingservaring, een goede omkadering te voorzien.

Voor de VVKP blijft de GPP cruciaal om de nodige klinische competenties op te kunnen doen, aanvullend op de masteropleidingen, om de klinische psychologie autonoom te kunnen beoefenen.

Voor wie geldt de gesuperviseerde professionele praktijk?

De GPP zal nu verplicht worden voor iedereen die afstudeert vanaf het academiejaar 2023 – 2024. Het jaar waarin je je studies bent aangevangen zal niet meer uitmaken.

Zal er financiering komen om de stages te vergoeden?

De VVKP pleit voor een volledig georganiseerde en gefinancierde gesuperviseerde professionele praktijk (GPP), net zoals dit in andere landen gebeurt en zoals dit ook gebeurt bij de collega’s artsen. Echter, net zoals de ambitie voor een volledig gefinancierde psychologische zorg, zal ook dat doel stapsgewijs bereikt moeten worden.

 

Wij herhalen onze oproep: wacht niet op financiering van de overheid om je kandidatuur te stellen als stagemeester of stagedienst!

Wij willen nog steeds een warme oproep doen aan het werkveld: stel je kandidatuur als stagemeester niet uit! Zorg ervoor dat onze jonge collega’s ook morgen kwaliteitsvol en autonoom de klinische psychologie kunnen beoefenen. Velen onder jullie begeleiden vandaag al jonge, startende collega’s, de stage zal die eerste werkervaringen bestendigen.

 

Vraag hier je erkenning aan als stagemeester/stagedienst

 

Op dit moment bekijken we met het kabinet Vandenbroucke de mogelijkheid om vanaf de zomer 2023 pilootprojecten te laten starten. Deze pilootprojecten moeten ons meer inzicht verschaffen hoe de GPP georganiseerd zal worden in eerste instantie door de permanente vorming voor stagemeesters te organiseren en hen te compenseren voor de tijd die ze investeren in de begeleiding van de stagiairs. Er is op dit moment dus géén sprake van het financieren van extra arbeidsplaatsen om de GPP mogelijk te maken. De GPP start dus door de eerste werkervaringen van startende klinisch psychologen te valoriseren. Er komt dan ook geen systeem om stageplaatsen toe te wijzen aan afgestudeerde psychologen. Het natuurlijk verloop van de arbeidsmarkt zal ervoor zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft om de GPP te doorlopen zoals dat vandaag ook al het geval is.

Wat de opstart van de pilootprojecten betreft, is het voor VVKP essentieel dat deze niet beperkt kunnen worden tot 1 type setting (vb. ELP – settings). De GPP moet gebruikt kunnen worden om het hele veld tot ontwikkeling te brengen.