01-12-20
Vereniging

Wij krijgen regelmatig de vraag of het zinvol is je aan te sluiten bij de VVKP. Wij hebben enorm veel werk op de plank. We maken er dan ook geen geheim van dat onze vereniging nood heeft aan meer leden om aan de vele vragen van het veld te kunnen beantwoorden. Onze voorzitter kroop in zijn pen en hij licht dit toe.

Beste collega’s

Als voorzitter wil ik graag reageren op de vraag van sommigen of het zinvol is lid te worden van VVKP (of het lidmaatschap te hernieuwen). Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om uit te leggen waarom ik denk dat persoonlijk lidmaatschap van een beroepsvereniging wel degelijk loont.
 

Solidair en verbonden


In de eerste plaats betekent lidmaatschap van een beroepsvereniging dat je je solidair toont met je beroepsgroep. Persoonlijk ben ik sinds 30 jaar:

  • ingeschreven bij de Psychologencommissie, dit om de titel van psycholoog te mogen dragen en om mijn engagement te tonen dat ik mij aan onze deontologische code onderwerp. 
  • lid van VVKP-BFP om de kwaliteitsbewaking en belangenbehartiging van ons beroep te ondersteunen. 
  • lid van VVCEPC en BVRGS (dus ook BWP) omdat ik op de hoogte wil blijven wat er binnen het veld van de psychotherapie speelt en om deze beroepsverenigingen mee te steunen.

Alle drie geven mij een gevoel van verbondenheid met mijn collega’s en versterken en verrijken de verschillende lagen van mijn identiteit als (klinisch) psycholoog en psychotherapeut. 
Dit kost mij ondertussen ongeveer 600 Euro per jaar (netto 300).

Ik behoor tot de eerste generatie psychologen die een voltijdse zelfstandige praktijk uitbouwde. Vele jaren was ik ook actief als lid binnen VVKP (vaak de luis in de pels) en heb ik mij vaak niet gehoord gevoeld. Sinds de komst van Koen Lowet is er een professionalisering van de beroepsvereniging gestart. In 2014 was ik actief binnen de divisie zelfstandigen. Er waren soms moeizame discussies. Deze verliepen altijd met veel respect en hebben mijn vertrouwen in VVKP gestaag doen toenemen. Sinds augustus dit jaar ben ik voorzitter. Hoe langer ik betrokken ben bij wat er binnen de raad van bestuur gedaan wordt, hoe meer ik in staat ben te zien wat er achter de schermen gebeurt en wat VVKP allemaal teweeg brengt. Ik werk aan een open brief om hierover verslag te doen.

Grote werven


Er zijn een aantal grote werven waar we mee bezig zijn. In de eerste plaats zetten we volop in op het bewaken van onze autonomie en het behartigen van onze beroepsbelangen – en dit voor alle klinisch psychologen, ongeacht de setting. Om dit te bereiken proberen we volop om het veld opnieuw te verbinden, zowel over de sectoren heen (A&O psychologen, schoolpsychologen en onderzoekers), als met de verschillende actoren binnen de klinische psychologie (de ziekenhuispsychologen, neuropsychologen, forensisch psychologen, psychotherapeuten, onderzoekers en academici, …). In de tweede plaats zijn wij de onderlinge verstandhouding met de Psychologencommissie en met Uppsy aan het herstellen en willen we goede relaties uitbouwen met de psychologisch consulenten en de andere gezondheidszorgberoepen. Wij zijn druk in de weer om ervoor te zorgen dat de professionele stages over anderhalf jaar in de best mogelijke omstandigheden van start zullen kunnen gaan. De psychologenkringen dienen verder ondersteund te worden, en ook hier willen wij verbinden en samenwerken. En ten slotte speelt kwaliteitsbewaking nog een belangrijke rol. Deze laatste is een evenwichtsoefening tussen het opstellen van duidelijke kwaliteitscriteria zonder echter overreglementerend en normerend te worden. 
Zoals ik al eerder aangaf, is er terechte kritiek op een aantal punten. Ik blijf mij dan ook engageren om te luisteren naar de verzuchtingen van alle psychologen en psychotherapeuten.

Wij blijven ons inzetten voor onze autonomie 


Als voorzitter heb ik mij geëngageerd om de belangen van de klinisch psychologen te behartigen en mee te helpen ons als solidaire en constructieve partners in te schrijven in de samenleving. Dit betekent inderdaad compromissen sluiten en in dialoog gaan met zeer uiteenlopende groepen. VVKP heeft hier veel werk geleverd. Wij hebben ondertussen goede relaties opgebouwd met uiteenlopende stakeholders op verschillende niveaus. Het kabinet Vandenbroucke heeft onze boodschap nav de aankondiging 1500 VTE psychologen bij de huisarts duidelijk gehoord.

Wij zijn hoopvol dat met het kompas van VVKP rekening gehouden wordt en zijn vastberaden ook de psychotherapie op de agenda te zetten.
 

We hebben je hulp nodig - draag je steentje bij om onze slagkracht te verhogen 


VVKP heeft enorm veel werk op de plank. We maken er dan ook geen geheim van dat onze vereniging nood heeft aan meer leden om aan de véle vragen van het veld te kunnen beantwoorden. Concreet zou VVKP veel baat hebben bij extra 400 leden op jaarbasis, waarmee we 2 deeltijdse stafmedewerkers zouden willen financieren. We zouden graag een stafmedewerker aanwenden om de rol van de psycholoog binnen de voorzieningen extra te ondersteunen. Zo moet de ziekenhuiswet aangepast worden, zodanig dat het oprichten van psychologische diensten mogelijk gemaakt wordt en dat klinisch psychologen correct vertegenwoordigd worden in een ziekenhuisbeleid alsook in andere voorzieningen. Daarnaast zouden we iemand willen aanwenden die onze communicatie beter kan helpen stroomlijnen, met name naar het werkveld en de verschillende (politieke) stakeholders toe.

Solidariteit met de andere actoren


Ik zou hier dan ook willen oproepen om je in te schrijven bij de Psychologencommissie en daarnaast je engagement en betrokkenheid naar het veld te tonen door je ook lid te maken van de beroepsverenigingen uit je sector. De leden zijn immers met hun bijdrage de stuwende kracht van deze verenigingen – zonder hen kunnen zij niet overleven en hun opdracht niet uitvoeren. 
En soms krijgen we te horen dat lidmaatschap van eender welke beroepsvereniging weinig belang heeft, ook nu weer. Ik vraag me af wat er zou gebeuren mochten de verschillende verenigingen, stafwerkers en de vele vrijwilligers, plots het werk neerleggen, en of de psychologengemeenschap pas dan zou beseffen hoe waardevol zij zijn? Waarschijnlijk zou je pas merken wat je mist als wij niet meer actief zouden zijn.

Engagement om verantwoordelijkheid te nemen


Als voorzitter wil ik ook met degenen aan de zijlijn in dialoog blijven, luisteren naar de verzuchtingen en bekijken hoe wij een zo breed mogelijk draagvlak kunnen ontwikkelen. Ik zal hen ook blijven aanspreken om op een constructieve manier mee verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben overtuigd dat wij hiermee de beste zorg kunnen dragen voor de burger, de grote groep van hulpverleners en de samenleving. 
Ik zal er voor blijven pleiten dat VVKP opkomt voor alle klinisch psychologen en niet enkel voor haar leden. Ik ben er immers van overtuigd dat de meeste psychologen bereid zijn om zich te engageren en solidair te zijn met elkaar. Ik hoop dat wij als beroepsvereniging meer kunnen tonen hoe wij het verschil maken. Wij blijven het veld ‘gratis’ informeren en gaan de gemeenschappelijke belangen van een diverse groep behartigen. 

Bepaal mee de koers van het schip


De koers van VVKP wordt bepaald door de leden die zich engageren en in gesprek gaan om de verschillende noden op tafel te leggen. Dus word lid, engageer je in onze divisies en laat je stem horen binnen de raad van bestuur. Bepaal mee de koers van het schip. 

Ben je al lid van de VVKP?

Hernieuw dan je lidmaatschap via je ledenprofiel

Nog geen lid van de VVKP?

Word dan nu lid!


Patrick Engelhardt
voorzitter VVKP