05-12-19
Koen Lowet

Op vlak van onderwijs

 • Een hervorming van de financiering van onze faculteiten naar voorbeeld van de medische faculteiten zodat het academisch personeel terug in de praktijk kan staan en aldus een stevigere link kan bestaan tussen praktijk en onderzoek. 

Op vlak van volksgezondheid

 • De onverwijlde uitvoering van de wet op de GGZ – beroepen.
 • Wij vragen een tijdelijke verhoging van het budget GGZ via geoormerkte budgetten om de noodzakelijke hervormingen toe te laten. De gids 'Op weg naar een betere GGZ" moet vertaald worden in operationele doelstellingen met voldoende middelen. 
 • Wij vragen een volwaardige financiering van klinisch psychologische zorg in overleg met de sector met daarbij in het bijzonder aandacht voor:  
 • Een goede planning van het beroep, er is op dit moment een enorme uitstroom van studenten in de klinische psychologie. Wat heeft de samenleving nodig?
 • Wij vragen een gemengd financieringsmodel gelijk voor alle types van psychologische zorg, want iedereen heeft recht op dezelfde kwaliteit van zorg. 
 • Wij vragen dat er meer geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van klinisch psychologische zorg. Er moet dringend werk gemaakt worden van permanente vorming voor klinisch psychologen. Betere doorstroming van onderzoek naar praktijk en feedback van praktijk naar onderzoek toe. 
 • Wij vragen dat praktijkondersteunende maatregelen ook zouden genomen worden voor klinisch psychologen. Zelfstandig klinisch psychologen kunnen een grote bijdrage leveren aan het huidige capaciteitsprobleem, mits ze voldoende ondersteund worden.
   
 • Wij vragen steun in het structuren en organiseren van de klinisch psychologen zodat het veld beter geïnformeerd en georganiseerd is. 

Op vlak van deontologie

Wij vragen dat de Psychologencommissie zou evolueren tot een volwaardige Orde voor Klinisch Psychologen zodat de deontologie van psychologen ten volle haar rol kan spelen in de gezondheidszorg.

Op vlak van justitie

Wij vragen een wettelijk statuut voor de forensisch psycholoog opdat de specifieke competenties van forensisch psychologen gehonoreerd zouden worden en ze beter gevonden kunnen worden. 

Op vlak van wetenschapsbeleid

 • Wij vragen meer investeringen in het brede veld van het klinisch psychologisch onderzoek, in het bijzonder voor het geesteswetenschappelijk onderzoek en het implementatie - onderzoek. 

 • Wij vragen een modernisering van de wet inzake experimenten op de menselijke persoon, zodat het onderzoek in de psychologie niet langer gehinderd wordt door onnodige regellast. 

 

Lees het volledige memorandum in onderstaande bijlage. 

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.