Hoe communiceer ik dat ik geconventioneerd ben?

Als klinisch psycholoog mag je geen wervende taal gebruiken.  Het is wel correct om je cliënten te informeren.  Je kan dus perfect vermelden dat je geconventioneerd bent en voor welke doelgroep.  Bij geconventioneerde psychologen is er een financiële tegemoetkoming voor een beperkt aantal sessies per jaar. Binnen de eerste lijns psychologische conventie betaalt de cliënt enkel het remgeld: dit is 11 of 4 euro voor een individuele sessie of 2,5 euro voor een groepssessie.

Kan een cliënt eisen dat hij elektronisch kan betalen?

Vanaf 2022 moet je als ondernemer minstens één andere betaalmogelijkheid dan cash geld aanbieden aan je cliënten.  Dat kan een vorm van elektronische betaling zoals payconiq en bancontact zijn, maar dat hoeft niet.  Als je bijvoorbeeld overschrijvingen aanvaardt, voldoe je ook aan de verplichting. 

Is het elektronisch patiëntendossier verplicht?

De kwaliteitswet treedt volledig in voege op 1/7/22.  Deze stelt dat elke gezondheidszorgberoeper een patiëntendossier moet bijhouden.  Dit dient elektronisch te zijn vanaf een door de koning te bepalen datum.  Op dit moment is er dus nog geen verplichting om een elektronisch patiëntendossier bij te houden.  Het staat je echter vrij om al te starten met een elektronisch dossier.  Op dit moment zijn er heel wat softwarepakketten op de markt. Wij kunnen geen uitspraak maken over welke software de voorkeur geniet. Veel hangt af van de persoonlijke wensen en voorkeuren van de klinisch psycholoog. We stellen wel voorop dat vertrouwelijke informatie op een veilige manier bewaard wordt.  Ook willen we pleiten voor een gedegen praktijkondersteuning eens de verplichting onze beroepsgroep wordt opgelegd.  

Hoe activeer ik mijn BTW-nummer?

Indien je onder je ondernemingsnummer niet-therapeutische activiteiten verricht, moet je je ondernemingsnummer omzetten in een BTW-nummer.  De activatie van je BTW-nummer gebeurt via formulier e604A.  Dit kan je zelf doen of je geeft hiertoe een opdracht aan je accountant.

Ben ik vrijgesteld van BTW?

Als klinisch psycholoog met een visum en een erkenning Zorg en Gezondheid ben je vrijgesteld van BTW voor handelingen met een therapeutisch doel (artikel 44, §1, 1°).  Dit wordt zeer ruim geïnterpreteerd: het betreft niet alleen diagnostiek en behandeling van psychische klachten en problemen; ook preventie en behoud van gezondheid vallen onder de noemer van therapeutische doeleinden.  Ook stagebeleiding en het superviseren van een collega in zijn therapeutische activiteiten wordt beschouwd als een therapeutisch doel hebbend.  De wet geeft hier geen duidelijke omschrijving.  Het is aan de klinisch psycholoog om te bepalen of een bepaalde handeling al dan niet een therapeutisch doeleinde heeft.

Wat valt niet onder therapeutisch doeleinde? 

Loopbaanbegeleiding en activiteiten die betrekking hebben op aanwerving, het verbeteren van arbeidsprestaties, arbeids(re)integratie en personeelsbeheer vallen niet onder de vrijstelling.  Het opstellen van een deskundigenrapport (in het kader van een gerechtelijk onderzoek) valt eveneens buiten de scope.  Het doel ligt hier immers buiten de gezondheidszorg.  Dezelfde redenering geldt voor het geven van opleiding.  Het doel is hier onderwijs.  Uitzondering is het geven van voordrachten, workshops en/of supervisie in opdracht van onderwijsinstellingen (artikel 44, §2, 4°). 

Raadpleeg voor alle zekerheid je accountant om misverstanden te vermijden.  Of bekijk het BTW-webinar in het ledengedeelte van deze website.  

Moet ik als zelfstandig psycholoog mijn samenwerkingsverband of vennootschap eerst laten goedkeuren?

Sommige vrije beroepen zoals bv. de artsen hebben een bepaling in hun wettelijk kader dat elk samenwerkingsverband dient voorgelegd te worden aan de Orde van Geneesheren. We krijgen vaker de vraag van boekhouders, advocaten of notarissen of een dergelijke regeling ook geldt voor (klinisch) psychologen.

Het antwoord is neen. Wanneer u als klinisch psycholoog een vennootschap opricht of een samenwerkingsverband aangaat (vb. een groepspraktijk in vzw - vorm) dan dient u dit niet eerst aan te geven aan de Psychologencommissie of een ander orgaan.

Enkel wanneer u in faling zou gaan, dient u de Psychologencommissie op de hoogte te brengen van uw diverse samenwerkingsverbanden.

Er bestaat niet meteen een standaardmodel voor een oprichtingsakte voor een vennootschap onder psychologen. De deontologie verbiedt niet dat een psycholoog andere activiteiten onder zijn/haar vennootschap uitvoert, deze mogen echter nooit de integriteit of de eerbiedwaardigheid van het beroep schaden. 

Voor de laatste deontologische richtlijnen kan men steeds terecht bij ons deontologisch orgaan, de Psychologencommissie

Noteer ook 9 februari in je agenda: dan organiseert de VVKP een webinar over deze materie.