08-08-22
Vluchtelingen
Fedasil

Verschillende beroepsverenigingen van psychologische hulpverleners hebben hun bezorgdheid geuit omtrent een nieuwe richtlijn van Fedasil over de toegang tot psychologische zorg van asielzoekers die in centra van Fedasil verblijven. Deze richtlijn lijkt een aantal fundamentele rechten van de bewoners als patiënt te schenden alsook het werken voor de hulpverlener zelf te bemoeilijken. De BWP, UPPSy-BUPsy, UPPCF, VVKP en VVO hebben gezamenlijk besloten om een aantal acties te ondernemen.

Er is een gezamenlijk schrijven vertrokken naar Fedasil en de bevoegde Staatssecretaris alsook onze eigen bevoegde Minister Vandenbroucke met het verzoek om een dringend overleg over deze richtlijn, die zonder enig overleg met het werkveld tot stand is gekomen.
De verenigingen zijn in het bijzonder ongerust over mogelijke schendingen van de wet op de patiëntenrechten, de wet op de uitoefening gezondheidszorgberoepen en de deontologische code van psychologen. Wij willen snel rond de tafel zitten met de bevoegde diensten van Fedasil om de nodige toelichting te krijgen en tot een werkbare richtlijn te komen om de psychologische zorg te kunnen bieden die deze kwetsbare mensen nodig hebben.


Ondertussen werd ook advies gevraagd en gekregen van de Psychologencommissie die inderdaad bevestigt dat verschillende aspecten van deze richtlijn problematisch zijn. Ze heeft dit in een eigen schrijven ook al kenbaar gemaakt aan Fedasil en zich bereid verklaard om mee in overleg te gaan.


Wij roepen alle collega’s dus op om voorzichtig om te springen met deze richtlijn. Als financierder van de zorg voor deze bewoners kan Fedasil natuurlijk zelf afspraken maken met de hulpverleners, maar deze afspraken kunnen en mogen nooit in strijd zijn met de bestaande wettelijke kaders. In de eerste plaats ben je zelf als hulpverlener verantwoordelijk voor het naleven van die wettelijke kaders, ook al lijkt de richtlijn iets anders op te leggen. Het wettelijke kader heeft altijd voorrang.

Voor de VVKP houdt de divisie Diversiteit zich bezig met deze thematiek ondersteund door onze cel beroepsbelangen.

Vanzelfsprekend houden we jullie verder op de hoogte.

Gezamenlijk schrijven Fedasil

Gezamenlijk schrijven Staatssecretaris De Moor - Minister Vandenbroucke