Update Psychologencommissie

Lees hier de update zoals die verstuurd werd aan onze leden

Onduidelijkheid over bevoegdheid Psychologencommissie blijft.

Maggie De Block antwoordde niet op onze vraag, wij vroegen advies aan onze huisjurist 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block antwoordde eind juli op een parlementaire vraag of klinisch psychologen verplicht zijn zich bij de psychologencommissie in te schrijven om de titel te dragen. Wij waren verwonderd aangezien het antwoord tegengesteld is aan een vorig schrijven van de Minister en de vermelding op de erkenning.

 

Onze zoektocht

VVKP en UPPCF hebben Minister De Block verduidelijking gevraagd betreffende haar uitspraken in het parlement. Wij wilden weten wat de reden was dat ze op een uitspraak, betreffende de titel, terugkwam. Gezien ze erop wees dat “het wettelijke kader betreffende de gezondheidszorgberoepen onder de bevoegdheid van de minister van volksgezondheid valt”, wilden wij weten welke bevoegdheden ze de Psychologencommissie wenst te geven betreffende het tuchtorgaan. Ook na herhaaldelijke vragen kregen wij geen antwoord. Wij zijn dan bij onze huisjurist te rade gegaan om onder meer verduidelijking te kunnen geven over de waarde van een dergelijk antwoord op een parlementaire vraag.

Om de titel van klinisch psycholoog te mogen dragen, schrijf je je best in bij de Psychologencommissie 


Indien je de titel van klinisch psycholoog wilt dragen dan dien je over het visum te beschikken en zorg je best ervoor dat je ook de titel van psycholoog mag dragen.
Het conflict tussen de wet op de titelbescherming van 1993 en de WUG met de erkenning tot klinisch psycholoog blijft bestaan.  Onze huisjurist wees erop dat de dubbele ‘erkenning’ (registratie Psychologencommissie en Visum) ingaat tegen Europees recht (richtlijn in het faciliteren van de vrijheid van beweging van professionals in de Europese markt). Wij zouden verdere stappen kunnen nemen. VVKP en UPPCF wil echter de-escaleren en vindt niet dat de klinisch psycholoog in het veld de dupe van politieke twisten mag zijn.
Wij wijzen erop dat het enkel over het dragen van de titel gaat. Je kan de klinische psychologie uitoefenen wanneer je enkel in het bezit bent van het visum zonder je psycholoog of klinisch psycholoog te noemen.

De ontmijning van de discussie over de titel biedt geen oplossing voor het probleem dat we geen tuchtorgaan onder Volksgezondheid hebben


Gezien het ministerie van Volksgezondheid de Psychologencommissie in die hoedanigheid niet erkent, biedt het aansluiten bij de Psychologencommissie voor de klinisch psychologen weinig nut. De Psychologencommissie heeft geen adviserende functie naar de Minister van Volksgezondheid en dus wordt er ook geen rekening gehouden met haar wat betreft de kwaliteitsvolle uitoefening van de klinische psychologie. Hierdoor kunnen we geen verantwoordelijkheid opnemen en hebben we geen volwaardige vertegenwoordiging zoals de artsen en apothekers in de beleidsorganen.

Wij willen mee visie ontwikkelen 

Binnen onze gezondheidszorg wordt er nog te vaak op een reductionistische en normatieve manier naar gezondheid gekeken. Wij willen het overheersende medisch paradigma verbreden. Wij willen dat onze gezondheidszorg evolueert naar een biopsychosociaal-model. Dit opent de deur voor een ander paradigma. Zorg vertrekt dan vanuit de vraag van de persoon en niet vanuit een diagnose of een voorgeschreven procedure. Belangrijk is dat patiënten erkenning krijgen dat zij de expert over hun leven zijn. De zorgverstrekker is de expert in de werkwijze, die hij op de patiënt afstemt. Als wij ons als gezondheidszorgberoep inschrijven, dan dient dit paradigma ten volle tot ontplooiing te kunnen komen. Hiervoor zijn 3 voorwaarden van absoluut belang, een eigen financiering, een onafhankelijk tuchtorgaan en een erkenning als autonoom gezondheidszorgberoep met een eigen adviesraad. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er bij de andere actoren in de gezondheidszorg, ook de artsen, een draagvlak is om onze gezondheidszorg tegen het licht te houden, om overmedicalisering, overtechnolisiering en commercialisering tegen te gaan. 
 

Wij willen geen polemiek en betreuren het conflict met de Psychologencommissie


VVKP en UPPCF willen uit de polemiek stappen en dat er zekerheid komt voor klinisch psychologen. De Psychologencommissie bindt klinisch psychologen door de verplichte titelbescherming. Wij willen een tuchtorgaan dat zijn leden bindt omwille van het tuchtrecht waaraan de beroepsgroep zich verplicht zou moeten onderwerpen. 

Graag informeren wij jullie dat er op 26.5.2020 een circulaire verschenen is die verduidelijkt dat klinisch psychologen vrijgesteld zijn van BTW. Deze circulaire werd ondertussen geschorst door de Raad van State . Een verduidelijking van de FOD Financiën stelt dat dit enkel gevolgen heeft voor beoefenaars van de psychotherapie die geen gebruik konden maken van de overgangsmaatregelen. Klinisch psychologen blijven dus vrijgesteld van BTW. Een nieuwe wetgeving is in de maak die alle diensten mbt gezondheidszorg automatisch vrij stelt van BTW.

Advies van onze huisjurist  - een nieuw tuchtorgaan


“Het spreekt voor zich dat het voor klinisch psychologen veel beter zou zijn indien het deontologisch toezichtsorgaan niet buiten de gezondheidswetgeving maar binnen specifieke gezondheidswetgeving is opgenomen. Dergelijk orgaan zal beter kunnen inspelen op de klinische omgeving waarin de beroepsbeoefenaars werken. Meteen zou dan ook een inschrijving bij de Psychologencommissie kunnen worden vervangen door de inschrijving op de lijst van dit toezichtsorgaan dat zich binnen de gezondheidszorgwetgeving situeert”

VVKP en UPPCF verkiest verbinding - erkenning van de Psychologencommissie door de FOD Volksgezondheid 


Wij hebben er altijd voor geijverd dat de Psychologencommissie de overstap zou maken naar het Ministerie van Volksgezondheid. Wij willen met de Psychologencommissie in gesprek gaan en haar de vraag stellen of zij er werk van wil maken en of zij de verantwoordelijkheid wenst op te nemen. Wil zij ons tuchtorgaan worden onder Volksgezondheid met het oog op de bescherming van zowel de burger als de klinisch psycholoog? De Psychologencommissie kan ook een belangrijke rol spelen om onze eigenheid en autonomie te bewaken. 

Wij gaan Minister Vandenbroucke vragen aan de Psychologencommissie de nodige bevoegdheden te geven en samen met de andere beroepsverenigingen te ijveren om de Psychologencommissie onder te brengen onder de bevoegdheid Volksgezondheid. 

De gezondheidszorg van binnenuit veranderen 


Wij streven al lang om de gezondheidszorg van binnenuit te veranderen. We zijn een heel eind opgeschoven. Momenteel krijgen we meer gehoor bij de beleidsmakers en is er meer inspraak binnen de verschillende beleidsorganen. De weg is nog lang en we willen in dialoog met onze collega’s van de andere beroepsverenigingen steun krijgen om bovenstaand te bewerkstelligen. Door die representatie krijgen we meer invloed op de ziekenhuiswet, regeling rond cgg’s en de organisatie van de ambulante zorg.
Wij willen in respect met onze collega’s van de andere beroepsverenigingen, de andere gezondheidszorgberoepen, de stakeholders en de beleidsmakers verder werk maken opdat de burger toegang krijgt tot kwaliteitsvolle klinisch psychologische zorg op maat. Ons kompas dient ons als richtingsaanwijzer.
Er zijn eerste gesprekken gestart met onze collega’s van de andere beroepsverenigingen. Er leeft langs weerskanten optimisme om samen onze belangen te behartigen en in dialoog te gaan over de plaats van klinisch psychologen en psychotherapeuten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Wij willen onze autonomie bewaken, gefinancierde zorg en rechtstreekse toegankelijkheid voor de burger.

Patrick Engelhardt, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP).
Quentin Vassart, voorzitter van de Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens Francophones (UPPCF).