Project slaap

20-04-23
Ellen Excelmans

Voorstelling project

Slapeloos is een belangrijk gezondheidsprobleem met negatieve invloed op de levenskwaliteit van mensen.  Onderzoek schat dat ongeveer 30% van de volwassenen kampt met slapeloosheid.  In België leidt dit tot een hoge consumptie van slaapmedicatie: 13% van de volwassenen gebruikte slaapmiddelen in 2018.  Tijdens de coronacrisis liep dit cijfer op tot 21%.

Het doel van dit project is de behandeling van slaapklachten en slapeloosheid in lijn te brengen met de aanbevelingen van de WOREL-richtlijn Aanpak van Slaapklachten en Insomnie bij Volwassenen in de Eerste Lijn (Cloetens, e. a., 2018).  Deze richtlijn pleit voor een stapsgewijze aanpak waarbij in een eerste fase het gebruik van een slaapdagboek en adviezen ter bevordering van de slaaphygiëne centraal staan.  Als tweede stap is er een sterke aanbeveling voor het gebruik van cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid (CGTi).  Slaapmedicatie is enkel aangewezen bij acute en ernstige slapeloosheid, voor een korte periode weliswaar, en zeker niet bij mensen die baat kunnen hebben bij gedragsmatige interventies of CGTi.  

Het project zet in op deskundigheidsbevordering van huisartsen, apothekers, eerstelijnspsychologen en andere zorgverleners (zoals kinesitherapeuten, praktijkverpleegkundigen, enz) in de eerste lijn door middel van procesfacilitatie, opleiding, training en supervisie.  Zes onderdelen komen hierbij aan bod:

  • Voorbereiding en opzet van een plan
  • Ontwikkeling van psycho-educatief materiaal voor patiënten + verwijslijst van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met specifieke competenties in de aanpak van slaapproblemen in de eerste lijn
  • Rekrutering en training van procesfacilitatoren en supervisoren
  • Training van vaardigheden in het toepassen van de richtlijn voor zorgverstrekkers in de eerste lijn + gesuperviseerde intervisie bij moeilijke casussen
  • Opleiding en supervisie in CBT-i voor eerstelijnspsychologen
  • Evaluatie van de werkzaamheid van de uitgevoerde interventies zodat aanbevelingen geformuleerd kunnen worden naar toekomstige implementatieprojecten

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.