Projecten en dossiers

1. Projecten

Hier vind je info over relevante projecten.

De Divisie Psychodiagnostiek kan vanuit haar wetenschappelijke en klinische expertise input leveren aan diverse (onderzoeks)projecten. De divisie streeft er dan ook naar om - indien mogelijk - relevante en kwaliteitsvolle bijdragen ten leveren aan projecten die relevant zijn binnen het brede domein van de psychodiagnostiek.

De Zorgscreener

Het kabinet van Wouter Beke heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een online platform gericht op alle helpende handen in zorg- en welzijnssector, ongeacht hun statuut of functie en los van de zorgsetting waarin ze werken. Met dit platform, genaamd “De ZorgSamen”, wil men allerlei wetenschappelijk gefundeerde informatie aanbieden die bijeen is gebracht door experten. Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod. De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op iedereen die werkt in zorg en welzijn en op iedereen die achter de schermen bijdraagt om het systeem draaiende te houden. De ZorgSamen wil ieder van hen psychische ondersteuning bieden en helpen om voldoende veerkracht te behouden. 

Namens VVKP heeft de Divisie Psychodiagnostiek een korte vragenlijst ontwikkeld waarmee de ongeveer 300,000 zorgverstrekkers zichzelf kunnen screenen op de aanwezigheid van psychische klachten. De bedoeling was om een zeer laagdrempelige screener te ontwerpen op basis waarvan men een verwijzing naar een professionele hulpverlener zou kunnen aanraden of niet. Het resultaat hiervan, de zogenaamde “Zorgscreener”, is een adaptieve mini-vragenlijst die in het platform is geïntegreerd.

verder naar de Zorgscreener

2. Dossiers

Hier vind je info over relevante dossiers.

De Divisie Psychodiagnostiek heeft daarnaast ook de ambitie om (actuele) dossiers die relevant zijn voor de psychodiagnostiek nauwgezet uit te werken en op te volgen. Het werkveld kampt geregeld met diagnostische vraagstukken ten gevolge van wetenschappelijke evoluties of wijzigingen in de wettelijk-deontologische bevoegdheid van de psychodiagnosticus. De clinicus heeft dan nood aan een bron die correcte, actuele informatie weergeeft wat betreft het kader waarin de psychodiagnostische praktijk zich bevindt. De divisie streeft ernaar zich te verdiepen in deze vraagstukken met als doel het informeren van psychologen en het bieden van diepgang in relevante debatten.

RIZIV-conventie

Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft maandag 26 juli 2021 haar principiële goedkeuring gegeven om 151 miljoen euro vrij te maken met als inzet het toegankelijk maken van psychologische zorg in de eerste lijn. Lees hier meer over dit historisch akkoord. De eigenlijke conventietekst kan je hier vinden.

Wat dit nieuwe akkoord nu precies betekent voor de psychodiagnostiek en welke rol de psychodiagnostische praktijk hierin zal kunnen spelen, kan je hieronder lezen (zie "De plaats van psychodiagnostiek in de RIZIV conventie" bij nuttige documentatie). 

Tussenkomst mutualiteiten in diagnostisch onderzoek

Op vraag van enkele collega's uit het werkveld heeft VVKP de verschillende mutualiteiten gecontacteerd met de vraag hun positie kenbaar te maken wat betreft de tussenkomst in psychodiagnostisch onderzoek. We hebben hiervoor een brief opgesteld met enkele vragen - je kan deze brief hieronder vinden (zie "Brief_terugbetaling_diagnostiek").

Daarnaast vind je een overzicht van de antwoorden die we tot nu toe van de mutualiteiten hebben mogen ontvangen (zie "Antwoord_mutualiteiten").