De overeenkomst post - COVID - 19

Op verzoek van de vele COVID - 19 patiënten die blijven kampen met aanhoudende problemen en de zorgverstrekkers die geconfronteerd werden met de vele hulpvragen besliste het RIZIV om een nieuwe terugbetaling te creëren voor een aangepaste zorgaanpak.

Die nieuwe financiering kadert in een aantal projecten die het RIZIV momenteel lopende heeft rond een transversale benadering van gezondheidszorg. Het budget wordt dus niet toegewezen aan 1 enkele zorgactor, maar er wordt getracht over verschillende disciplines heen tot een aangepaste zorgaanpak te komen.

Één van deze projecten is de Overeenkomst Post - COVID - 19 . Hierbij gaat het om een zorgtraject waarbij er 2 behandeltypes worden onderscheiden:

  • Monodisciplinaire behandeling: de patiënt heeft nood aan slechts één zorgverlener: kinesitherapeut, logopedist of psycholoog;

  • Multidisciplinaire behandeling: de patiënt heeft nood aan meer dan één zorgverlener: kinesitherapeut, logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, diëtist en/of ergotherapeut.
    Binnen het team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld.

Voor de monodisciplinaire psychologische behandeling gaat het dus om psychologische interventies die kaderen binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg. Post - COVID - 19 patiënten maken immers deel uit van de kwetsbare groepen waar prioriteit aan wordt gegeven.

De overeenkomst post - COVID - 19 ging van start in juli 2022 en heeft een looptijd van 1 jaar waarna ze geëvalueerd zal worden.

Bekijk deze pagina voor meer info

Terugbetaling neuropsychologische interventies

Post - COVID - 19 patiënten blijken met belangrijke cognitieve problemen te kampen. Op dit moment botsten deze patiënten op lange wachttijden voor zowel diagnostiek als revalidatie en rehabilitatie in de tweede lijn. 

Daarom werd er in het kader van de Overeenkomst Post - COVID - 19 een uitbreiding gedaan die voor het eerst terugbetaling mogelijk maakt voor neuropsychologische interventies. Binnen het multidisciplinaire gedeelte van het zorgtraject kan er reeds een eerstelijnsbehandeling of diagnostiek worden gedaan voor de cognitieve klachten. 

Het multidisciplinair deel van het zorgtraject start op het initiatief van de (GMD - houdende) huisarts die de verantwoordelijk is voor de diagnose Post - COVID - 19. Er wordt een team bespreking georganiseerd met de andere eerstelijnshulpverleners en de patiënt. Er wordt afgesproken wie de rol van  zorgcoördinator op zich neemt.
De huisarts of arts - specialist kan een neuropsychologische onderzoek of behandeling voorschrijven. Het onderzoek alsook de behandelssessies kunnen door een klinisch neuropsycholoog uitgevoerd worden in een eerstelijnssetting of een tweedelijnssetting.

Vergoedingen in het multidisciplinair traject:

  • Zorgcoördinator: forfait van 127,22 € per patiënt voor de periode van 1 jaar (1x per 6 maanden).
  • Neuropsychologisch onderzoek (met evaluatie van cognitieve functies, met inbegrip van het verslag, met een minimumduur van 180 minuten): 245,22 €.
  • Neuropsychologische interventie: 10 individuele sessies van 60min. worden terugbetaald: 81,74 €.
  • Zorgverleners krijgen elk 21,20 € voor deelname aan het overleg.

De prestaties van de klinisch neuropsychologen worden rechtstreeks vergoed door de patiënt zelf en terugbetaald door de mutualiteiten. Om die terugbetaling te kunnen bekomen dien je een speciaal terugbetalingsformulier te gebruiken.

Download hier het terugbetalingsformulier

Hoe kan ik als neuropsycholoog mee doen?

Deze uitbreiding is in principe mogelijk vanaf 01 december 2022, doch het RIZIV werkt nog op dit moment de administratieve formaliteiten verder uit. Zo zal er een speciaal formulier ter beschikking gesteld worden waarmee de terugbetaling bekomen kan worden.

Gezien er geen wettelijke beroepstitel is voor klinisch neuropsycholoog heeft het RIZIV aan de VVKP gevraagd om een lijst van klinisch neuropsychologen aan te leveren. De divisie neuropsychologie heeft hiervoor de nodige criteria opgesteld. We hebben het RIZIV geïnformeerd dat, zonder bijkomende financiering, we enkel een lijst van VVKP - leden kunnen aanleveren. De leden op die lijst en die beschikken over het visum en de erkenning zullen automatisch een RIZIV - nummer krijgen en per brief hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Op haar verwijslijst houdt de VVKP een apart label “klinisch neuropsycholoog” bij zodat patiënten je makkelijk kunnen vinden. 

Je krijgt het label als je:

  • Beschikt over een certificaat van de interuniversitaire PEV "Getuigschrift in de klinische neuropsychologie"
  • Of je ervaring en bijkomende opleiding(en) worden als gelijkwaardig beschouwd door de divisie neuropsychologie

Vraag hier je label aan

Nuttige documentatie