Psychologenkring Herkenrode

De psychologenkring Herkenrode omvat het werkingsgebied van Herk-de-Stad, Hasselt, Alken, Diepenbeek en Zonhoven.

Doelstellingen
  • Vertegenwoordiging

We stellen ons tot doel om een representatief en relevant netwerk te zijn vàn en vòòr klinisch psychologen, zowel de zelfstandig werkende als de psychologen werkend in dienstverband binnen onze zorgregio. Hiermee willen we bijdragen aan een formeel én informeel forum om contact te leggen, expertise te delen en elkaars werking leren kennen. Daarnaast beogen we met de kring ook het uitwisselen van ideeën over belangrijke thema’s in het beroep als klinisch psycholoog of de zorgregio.

Verder willen we ons ook kenbaar maken aan en een toegevoegde waarde betekenen voor de regionale partners in de hulpverlening.

  • Kennis- en expertisebevordering

Met de kring willen we een actieve rol spelen in het bevorderen van de kennis- en expertise van zowel leden, niet-leden als netwerkpartners. Hiertoe stellen we ons tot doel om educatieve activiteiten te organiseren (lezingen, vormingsmomenten, studiedagen, e.d.). Daarnaast wensen we ook activiteiten op dit vlak die georganiseerd worden door leden of derden te faciliteren/ondersteunen.

  • Kennis- en contactknooppunt

Binnen onze zorgregio wenst de kring zich te profileren als het kennis- en contactknooppunt waarin informatie over komende en lopende initiatieven/projecten betreffende psychologische zorg beschikbaar is.

Zowel klinische psychologen uit de zorgregio, andere zorginstanties, cliënten/patiënten (-verenigingen) als de algemene bevolking kan terecht bij de kring wanneer het gaat om zorgstructuren, processen op beleidsniveau.

  • Signaalfunctie

Als psychologenkring achten we het belangrijk om noden, hiaten en wensen met betrekking tot psychologische hulp in de zorgregio te signaleren, hierover te discussiëren en indien mogelijk een antwoord te bieden.

Hier kunnen bestaande noden, hiaten en wensen inzake psychologische hulpverlening in de zorgregio gesignaleerd, bediscussieerd en van antwoord gediend worden.

Bestuur
Voorzitter: Jan Vandormaele
Secretaris: Kristien Paesmans
Penningmeester: Koen Lowet