Overzicht van interventies

Algemene klinische psychologie

Klinische psychologie is de toepassing van kennis en expertise uit de wetenschappelijke psychologie in het brede domein van de welzijns - en gezondheidszorg. 

Eerstelijnspsychologie

Eerstelijnspsychologie is een term die we gebruiken voor de psychologische interventies die we hanteren in de eerstelijnszorg, dit wil zeggen de rechtstreeks toegankelijke zorg waar elke burger van moet kunnen genieten en waar geen drempels voor zouden mogen bestaan.  

Forensische psychologie

Forensische psychologie verwijst naar de professionele praktijk van iedere klinisch psycholoog die wetenschappelijke, technische en/of gespecialiseerde psychologische kennis toepast op (1) justitiële vragen met betrekking tot contractuele, administratieve en juridische probleemstellingen, en op (2) niet-justitiële vragen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag (o.a. preventie, bemiddeling en vrijwillige hulpverlening). De forensische psycholoog is diegene die gespecialiseerd is in preventie van crimineel/normoverschrijdend gedrag, de forensische psychodiagnostiek en/of de behandeling van plegers/slachtoffers.

Neuropsychologie

Klinische Neuropsychologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het klinisch onderzoek naar de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties. 
De neuropsycholoog zal door middel van een neuropsychologisch onderzoek de gevolgen van hersendisfuncties op het gedrag objectiveren en de aard en de ernst hiervan vaststellen. Ook kan de neuropsycholoog aanwijzingen geven hoe de patiënt met deze stoornissen kan omgaan en welke behandelingsmogelijkheden er zijn

Psycho-oncologie

Psycho - oncologie verwijst naar de psychologische interventies die gebruikt worden om een patiënt en diens omgeving bij te staan in de behandeling van kanker. Het houdt onder meer in om de patiënt (en diens omgeving) op te vangen na diagnose - stelling, de psychosociale begeleiding als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling, de nazorg, etc.

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gespecialiseerde psychologische behandeling. Sinds 2016 is de praktijk van psychotherapie beschermd en voorbehouden aan artsen, klinisch psychologen en orthopedagogen. Psychotherapie is het toepassen van een samenhangend geheel aan psychologische interventies binnen een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader. Dat samenhangend geheel werd vroeger gevormd door diverse benaderingen zoals cliëntgerichte therapie, gedragstherapie, psychodynamische therapie, systeemtherapie, ... Vandaag gaat het wetenschappelijk onderzoek meer in de richting van een transdisciplinaire benadering en zoeken we vooral naar wat werkt er voor wie.