23-11-21

Wij merken dat er twee mythes een hardnekkig bestaan beginnen te leiden. Zo zouden psychologen verplicht zijn om het functioneel bilan, dat enkele weken geleden is verspreid door de FOD Volksgezondheid, te gebruiken. Daarnaast zouden patiëntgegevens verplicht met het netwerk gedeeld moeten worden. We willen beide elementen graag wat verder verduidelijken.

Met onze vereniging blijven we hard werken om de uitrol van de nieuwe conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijnszorg via netwerken en eerstelijnszones” in goede banen te leiden. Dat is echter niet eenvoudig. Het samenwerken met verschillende actoren vraagt veel tijd en energie. Ook komt er soms informatie naar buiten die niet altijd even goed doorgesproken is met elkaar en waardoor deze voor verwarring zorgt.

Wij merken dat er twee mythes een hardnekkig bestaan beginnen te leiden. Zo zouden psychologen verplicht zijn om het functioneel bilan, dat enkele weken geleden is verspreid door de FOD Volksgezondheid, te gebruiken. Daarnaast zouden patiëntgegevens verplicht met het netwerk gedeeld moeten worden. We willen beide elementen graag wat verder verduidelijken.

 

Verduidelijking 1: je kiest zelf de vorm van het functioneel bilan

De FOD Volksgezondheid heeft een model ontwikkeld wat erg omvangrijk is met de bedoeling om zo volledig mogelijk te willen zijn. Met dit model heeft men willen streven naar de ‘volledigheid’, waardoor veel ruimte is voorzien voor gegevensverzameling. In tegenstelling tot wat sommigen beweerden ben je echter niet verplicht om gebruik te maken van het model zoals dit door de FOD is uitgewerkt. Je bent vrij om de vorm van het functioneel bilan zelf te kiezen en het overheidsmodel enkel als bron van inspiratie te beschouwen.

We voorzien vanuit de beroepsverenigingen ook een alternatief model dat beperkter is in omvang en dus vlotter hanteerbaar. Ook dit model dient overigens louter ter ondersteuning – collega’s hangen ook hier niet vast aan enige verplichtingen.

Wanneer u en/of de patiënt het raadzaam vinden om derden te betrekken in de begeleiding (e.g. de huisarts, de thuisverpleegkundige, etc.) dan is het functioneel bilan het middel om multidisciplinaire samenwerking te faciliteren. Het functioneel bilan is in de eerste plaats een instrument om u en uw patiënt te helpen om tot een gezamenlijk begrip te komen van de hulpvraag. Het bilan is hiermee onderdeel van het patiëntendossier en valt derhalve onder het beroepsgeheim. Samen met je patiënt bekijk je dan welke info uit het bilan nuttig is om te delen. Je hoeft dus niet het volledige bilan te delen. Dit kan enkel met het akkoord van je patiënt.
 

Verduidelijking 2: er worden geen patiëntgegevens met het netwerk gedeeld

In de conventie staat dat de patiënt bij het netwerk aangemeld dient te worden bij gespecialiseerde zorg. Hier werd echter verkeerdelijk beweerd dat de patiëntgegevens gedeeld zouden moeten worden opdat het netwerk de patiënt kan ‘matchen’ met de juiste hulpverlener. In de eerste plaats vormen wij zelf het netwerk van ambulante gespecialiseerde GGZ. Samen met de andere netwerkpartners zullen we lokaal afspraken maken hoe we samen het populatiebudget zullen gaan beheren. Op zijn minst houdt dat in dat we ‘aanmelden’ wanneer nieuwe patiënten worden opgestart zodat het netwerk een overzicht kan behouden van wie waar nog ruimte heeft. Een netwerk kan bijvoorbeeld ook afspreken om een centraal aanmeldpunt te creëren voor burgers die hun weg niet zo goed vinden. In elk geval kunnen en mogen patiëntgegevens niet zomaar circuleren door het netwerk. Patiëntgegevens kunnen enkel gedeeld worden met respect voor het gedeeld beroepsgeheim. 

 

Advies Psychologencommissie – persoonlijke verantwoordelijkheid

Wij willen de Psychologencommissie danken voor de goede samenwerking. Hun eerste advies heeft ertoe bijgedragen dat patiënten verzekerd zijn van de confidentialiteit en toegankelijkheid. Wij bevelen u aan om ook het laatste advies goed door te nemen. De voorzitter van de Psychologencommissie herinnert ons eraan dat wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de methodes die wij toepassen en de keuzes die wij maken.

Ten slotte blijven we belichten dat op dit moment vele collega’s vrijwillig in de kringen heel wat tijd investeren in het lokaal voorbereiden van de conventie. We beseffen dat dit engagement niet evident is en we waarderen de inspanningen die door hen worden geleverd. Het belang hiervan kan niet worden onderschat – we hebben immers een grote hand in de manier waarop de conventie verder vorm zal krijgen. Vandaar nog een warme oproep aan alle collega’s om zich te engageren in de lokale kring en/of zich aan te sluiten bij onze vereniging. Samen staan we immers sterker.

Alle klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen (lid of geen lid van VVKP) zijn overigens welkom om zich kenbaar te maken bij de regiokringen. Hier vind u een overzicht van de lokale kringen. Hebt u vragen betreffende onze kringwerking kunt u ook contact opnemen met onze kringcoördinator, Lynn Delfosse (lynn.delfosse@vvkp.be).

Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte van de uitrol van deze conventie. Wilt u meer informatie, dan kan u steeds ons dossier over de conventie raadplegen.


Naar het dossier