06-11-19

De VVKP heeft recent een overleg gehad met de FOD betreffende het visum voor klinisch psychologen.

Wacht niet nodeloos op een mail die niet zal komen.

De FOD informeerde VVKP dat de data die door de Psychologencommissie aangeleverd werden in het kader van de visumerkenning "gebrekkig" waren. Hierdoor kregen slechts zo'n 3000 van de 14.000 geregistreerde psychologen automatisch een visum toegekend per mail. Deze mails zouden allemaal al uitgezonden zijn. U hoeft met andere woorden niet nodeloos te wachten op een mail met automatisch visum. Vraag uw visum aan zoals eerder beschreven op onze website. 

Hoe vraag ik mijn visum aan?

Als achtergrondinformatie vernemen we van de FOD en de website van de Psychologencommissie dat de Psychologencommissie zelfs een "financieringsaanvraag" zou hebben gedaan bij de FOD om de noodzakelijke gegevens te kunnen doorgeven. De VVKP vindt het ontstellend te moeten vernemen dat een instituut wiens enige taak jarenlang is geweest om een register van psychologen bij te houden en waar psychologen veel geld voor hebben betaald, niet in staat is gebleken om die gegevens performant en volledig door te geven aan een andere overheidsorganisatie op het moment dat dit gevraagd werd. De VVKP heeft hierover de bevoegde minister en de verantwoordelijken binnen de Psychologencommissie geïnterpelleerd. 

Help, mijn visum - aanvraag werd geweigerd!

Oude diploma's

De FOD ondervindt momenteel moeite met het interpreteren van oude diploma's "Psychologie". Vanuit de ervaring met het Vlaams Register van Klinisch Psychologen heeft de VVKP aangeboden om advies te vragen aan de Federale Raad. Via een tijdelijke werkgroep zouden we de FOD dan snel kunnen adviseren over de studierichtingen die beschouwd kunnen worden als "behorende tot het domein van de master in de klinische psychologie". 

Het is in ieder geval niet nodig om ongerust te zijn wanneer je eerste aanvraag geweigerd werd. We schatten dat er minimaal 15000 collega's een visum dienen te krijgen, hetgeen dus enige tijd zal vragen. 

Nederlandse diploma's

Collega's met een Nederlands diploma stellen vast dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden voor hun visum - aanvraag. Enerzijds hebben ze reeds een erkenningsnummer vanuit de Psychologencommissie hetgeen betekent dat hun diploma reeds gevalideerd is geweest door het Naric. Toch verwijst de FOD hen systematisch terug naar het Naric. De VVKP is van mening dat de wet van 1993 de Psychologencommissie evenzeer competent maakt voor het beoordelen van buitenlandse diploma's. Op die manier hoeven deze collega's enkel nog een relevante beroepservaring aan te tonen van 3 jaar

6 specifieke kennisdomeinen

Op basis van het Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten van 26 april 2019 beoordeelt de FOD elke visum - aanvraag op individuele wijze. De FOD informeerde ons dat men specifiek kijkt of uit de aanvraag blijkt dat de 6 specifieke kennisdomeinen wel degelijk verworven zijn geweest. Het gaat dan met name om:

  1. Klinische psychologie met focus op verschillende doelgroepen, benaderingen en referentiekaders;
  2. Gezondheidspsychologie en psychosomatiek;
  3. Psychopathologie en psychiatrie;
  4. Psychologisch assessment, psychodiagnostiek en psychometrie;
  5. Klinische psychologische interventie en preventie en het klinisch onderhoud;
  6. Stages en andere vormen van werkveldintegratie;

Zorg er dus voor dat uw aanvraag voldoende aantoont dat u deze onderdelen hebt gevolgd in uw opleiding. Meestal volstaan uw diploma - supplementen daarvoor. 

Automatische erkenning?

Er wordt ook bekeken in welke mate een erkenning door de Gemeenschappen automatisch toegekend zou kunnen worden op basis van het visum. Hiermee zou het administratieve proces zo licht mogelijk gehouden kunnen worden. Vermits de federale en de gemeenschapsadministraties hetzelfde systeem gebruiken zou dit perfect mogelijk moeten zijn. Als VVKP zullen we hier alleszins voor blijven ijveren. 

Wat moet ik doen?

U ontving een automatisch visum per mail? Dan bent u in orde en hoeft u voorlopig niets te doen. 

U ontving geen automatisch visum per mail? Log dan in op je persoonlijke account bij de FOD. Gebruik hiervoor de handige Itsme - app! 

  • Uw visum bevindt zich in uw persoonlijke documenten? Dan bent u in orde en hoeft u voorlopig niets te doen.
  • Uw persoonlijke documenten zijn leeg? Dan dient u zelf uw visum aan te vragen. 

Vraag dan hier je visum aan!

Meer uitleg over hoe je een visum kunt aanvragen?