22-10-21

Via dit nieuwsbericht informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de verdere uitrol van de conventie.

Stand van zaken uitrol conventie: vrije en geïnformeerde toestemming, netwerkvertegenwoordiging en functioneel bilan.

Via dit nieuwsbericht informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de verdere uitrol van de conventie. De veranderingen die we beogen met het bereikte akkoord zijn zo fundamenteel en ingrijpend voor onze gezondheidszorg dat niet alle gevolgen reeds gekend zijn. Vandaar dat er tussen de partners expliciet werd afgesproken dat het steeds mogelijk moet zijn aanpassingen te doen aan de conventie indien nodig, dit via een zogenaamde wijzigingsclausule. Het verzekeringscomité van het RIZIV keurde afgelopen maandag een dergelijke wijzigingsclausule goed. We informeren u over de aanpassingen die zullen worden doorgevoerd.

Delen van informatie kan enkel mits vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt.

In de oorspronkelijke versie van de conventie zou een patiënt zijn recht op terugbetaling verliezen indien die zou weigeren een arts te betrekken in het kader van de gespecialieerde psychologische zorg. Dit is in strijd met de Wet op de Patiëntenrechten alsook met onze eigen deontologische code. De VVKP heeft hier bij aanvang op gewezen. Samen met de patiëntenverenigingen en ondersteund met een advies vanuit de Psychologencommissie hebben we succesvol kunnen pleiten voor een aanpassing van de conventie zodat de patiënt in geen enkel geval de financiering zou verliezen indien die weigert een andere actor te betrekken. De patiënt staat wel degelijk centraal in deze conventie.

Netwerken moeten wel degelijk een gelijkwaardige rol toekennen aan klinisch psychologen en orthopedagogen.

Een belangrijk deel van deze conventie moet lokaal ingevuld worden op het niveau van de netwerken geestelijke gezondheid. We zien op het terrein dat niet alle netwerken even vlot toegang verlenen aan de vertegenwoordiging van de lokale klinisch psychologen en orthopedagogen. Om geen tijd te verliezen hebben de beroepsverenigingen succesvol gepleit om het engagement uit de inleiding van de conventie ook meteen op te nemen in het contract tussen de netwerken en het verzekeringscomité. Met andere woorden, indien het netwerk niet dezelfde rol toekent aan klinisch psychologen/orthopedagogen als aan de andere partners, dan kan het netwerk ook niet gefinancierd worden voor deze conventie. Samen met de FOD Volksgezondheid zullen we er nauw over waken dat de psychologenkringen volop hun rol kunnen spelen om deze conventie op lokaal vlak in goede banen te kunnen leiden.

De uitrol verloopt met horten en stoten.

Net zoals uzelf wellicht, ergeren ook wij ons aan de eerder moeizame uitrol van deze conventie. We zijn er niet over te spreken dat documenten vroegtijdig vertrekken naar het werkveld zonder dat deze gevalideerd zijn. Een dergelijke hervorming verdient een betere omkadering, procesbegeleiding en vooral betere communicatie. De documenten, die u mogelijks al via de sociale media heeft zien circuleren waren niet gevalideerd door het begeleidingscomité. Wij hebben hier ook onmiddellijk op gereageerd. De FOD Volksgezondheid heeft ons laten weten dat dit model aanpasbaar is door de zorgverstrekker. Met andere woorden, u kiest zelf, samen met uw patiënt wat u wel of niet gebruikt. Samen met UPPCF heeft de VVKP een vereenvoudigd voorstel voor een bilan uitgewerkt dat beter aansluit bij de modaliteiten van de conventie. Dit voorstel werd bezorgd aan de FOD Volksgezondheid.
 

Wij houden u vanzelfsprekend verder op de hoogte van de uitrol van deze conventie. Wilt u meer informatie, dan kan u steeds ons dossier over de conventie raadplegen.

 

Naar het dossier