De divisie zelfstandige praktijkvoering is een denktank die gezamenlijke standpunten tracht in te nemen over belangrijke dossiers die zelfstandigen aanbelangen. In die zin formuleert ze actiepunten voor de raad van bestuur rond aangelegenheden die belangrijk zijn voor zelfstandigen.
 

Doelstellingen van de divisie zelfstandige praktijkvoering

De divisie is er in eerste instantie voor de zelfstandigen in hoofd- en bijberoep en wil hen helpen in de grote uitdagingen waarmee ze in de praktijk geconfronteerd worden (o.a. erkenning beroep, terugbetaling, enz).  Doelstelling is dan ook het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie rond deze thema's en het signaleren van knelpunten vanuit het werkveld. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een visie rond de terugbetaling van klinisch psychologen.

Visie

Vertrekpunt

In 2016 was er geen duidelijke afbakening van het vrije beroep van de klinisch psycholoog en in het bijzonder de zelfstandig klinisch psycholoog.  Het diploma master in de klinische psychologie en de bijkomende opleidingen en specialisaties boden minimale kwaliteitsgaranties. Heel wat klinisch psychologen onderhielden hun professionele vaardigheden op vrijwillige basis bij (door permanente vorming en supervisie).

De burger moet de zorg bij een zelfstandig klinisch psycholoog volledig zelf bekostigen. Dit maakt dat de tarieven momenteel uiterst laag gehouden worden en een volwaardig inkomen als full-time zelfstandige moeilijk haalbaar is.

 

Doel

 • Realiseren van toegankelijke en betaalbare kwalitatieve zorg voor de burger bij de zelfstandig klinisch psycholoog.
 • Zorgen voor een billijke vergoeding voor de geleverde prestaties door de zelfstandig klinisch psycholoog.

De divisie volgt hierbij een kompas met drie principes :

 • Alle burgers hebben recht op gefinancierde klinisch psychologische zorg, ongeacht de zwaarte van de ‘objectiveerbare’ klacht/pathologie en ongeacht de eigen financiële draagkracht.
 • De diversiteit aan modellen en mensvisies die wetenschappelijk onderbouwd zijn dienen vertegenwoordigd te zijn in het aanbod naar de burger.
 • Financiering van de klinisch psychologische zorg dient de diversiteit in settings te vrijwaren (om de vrije keuze van behandelaar te garanderen), zowel solo-praktijken, groepspraktijken en gesubsidieerde centra moeten ondersteund worden en tot samenwerking aangemaand worden.

De divisie wil de beroepsbelangen verdedigen van zelfstandige klinisch psycholoog via de cel beroep van de VVKP. Wij vragen:

Wij willen kwaliteitsvolle zorg bieden door: 

 • Bijkomende kwaliteitslabels en/of garanties (via permanente vorming, intervisie en supervisie)
 • Samenwerking met andere gezondheidswerkers

Overzicht kernpunten die voor de zelfstandige psychologen verdedigd dienen te worden:

 • Diversiteit garanderen op het vlak van echelons (1e en 2e lijn), settings en modellen: financiering dient dus voorzien te worden voor alle echelons en settings.
 • :Autonomie binnen gezondheidszorg:
  • De klinisch psycholoog kiest vanuit welk model/mensvisie hij wenst te werken;
  • Economisch leefbaar/autonoom;
  • Evenwaardig t.a.v. medische disciplines.
 • Gefinancierde zorg volgens een gemengd financieringssysteem
 • Vrij toegankelijk: 1e en 2e lijn zelfstandigen zijn rechtstreeks toegankelijk.
 • Vrije keuze behandelaar zodat de hulpvrager de mogelijkheid heeft diee hulpverlener te vinden die bij hem past.