Voorlopige continuering van de huidige ELP

Om de zorgcontinuïteit te kunnen blijven waarborgen werden de netwerken door de FOD Volksgezondheid gevraagd om de huidige ELP'ers uit het project van Maggie De Block over te laten gaan naar de nieuwe conventie, tijdelijk in afwachting van een meer algemene oproep. De oude conventie zou immers aflopen op 31.12.2021.

Op het begeleidingscomité werd ook afgesproken dat hetzelfde kan gedaan worden voor de collega's die betrokken zijn in het project "Un pass dans l'impasse". Hun project loopt nog tot einde februari 2022. In het geval de netwerken tegen dan nog niet klaar zouden zijn met hun oproep voor de ELP - functie, kan er ook aan hen aangeboden worden om vervroegd over te stappen in het kader van de zorgcontinuïteit.

Participatie van zelfstandig klinisch psychologen

Normaliter moesten de netwerken tegen 31.12.2021 een akkoord hebben gesloten met de eerstelijnszones over de bepalingen in artikel 11. Zij hebben nu uitstel gekregen voor een aantal van deze bepalingen.

Echter voor de bepalingen art. 11, 5°, a), c) en g) hebben ze geen uitstel gekregen. De netwerken moeten dus voor 31.12 aantonen hoe ze:

a) Afspraken rond de governance en samenwerking met het lokaal multidisciplinaire samenwerkingsverband.

c) Afspraken rond de integratie van de zelfstandige klinisch psychologen/orthopedagogen (vb. rol van de lokale psychologenkring) in de governance van en de samenwerking in het netwerk GGZ.

g) Afspraken rond de verdeling van de beschikbare middelen op basis van risicostratificatie van de bevolking. Om zo te komen tot een evenwichtige spreiding van de beschikbare capaciteit aan eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische zorg over het werkingsgebied van het netwerk GGZ.

Op het begeleidingscomité werd er ook afgesproken dat een gedeelte van de 10 % organisatiemiddelen van het budget door de netwerken wel degelijk gebruikt kan worden om actoren zoals de zelfstandig klinisch psychologen uit de kringen te vergoeden voor het uitvoeren van de netwerkopdrachten uit art. 11. Dat is erg belangrijk voor de vele mensen uit de kringen die al maanden "vrijwillig" bepaalde netwerkopdrachten aan het uitvoeren zijn. 

We maakten op het begeleidingscomité ook een evaluatie van de status in de verschillende netwerken. De VVKP heeft gewezen op de grote diversiteit binnen de Vlaamse netwerken. Daar waar klinisch psychologen en orthopedagogen volwaardig kunnen participeren als een gelijkwaardige actor lijkt men goed vooruit te kunnen gaan. Er zijn echter ook een aantal netwerken waar dit vooralsnog niet lijkt te lukken. De VVKP wil daar samen met de FOD een bemiddeling opstarten om het proces weer vlot te krijgen. 

Naar ons dossier over de conventie