Permanente vorming eerstelijnspsychologie

Visie

Eerstelijns psychologische zorg (ELP) is gericht op het verhogen van de psychologische zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Deze zorg wordt verstrekt aan kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen met mild tot matige psychische klachten en meer specifiek ook aan kwetsbare groepen die op korte termijn hulp willen. ELP kan vanuit een mono- of multidisciplinaire context bijdragen aan vroegtijdig opsporen en behandelen van psychologische problemen. Dit kan leiden tot een meer efficiënte organisatie van de gezondheidszorg.

Doel van de opleiding

In de PEV ELP worden de deelnemers opgeleid in het hanteren van een generalistisch eerstelijns-psychologisch denkkader. Binnen deze opleiding wordt gekozen voor het KOP-model bij volwassenen en het Prop-model bij kinderen en jongeren (Rijnders, Heene, Debruyne & Haeck, 2010, 2015). Op basis van dit denkkader leren de cursisten op systematische wijze psychologische problemen analyseren en behandelmethoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden.

Deze opleiding bereidt voor op het zelfstandig aanbieden van deze ELP zorg aan verschillende patiëntengroepen met uiteenlopende problemen. De zorg kan verstrekt worden in het kader van samenwerkingsverbanden met andere zorgverstrekkers.

Toelatingsvoorwaarden

  • Master in de Psychologie of Master Klinische Orthopedagogiek 
  • Afgestudeerd binnen richting klinische psychologie, gezondheidspsychologie, school-psychologie of orthopedagogiek
  • Minimaal 6 maanden klinische ervaring in het domein van de psychologische zorg voorafgaand aan de opleiding.

Op elk moment kan je beslissen om van start te gaan met de Permanente Vorming ELP! De voordelen? Het is een modulaire opleiding, flexibel in te plannen volgens je eigen ritme & interesses. Op de website kan je (via je account) je profiel verder aanvullen en je zo aanmelden.

 

Getuigschrift

Er wordt een universitair getuigschrift afgeleverd mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en het slagen op de evaluaties hiervan.

Studiegeld

De kostprijs per opleidingsonderdeel bedraagt:

  • Traject bij Mentor: €500

  • 4-daagse Module: €440/module

  • Supervisie: €250/supervisieblok

Het traject kan afgelegd worden in 2 jaar tijd, maar kan ook volgens je eigen ritme gespreid worden over meerdere jaren in functie van eigen agenda & behoeften.

De kostprijs van het volledige traject bedraagt €4.140 en dit omhelst 3 mentorgesprekken, 6 modules en 4 supervisieblokken. Dit wordt niet volledig bij aanvang van de opleiding betaald, maar telkens per opleidingsonderdeel, op het moment dat je effectief inschrijft voor een module of supervisieblok.

 

Programma

Voor het behalen van het universitair getuigschrift dient de klinisch psycholoog/orthopedagoog:

● 6 modules ELP naar keuze te volgen (1 module = 4 lesdagen) (waarvan inleidende module 1 en casusconceptualisatie verplicht zijn, tenzij eerdere opleiding hierin)
● 4 blokken supervisie ELP van 8 uren in groep te volgen, bij een erkend ELP supervisor
● een portfolio-opdracht te maken per module, supervisieverslagen, 2 reflectieverslagen en 2 competentieprofielen. Uit deze opdrachten dient te blijken dat er een goede toepassing is van de geleerde vaardigheden in de praktijk.

De cursist krijgt bij inschrijving een mentor toegewezen die op individueel niveau het leertraject mee vorm geeft en opvolgt wat voor de cursist interessant kan zijn, gezien eventuele eerdere relevante opleidingen en competenties. De mentor stimuleert het groeipotentieel en kijkt op welke manier de nodige doelstellingen en competenties behaald kunnen worden. 

De toegewezen mentor beoordeelt het individueel leerproces en de portfolio. Het traject bij de mentor houdt dus het volgende in: eerste gesprek (bepalen doelstellingen en inhoud leertraject), 2 evaluatiegesprekken (na drie modules/2 supervisieblokken en na zes modules/4 supervisieblokken) en beoordeling portfolio.

Het individueel leerproces en portfolio worden beoordeeld door de toegewezen mentor. De cursisten die geslaagd zijn voor de opleiding volgens de bepalingen in het beoordelingsreglement, ontvangen een getuigschrift van permanente vorming Eerstelijnspsychologische zorg. 

De universiteiten zijn via een samenwerkingsovereenkomst medeverantwoordelijk voor deze opleiding via de wetenschappelijke raad waar zij in zetelen. Zij bewaken de kwaliteit en zorgen mee voor bekendmaking van de opleiding. De Permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg maakt nog steeds deel uit van hun curriculum en aangeboden opleidingen via de diensten Levenslang Leren (VUB), PPW Continuo (KULeuven) en Dunant Academie (UGent).

Periode en plaats 

Het aanbod van de 4-daagse vormingen & supervisieblokken varieert volgens de vraag. Via onze kalender krijg je een actueel overzicht van de modules.

ELP Academie tracht steeds voor afwisseling te zorgen qua locatie (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel, Mechelen,… ). Er wordt steeds uitgekeken naar een locatie op wandelafstand van een station.

Docenten

De docenten die instaan voor de workshops hebben bijzondere expertise in specifieke toepassingen van de ELP-zorg.

Inschrijvingsmodaliteiten

Wens je meer informatie over deze opleiding of wens je je kandidaat te stellen? Je kan steeds contact opnemen met info@elp-academie.be of de website www.elp-academie.be raadplegen.