De wet op de GGZ - beroepen: luik psychotherapie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen tav de wet Muylle uit 2014

De wet Muylle beschouwde de psychotherapie als een praktijk, maar regelde deze buiten het kader van de gezondheidszorg om. In de nieuwe gewijzigde wet wordt de psychotherapie nu beschouwd als een specialistische behandeling voorbehouden aan de gezondheidszorgberoepen arts, klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog, die een bijzondere opleiding hebben gevolgd. 

De definitie van psychotherapie werd uit het advies van de Hoge GezondheidsRaad gehaald: "Psychotherapie is een behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referentiekader en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist."

Die opleiding bestaat uit een programma van 70 ECTS punten en minimum een tweejarige professionele stage. De opleiding kan enkel gegeven worden aan universiteiten of hogescholen. Er wordt daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen de diverse stromingen, dit wordt overgelaten aan de universiteiten en/of hogescholen. 

Er komen ruime overgangsmaatregelen die reeds in de wet al worden vastgelegd voor diegenen die vandaag al de psychotherapie beoefenen.

Wie mag nu de psychotherapie beoefenen?

Overgangsmaatregelen

Zij die reeds beschikken over een erkenning als gezondheidszorgberoep en daarnaast een opleiding in de psychotherapie hebben gevolgd, kunnen de psychotherapie autonoom blijven beoefenen.

Zij die niet beschikken over een erkenning als gezondheidszorgberoep, maar wel minimaal over een bachelor beschikken en daarnaast een opleiding in de psychotherapie hebben gevolgd kunnen de psychotherapie op niet autonome wijze beoefenen onder de supervisie van een beoefenaar uit de eerste categorie. 

Als gevolg van een Arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen ook beoefenaars van de psychotherapie die niet minimaal beschikken over een bachelor diploma de psychotherapie op autonome wijze blijven beoefenen. 

Nieuwe regeling

Deze regeling geldt in vanaf het academiejaar 2017 - 2018. Vanaf dan kunnen enkel klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen een opleiding psychotherapie volgen aan een universiteit of hogeschool met als doel de psychotherapie te kunnen beoefenen.