De Vlaamse compensatiepremie

Na de hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten heeft de Vlaamse overheid een compensatiemaatregel genomen voor ondernemingen die open moeten blijven, maar die significant inkomensverlies leiden als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Deze maatregel is dus ook van toepassing voor zelfstandig klinisch psychologen in hoofd - en bijberoep.

Voor de hoofdberoepers:

 • De premie bedraagt 3000 Euro
 • Je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Voor de bijberoepers:

De premie bedraagt 3000 euro op voorwaarde dat je door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

De premie bedraagt 1500 euro als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro

Deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer

Hoe aanvragen?

De compensatiepremie kan je nu aanvragen via een online aanvraagformulier bij Vlaio. Je moet je aanvraag indienen voor 30 juni 2020. Zelfstandig klinisch psychologen vallen onder de NACEBEL-code 86904 en hoeven hun aanvraag dus niet verder te motiveren.

Vraag hier je compensatiepremie aan.


Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was.

Meer info kan je vinden op de UNIZO - website

 

Aanvullende compensatiepremie wegens de coronacrisis

De aanvullende compensatiepremie is een eenmalige en forfaitaire premie voor ondernemers die - omwille van corona - te maken hebben met een omzetverlies van 60% in de maand volgende op de heropstart na een verplichte sluiting of tijdens de maand mei indien er geen verplichte sluiting was.

Hoeveel bedraagt de premie?

2000 euro

 • voor zelfstandigen in hoofdberoep
 • voor zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen boven 13.998,78 euro

1000 euro

 • voor ondernemers in bijberoep met een beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 euro en 13.998,78 euro
 • én minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer

Voorwaarden:

Er is bij de doorstart of heropstart van de zaak een daling van meer dan 60% van hun omzet tijdens de doorstartperiode (= periode van 1 tot en met 31 mei voor klinisch psychologen). De daling van de omzet is exclusief de btw en wordt bekeken op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie in de doorstartperiode.

Aanvraag en bewijsvoering

 

 • De aanvraag moet, net zoals bij de hinderpremie en compensatiepremie, aangevraagd worden via een online applicatie op de website van het Agentschap Ondernemer en Innoveren (VLAIO). Deze applicatie wordt zo snel mogelijk gelanceerd.
 • De aanvraag moet ten laatste op 15 augustus worden ingediend.
 • De onderneming dient de periode waarin ze de omzetdaling heeft geleden op te geven in de digitale aanvraag.
 • Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor het bekomen van een corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, dienen het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig te motiveren in de aanvraag.
 • VLAIO kan zowel voorafgaandelijk als tot 5 jaar na de uitbetaling van de premie controleren en een eventuele terugvordering eisen.

Meer info op de UNIZO - website

 

Crisis - overbruggingsrecht

Zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht. Dit is een vervangingsinkomen, waar zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep recht op hebben. Na de maanden maart, april, mei en juni, zal het vervangingsinkomen nu ook van toepassing zijn voor de maanden juli en augustus. Opgelet! De modaliteiten zijn wel wat aangepast. Je leest er hieronder meer over. 

Dankzij de inspanning van VVKP en haar partner de Federatie Vrije Beroepen is dit crisis - overbruggingsrecht ook van toepassing voor zelfstandig klinisch psychologen. Dit zal nu ook aangepast worden in het betreffende KB. Je kan het overbruggingsrecht aanvragen via je sociaal verzekeringskantoor. Neem daarvoor contact op met hen. 

Opgelet, het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt niet automatisch verlengd! Je moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Voor wie?

 • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.
 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, kunnen er een beroep op doen als ze de directe band tussen de onderbreking en COVID-19 met objectieve elementen kunnen aantonen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang.  Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).
 • Bijberoepers met een zelfstandig inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996 euro per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen. .

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode van 1 maart 2020 en werd nu reeds verlengd tot eind augustus in sommige gevallen. Opgelet, indien je in juni nog gebruik wenst te maken van deze maatregel, moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Wat krijg ik?


Je kan als zelfstandige in twee situaties het crisis-overbruggingsrecht aanvragen:

 • Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht  in een volledig maandbedrag (1.291,69euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. Let op: vanaf juli zal je je aanvraag met objectieve elementen moeten staven om aan te tonen dat de onderbreking het rechtstreekse gevolg is van de COVID-19 crisis.
 • Als je door de overheid verplicht bent om je activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten, dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen weg. Die voorwaarde van 7 dagen onderbreking valt ook weg voor alle zelfstandigen die niet verplicht zijn om hun activiteiten te onderbreken, maar die afhankelijk zijn van sectoren die wel verplicht geheel of gedeeltelijk beperkt blijven. Ook zij krijgen een volledig maandbedrag.

Problemen met de aanvraag van je overbruggingsrecht?
Unizo/FVB vraagt om problemen te signaleren met de aanvraag van je overbruggingsrecht. Dit moet gebeuren via je sociaal verzekeringskantoor waar je bij aangesloten bent. Niet alle kantoren blijken even goed op de hoogte. We willen daarbij kort op de bal spelen. Als je een probleem zou ondervinden laat ons dit dan even weten via een mail naar info@vvkp.be met als hoofding "Probleem aanvraag overbruggingsrecht".

Meer info op de website van Unizo

Sociale bijdragen

Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.
Op basis van de impact van COVID-19 op zijn activiteit, zal de zelfstandige automatisch de toestemming krijgen om zijn voorlopige sociale bijdragen te verminderen. Het niveau van de vermindering zal te bepalen zijn met het sociaal verzekeringsfonds op basis van de verduidelijkingen en van het dossier (niveau van daling in verkoop/bestellingen, vermindering van het zakencijfer enz.). 

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020. 
Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het moment van de effectieve betaling en dat in de tussentijd alle sociale rechten behouden blijven. De zelfstandige behoudt gedurende deze periode dus zijn/haar recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste 2 kwartalen van het jaar 2020.  
Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdrage indienen bij je sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte

Word je zelf ziek, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die je moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van jouw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.

Fiscale maatregelen

Uitstel voor het betalen van de BTW - aangiften en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Het automatisch uitstel van betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart, wordt ook voor de maand april toegepast. De btw en bedrijfsvoorheffing voor de maand april moet nu uiterlijk op respectievelijk 15 en 20 juli 2020 betaald worden. Ook dit uitstel is automatisch en voor iedereen.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Meer info op de website van UNIZO

Autofiscaliteit

Vlaanderen: Omwille van de coronamaatregelen, besliste de regering om de inning van de autofiscaliteit met 4 maanden uit te stellen. 

Brussel: de huidige termijn (van twee maanden) wordt met twee extra maanden verlengd voor de aanslagbiljetten die verstuurd worden tot en met 30 september 2020.

Onroerende voorheffing

De Vlaamse Regering kondigde aan dat het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing later op het jaar verstuurd zal worden. Het aanslagbiljet zal pas in september in de bus vallen. Hierdoor geeft de regering ademruimte aan ondernemers. Er blijft immers meer geld beschikbaar om voor andere doeleinden te gebruiken.

Unizo pleit voor bijkomende maatregelen voor zelfstandigen

De VVKP is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen, onderdeel van Unizo. Samen met de andere verenigingen van zorgverstrekkers zetten we druk om de zelfstandige collega's te ondersteunen wiens praktijk geheel of gedeeltelijk is stil gevallen als gevolg van het Covid - 19.
Daarbij vragen we zeer expliciet ook dat zelfstandige collega's in bijberoep gecompenseerd kunnen worden.

Persbericht Unizo

Uitstel van belastingen

De betaling van de volgende belastingen zal automatisch met twee maanden uitgesteld worden, zonder interest of verhoging:

 • De personenbelasting
 • De vennootschapsbelasting
 • De BTW
 • De roerende voorheffing

Zelfstandigen en ondernemingen die na twee maanden nog financiële problemen ondervinden omwille van het Coronavirus kunnen tot 30 juni bijkomende steun vragen aan de FOD Financiën (bijkomend uitstel van betaling, afbetalingsplan, enz.).

Unizo biedt een handige overzichtspagina

Unizo houdt alle maatregelen voor zelfstandigen goed bij. Deze veranderen snel, dus je doet er goed aan om deze pagina regelmatig te consulteren. 

Naar de Unizo - pagina over de steunmaatregelen

Corona - ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De corona-ouderschapsuitkering kan aangevraagd worden door zelfstandigen die:

 1. hun activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbreken
 2. zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar.

In geval van een kind met een beperking geldt - afhankelijk van de situatie - een leeftijdsgrens van 21 jaar of helemaal geen leeftijdsbeperking.

Het systeem is bedoeld voor:

 • zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgenoten en student-zelfstandigen;
 • zelfstandigen in bijberoep en zij die als zelfstandige actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan datgene verschuldigd door zelfstandigen in hoofdberoep.

De uitkering zal 532,24 euro per maand bedragen en niet kunnen gecumuleerd worden met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. In een ouderkoppel bestaande uit twee zelfstandigen, kunnen beide ouders in aanmerking komen voor de tijdelijke ouderschapsuitkering. Een alleenstaande zelfstandige zal een verhoogde uitkering van 875 euro per maand kunnen krijgen.

Om van de regeling gebruik te maken, moet je als zelfstandige een aanvraag indienen waarin je het volgende aangeeft:

 • de begin- en einddatum van de gedeeltelijke onderbreking;
 • de naam van de persoon voor wie wordt gezorgd en de band die de aanvrager ermee heeft;
 • een verklaring op eer dat je zelfstandige activiteit wordt beïnvloed door deze zorg.

Meer informatie kan je verkrijgen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Meer info op de website van Unizo