De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) nam het initiatief om haar leden lokaal te organiseren als een antwoord op een evolutie binnen de gezondheidszorg om zorg meer lokaal te organiseren. Het maakte onderdeel uit van de dienstverlening die VVKP biedt aan haar leden om op die manier meer betrokken te raken op het lokale niveau. Leden van de VVKP werden op basis van hun registratie in De verwijslijst bij elkaar gebracht binnen de eerstelijnszones, vervolgens gingen de kringen actief aan de slag om de overige psychologen in hun regio te zoeken.  

Doelstelling van de kringen

1.    Lokale verankering van de VVKP – leden

VVKP – leden lokaal bij elkaar brengen om beter aan netwerking te kunnen doen zowel onder elkaar, als collega’s die nog geen lid zijn en andere relevante zorgactoren. Door de VVKP – leden lokaal te verankeren kunnen ze participeren aan de lokale overlegstructuren in de zorg en op die manier hun belangen behartigen. 

2.    Lokale integratie van klinische psychologie in de zorg

De kring was een verplichte partner bij de oprichting van de nieuwe eerstelijnszones, klinisch psychologen zijn actueel opgelijst binnen de cluster zorg voor de oprichting van de zorgraden. De doelstelling is expliciet om klinische psychologie mee op te nemen in het geheel van geïntegreerde zorg. Klinisch psychologen zijn immers onmisbaar op de eerstelijn. Dankzij de kring krijgen VVKP – leden volop de kans om mee te participeren aan dit lokale beleid. De kringen worden sterk gefaciliteerd om een vzw – structuur op te bouwen. Op die manier kunnen ze ten volle hun rol spelen in eventuele projecten. 

3.    Lokaal werken aan een betere kwaliteit

Via de kring kunnen VVKP – leden lokaal initiatieven opzetten ter verbetering van de kwaliteit van psychologische zorg. De kringen zijn plekken bij uitstek waar er aan intervisie/supervisie of vorming kan gedaan worden. Daarnaast kan er ook vanuit de kring samengewerkt worden met andere zorgactoren ter verbetering van de kwaliteit van zorg door vb. lokaal afspraken te maken over informatie – uitwisseling, doorverwijzing, enz…

4.    Lokaal verbinden van klinisch psychologen

De kringen vormen de lokale vertegenwoordigers van VVKP en helpen om in hun regio zorg te dragen dat collega’s goed geïnformeerd zijn over relevante kwesties voor onze beroepsgroep en de missie/visie van VVKP hierin. De kringen stellen hun activiteiten en werking open voor niet – VVKP – leden opdat alle klinisch psychologen goed geïnformeerd zijn over de vereniging en haar missie. 

5.    Brug tussen de VVKP – leden en het bestuur

De kringen zijn een middel om de afstand tussen het bestuur en de VVKP – leden te verkleinen. Hiervoor informeren de kringen hun leden over het reilen en zeilen binnen VVKP en omgekeerd bezorgen de kringen ook de feedback van hun leden aan het VVKP – bestuur. Op termijn heeft de VVKP de ambitie om de Algemene Vergadering te laten bestaan uit haar kringen om op die manier het democratisch bestel van de vereniging te verhogen. 

Verwachtingen

Om deze doelstellingen concreet vorm te kunnen geven worden een aantal verwachtingen geformuleerd naar de kringen toe enerzijds en anderzijds naar de VVKP toe.

1.     Leden van de kring

Onder de effectieve leden van de kring verstaan we die psychologen die mee beslissen over het reilen en zeilen van de kring. Van hen verwachten we expliciet dat ze lid zijn van VVKP, in het bijzonder de voorzitter en de bestuursleden. Het zou immers ondemocratisch zijn om de Algemene Vergadering van VVKP te laten bevolken door niet – VVKP leden. Daarentegen moedigen we sterk aan dat de kringen hun activiteiten open zouden stellen voor psychologen die nog geen lid zijn, opdat ze kennis zouden kunnen maken met de vereniging en haar lokale kringwerking. 

2.    Heen – en weer luik

We verwachten dat de kringen hun leden informeren over de standpunten, missie/visie en de concrete werking van de VVKP. We verwachten hierin een zekere loyaliteit naar de vereniging, maar begrijpen dat mogelijks sommige standpunten of beslissingen vragen oproepen. We nodigen de kringen expliciet uit om die vragen, bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken en in dialoog te gaan. Per slot van rekening zijn de kringen de democratische basis van de VVKP in het volle besef dat in een democratie bepaalde standpunten niet altijd overeenkomen met de individuele standpunten. 

3.    Ondersteuning door de VVKP

De kringcoördinator

De VVKP stelt een kringcoördinator ter beschikking vanuit de gezamenlijke lidgelden. In een eerste fase zal de kringcoördinator trachten om de VVKP – leden te verenigen in de diverse eerstelijnszones. Hij begeleidt die kringen die willen doorgroeien naar een vzw en ondersteunt hen administratief. We voorzien hiervoor een 2 à 3 – tal tussenkomsten voor elke kring. In een volgende fase zal de kringcoördinator een programma uitwerken met modules die de kringen kunnen gebruiken om activiteiten te ontwikkelen. 

Administratie

De kringen die wensen te participeren aan projectwerking kunnen beroep doen op de VVKP voor administratieve ondersteuning. Dit kan gaan van het uitsturen van communicatie tot het beheren van personeelsadministratie. 

Website

Alle kringen krijgen ruimte op de VVKP – website om zich kenbaar te maken alsook hun activiteiten. Nieuwe leden van de VVKP zullen ook spontaan gestimuleerd worden om zich aan te melden bij hun lokale kring. 

Lidgelden

De VVKP engageert zich om de kringen financieel te ondersteunen door een budget vrij te maken gebaseerd op een jaarlijks vast te leggen bedrag per VVKP – lid. Dit betekent dat een gedeelte van de lidgelden rechtstreeks naar de kring zal gaan. Dit bedrag kan niet opgedeeld worden onder verschillende kringen.  VVKP – leden die aansluiten bij meerdere kringen zullen hun kring van voorkeur moeten kenbaar maken aan de betreffende kring. De kring meldt dit dan in haar ledenlijst die ze doorstuurt aan VVKP.