29-02-24

In aanloop naar de komende regionale, federale en Europese verkiezingen heeft VVKP een memorandum opgesteld met daarin haar voornaamste prioriteiten op vlak van beleid.

Regionale, federale en Europese verkiezingen

Op zondag 9 juni van dit jaar zullen er regionale, federale en Europese verkiezingen plaatsvinden. De kaarten van het politieke landschap zullen worden geschud en herverdeeld. Omdat we als beroepsvereniging de rol van beleidspartner opnemen vinden we het belangrijk om de verschillende politieke partijen te informeren over onze visie en onze standpunten. 

De belangrijkste werven waar in de komende bestuursperiode actie dient ondernomen te worden, zijn voor ons de volgende:

 1. We vragen de uitvoering van de parlementaire resolutie van 2020 rond het ‘groeipad geestelijke gezondheidszorg’ om tegen 2030 12 procent van het federale gezondheidsbudget te investeren in de geestelijke gezondheidszorg, met parallel de oprichting van een overeenkomstencommissie waarin klinisch psychologen volwaardig kunnen participeren (‘psycho-mut’).
 2. We vragen een grondige planning van de geestelijke gezondheidszorgberoepen op basis van de nieuwe ‘public mental health’ visie, inclusief de ondersteunende beroepen in de GGZ, met nadruk op integrale zorg en de nodige aandacht voor deontologisch verantwoorde gegevensdeling tussen zorgverleners.
 3. We werken graag mee aan de verdere uitrol van de conventie ‘financiering psychologische functies in de eerstelijnszorg’, doch enkel met een volwaardige vertegenwoordiging van onze beroepsgroep in een transversale overeenkomstencommissie én gekoppeld aan de nodige inhoudelijke hervormingen op vlak van samenwerking en langetermijnvisie.
 4. We vragen om de nodige aanpassingen aan de organisatie van psychologische zorg via de netwerken geestelijke gezondheid, onder andere door het bekomen van rechtspersoonlijkheid voor de netwerken, een herziening van artikel 107 en aanpassingen aan het achterliggende financieringsmechanisme.
 5. We vragen om de uitwerking van een doordachte en overkoepelende visie ten aanzien van het organiseren van de klinisch psychologen binnen de eerstelijn.
 6. We vragen om meer aandacht ten aanzien van de klinisch psycholoog actief in de tweede en derde lijn, in navolging van de recentelijk toegenomen aandacht voor psychologische zorg in de eerste lijn.
 7. We vragen om meer aandacht voor de klinisch psycholoog actief binnen de ziekenhuizen, o.a. door hun autonomie te versterken, hen beter te financieren en in staat te stellen om gelijkwaardig te participeren aan ziekenhuisbeleid.
 8. We vragen om meer aandacht voor de klinisch psycholoog als vrije beroeper, onder andere door middel van praktijkondersteunende maatregelen én de uitwerking van gebruiksvriendelijke, uniforme en veilige EPD-pakketten. 
 9. We vragen om de verdere organisatie en financiering van het gesuperviseerd professioneel praktijkjaar (GPP) waarbij er voldoende opportuniteiten zijn voor afgestudeerden om relevante werkervaring op te doen binnen de klinische sector, met goede randvoorwaarden voor zowel werkgevers als de stagemeesters.
 10. We vragen om een verduurzaming van de lokale kringwerking van de verschillende eerstelijnszorgverstrekkers bij wijze van een structurele financiering, en verwijzen hier naar de strategische nota die met consultancybureau Möbius is uitgewerkt.
 11. We vragen om een structurele financiering van de beroepsverenigingen van klinisch psychologen, naar analogie van de financiële tegemoetkoming aan de beroepsverenigingen voor artsen, om onze rol als maatschappelijk relevante en slagkrachtige beroepsvereniging volledig te kunnen opnemen.
 12. We vragen om substantiële investeringen om de kwaliteit van klinisch psychologische zorg te verhogen, in hoofdzaak door de uitwerking en implementatie van een volwaardig accreditatiesysteem voor klinische psychologen, zoals voor andere beroepen reeds geruime tijd het geval is.
 13. We vragen om de uitwerking van een wettelijk kader ten aanzien van coaches en therapeuten waarin hun activiteiten en werkkaders wordt vastlegt, en waarmee hun toegang tot de (geestelijke) gezondheidszorg strikt wordt beperkt.
 14. We vragen om een grondige hervorming van de Psychologencommissie zodat deze evolueert naar een volwaardige orde van klinisch psychologen met volledige bevoegdheid voor titeldracht, deontologie en beroepsuitoefening.
 15. We vragen om een wettelijk statuut voor de forensisch psycholoog.
 16. We vragen om meer investeringen in het brede veld van het klinisch psychologisch onderzoek, in het bijzonder voor het geesteswetenschappelijk onderzoek.
 17. We vragen om een modernisering van de wet inzake experimenten op de menselijke persoon.
 18. We vragen om een betere financiering van de opleiding tot klinisch psycholoog.

De volledige tekst, met verdere toelichting van iedere werf, kan je via onderstaande link raadplegen.

Verkiezingsmemorandum 2024