Een competentieprofiel voor de klinisch psycholoog in België. Samenvatting en gevolgen voor de beroepsgroep. O.b.v. Adviesrapport nr. 9194 van de Hoge Gezondheidsraad

Roland Sinnaeve

| Tijdschrift Klinische Psychologie, 2015, 45(4), 247-257 |

Begin september 2015 publiceerde de Hoge Gezondheidsraad (HGR), een wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, het rapport Definition of and competency profile for clinical psychology in Belgium (Superior Health Council [SHC], 2015). Het rapport bevat een gedetailleerd competentieprofiel  voor collega’s die als generalist willen starten in een onafhankelijke praktijk. De HGR streeft hiermee meerdere doelen na: een helder competentieprofiel kan ertoe bijdragen dat klinisch psychologen maximaal renderen binnen een multidisciplinair systeem; het geeft de faculteiten een kader om hun opleidingen te evalueren; studenten en praktiserende psychologen kunnen er gebruik van maken om zichzelf te evalueren; het biedt duidelijkheid aan cliënten en andere zorgprofessionals; en, tot slot, het profiel kan gebruikt worden door de overheid om de kwaliteit van de geleverde zorg te controleren en om terugbetaling te reguleren. In deze bijdrage worden de voornaamste elementen uit het rapport toegelicht en worden de gevolgen voor onze beroepsgroep overlopen.