PraxisP Professional is een lezingenreeks georganiseerd door PraxisP voor professionelen die werkzaam zijn in het psychologisch of pedagogisch werkveld, zoals psychologen, pedagogen, leerkrachten, CLB-medewerkers, maatschappelijke werkers, psychiaters, (huis)artsen, beleidsmakers of onderzoekers. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

van 19u15 tot 21u15
PraxisP Professional
Leopold Vanderkelenstraat 32 , 3000 Leuven

Een geschiedenis van vlucht of migratie kan het welbevinden en schoolse functioneren van leerlingen en hun gezinnen sterk onder druk zetten. Culturele ontworteling, meervoudige verlieservaringen, traumatisering en sociaal-maatschappelijke stressoren kunnen ingrijpen op hun ontwikkeling, het gezinsfunctioneren, psychische kwetsbaarheid, nieuwe taalverwerving en schoolse integratie. Tegelijkertijd is de toegang tot zorg- en dienstverlening voor deze doelgroep vaak gekleurd door heel wat drempels.

De afgelopen zes jaar mocht het Steunteam nauw samenwerken met verschillende Leuvense onderwijspartners in het uitbouwen van collaboratieve zorg op school, een laagdrempelig eerstelijns zorgaanbod voor gezinnen met een vlucht- en migratiegeschiedenis. Binnen dit zorgaanbod gaat een divers netwerk van professionele en niet-professionele partners uit verschillende disciplines, binnen de context van de school, in gesprek met leerlingen, hun gezin en (leden van hun) sociale en culturele gemeenschap. Binnen collaboratieve zorg proberen we vanuit een krachtige samenwerking antwoorden te formuleren op twee centrale vragen die iedereen in zo’n zorgnetwerk met elkaar verbindt: “hoe kunnen we de bezorgdheden rond deze leerlingen en hun gezin contextualiseren (bv. vanuit hun gezins- en migratiegeschiedenis, binnen huidige maatschappelijke stressoren, binnen de ontmoeting tussen verschillende culturen, …)” en “op welke manier kunnen we ondersteuning bieden die tegemoet komt aan de complexiteit die zo’n vlucht- en migratieverhaal met zich meebrengt, zowel binnen als buiten de schoolcontext”. 

Binnen deze lezing nemen Siel Verbiest, Sarah Slabbaert en Lucia De Haene je aan de hand van concrete verhalen graag mee in de praktijk van schoolgebaseerde collaboratieve zorg en gaan we dieper in op deze twee centrale vragen. We bieden zo een concreet kader aan waar je in de klas en op school verder mee aan de slag kan gaan.

We illustreren graag hoe we door middel van zo’n partnerschap een dialoog kunnen aangaan over uiteenlopende bezorgdheden van leerlingen, we bieden een kader voor brede beeldvorming van leerlingen met een vlucht- of migratieverhaal en bespreken hoe een ondersteuningsaanbod op verschillende niveaus (interventies gericht op gezin-schoolinteracties, trauma in de klaspraktijk, taalbeleid op schoolniveau, …) kan bijdragen aan het welbevinden en schools functioneren van leerlingen met een vlucht- en migratieverhaal. Ten slotte hopen we dat je je als leerkracht, CLB-medewerker, zorgcoördinator, directielid, ondersteuner, … gesterkt mag voelen in het werken met deze doelgroep.

Deze lezing richt in de eerste plaats op mensen uit het onderwijsveld die werken met gevluchte gezinnen en/of nieuwkomers (leerkrachten, zorgcoördinatoren, ILB, CLB-medewerkers, ondersteuners, directie, …). Andere professionelen die  interesse hebben in dit vernieuwend eerstelijns zorgaanbod voor gevluchte gezinnen en nieuwkomers zijn uiteraard ook van harte welkom.

  • Kostprijs:  15 euro (12 euro voor leden van LAPP, VVKP, VVO of VVSP)
  • Betalingswijze: online betaling

Meer info