Psychotherapie is als een behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referentiekader en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist en die kan uitgeoefend worden door hiertoe
gekwalificeerde professionelen (cfr. gecoördineerde wet mei 2015).
De diversiteit van de conceptuele kaders geworteld binnen een psychologische wetenschappelijk referentiekader wordt beschouwd
als een rijkdom die toelaat een zo adequaat mogelijk antwoord te bieden aan de diversiteit van zorgnoden, patiënten en zorgcontexten. De psychotherapeutische behandeling die in dit advies beschreven wordt weerspiegelt de grootste
gemeenschappelijke noemer van de verschillende conceptuele kaders.

In dit advies gaan we uit van een dimensioneel onderscheid tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling. De articulatie tussen basispsychologische zorg en gevorderde psychotherapeutische behandeling situeert zich op een aantal dimensies zoals onder meer de aard en verloop van de problematiek, de aspecten van de persoon van de patiënt met inbegrip van zijn vraag en de aard van de hulpverleningsrelatie en het hulpverleningsproces.

Om PsThb te verstrekken dient de professioneel over een aantal gevorderde competenties te beschikken op het vlak van professionalisme, relationele vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden, functionele competenties in het domein van de psychotherapeutische assessment en de interventies, opleidings-competenties en competenties om adequaat te functioneren in complexe systemen.

Om deze gevorderde vaardigheden te verwerven en te voldoen aan de criteria van de wet m.b.t. tot het aanbieden van psychotherapeutische behandeling dient de professioneel een specialisatie-opleiding te volgen van 70 ECTS te volgen ingericht door een universiteit of hogeschool. Deze specialisatie-opleidingen in de psychotherapeutische behandeling die aangeboden worden door een universiteit of hogeschool dienen zo opgebouwd te zijn dat de professionelen in opleiding alle gevorderde competenties kunnen verwerven die nodig zijn om PsThb te verstrekken.
Deze opleidingen omvatten diverse opleidingsonderdelen met name theoretisch technische onderdelen, supervisie van de psychotherapeutische praktijk van de professioneel in opleiding en opleidingsonderdelen gericht op de persoonlijke ontwikkeling.
Om de kwaliteit van deze opleidingen te bewaken dient aan een aantal criteria met betrekking tot de academische verantwoordelijkheid, de stuurgroep en het opleidingsteam voldaan te worden. Tevens worden er aanbevelingen gedaan om de inrichting van deze opleidingen op te volgen in opleidingscommissies en om te voorzien in een onafhankelijke ombudsfunctie.
Om de gevorderde vaardigheden in te oefenen dient de professioneel een gesuperviseerde professionele praktijkstage te volbrengen in een werksituatie die toelaat de PsThb kan beoefenen. Hij voert deze praktijkstage uit onder supervisie van een P-PsThb met ruime ervaring in het theoretische conceptuele kader en de psychotherapeutische toepassingen ervan waarin de professioneel in
opleiding zich wil bekwamen. Deze supervisor kan intern of extern zijn aan de werksituatie.

De aard van de wettelijke regeling houdt in dat de P-PsThb dient te kunnen aantonen dat hij/zij voldoet aan alle criteria voor de uitoefening wat betreft zijn basisberoep, specialisatie-opleiding, gesuperviseerde psychotherapeutische praktijkstage en levenslang leren. De GGZ-P-PsThb verstrekt houdt een gedocumenteerd portfolio bij met de attestaties van deze onderdelen. 

Lees het advies integraal