Aanwijzingen voor auteurs

Over het tijdschrift

Het Tijdschrift Klinische Psychologie (TKP) richt zich op professionals werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen en Nederland. Het TKP is al 45 jaar het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift voor de klinisch psycholoog in Vlaanderen. Daarnaast wordt het tijdschrift regelmatig gelezen door psychiaters en andere hulpverleners werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg. Alle ingezonden manuscripten worden onderworpen aan het oordeel van de redactieraad; wetenschappelijke artikelen worden bovendien beoordeeld door twee onafhankelijke inhoudelijke experts (double-blind peer review).

Het TKP belicht de diverse aspecten van klinische psychologie, als wetenschap en als werkterrein. De originele artikelen behandelen onderwerpen op het gebied van de psychodiagnostiek, psychologische interventies en psychotherapie, en de geestelijke gezondheidszorg in de ruime zin van het woord. De redactie biedt tevens ruimte voor bewerkingen van artikelen die in internationale tijdschriften zijn verschenen voor zover zij Vlaamse of Nederlandse wetenschappelijke studies rapporteren en expliciet implicaties bevatten voor het handelen van de clinicus. Daarnaast publiceert het TKP wetenschappelijk onderbouwde educatieve gevalsbeschrijvingen, opiniërende artikelen, bijdragen over actuele ontwikkelingen omtrent deontologie en preventie, en worden romans of films besproken vanuit het perspectief van de klinisch psycholoog. Verder plaatst het TKP recensies van nieuwe boeken die belangwekkende onderwerpen binnen het psychologisch vakgebied behandelen. Met enige regelmaat verzorgt de redactie een themanummer over een specifiek onderwerp.
De redactie accepteert alleen Nederlandstalige bijdragen die nog niet elders zijn gepubliceerd of door een ander tijdschrift zijn geaccepteerd. Bied een bijdrage niet tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aan.

Onderdelen van een (wetenschappelijk*) manuscript in volgorde

 • Titelpagina: beknopte maar informatieve titel; voornaam en naam van de auteur(s), totaal aantal woorden (exclusief  samenvatting, tabellen, figuren, referenties en personalia) en aantal tabellen en figuren.
 • (Samenvatting*: de gegevens in de samenvatting moeten overeenkomen met die in het artikel en de summary (maximaal 250 woorden); twee tot vijf trefwoorden die worden weergegeven onderaan de samenvatting.)

Eigenlijke inhoud van de bijdrage.

 • Dankbetuiging (indien van toepassing): enkel in bijzondere gevallen kunnen degenen die een specifieke bijdrage aan de inhoud van het artikel hebben geleverd worden vermeld.
 • Noten (indien van toepassing): worden niet als voettekst per pagina weergegeven maar aan het einde van het artikel en voor de literatuurlijst.
 • Literatuurlijst: zorg voor een correcte literatuurlijst waarin alle referenties opgenomen zijn conform de richtlijnen van de American Psychological Association (zie Infra).
 • (Summary*: zorg voor een precieze Engelstalige vertaling van de Nederlandstalige samenvatting; vertaal ook de titel en de trefwoorden.)
 • Personalia: voornaam en naam/namen, wetenschappelijke discipline(s) en functie(s) /werklocatie(s) van de auteur(s); beperk de auteurgegevens. Vermeld één corresponderend auteur met e-mailadres.
 • Verantwoording: geef aan of er conflicterende belangen zijn met betrekking tot de publicatie (conflict of interest).
 • Tabellen: vermeld in de tekst waar die ongeveer ingevoegd moeten worden.
 • Figuren: vermeld in de tekst waar die ongeveer ingevoegd moeten worden.
Manuscript dat wordt aangeboden als origineel wetenschappelijk artikel dient minstens de volgende inhoudelijke opbouw te hebben
 • Inleiding: beschrijf het doel van de studie en plaats dit tegen een achtergrond. Het wordt aanbevolen dat de introductie niet meer dan 1500 woorden bevat. De inleiding dient de lezer te informeren over de context en het belang van het artikel, en de onderzoeksvragen die getoetst worden.
 • Methoden: geef een duidelijke beschrijving van de participanten en de procedure, de gehanteerde meetinstrumenten en de statistische analyses. In het geval van een eigen empirisch onderzoek, dient vermeld te worden dat het onderzoek is goedgekeurd door een ethische commissie.
 • Resultaten: dienen helder en kort te worden weergegeven. Tracht overlap van tekst, tabellen en figuren zoveel mogelijk te vermijden.
 • Discussie: bevat een bespreking van de bevindingen in het onderzoeksveld. Tracht een loutere herhaling van de resultaten alsook het gebruik van statistische termen (bijvoorbeeld: moderatie, mediatie, correlatie, significant) zoveel mogelijk te vermijden. Daarnaast dient de discussie duidelijke implicaties voor de klinische praktijk naar voren te brengen. De sterkten en beperkingen van het onderzoek evenals aanbevelingen voor verder onderzoek worden hier geformuleerd.
 • Conclusie: de belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hier nogmaals kort vermeld.

Een origineel wetenschappelijk artikel bevat maximaal 5000 woorden, exclusief literatuurlijst, tabellen en figuren. Alle ingezonden manuscripten worden onderworpen aan het oordeel van de redactieraad; na een positief oordeel volgt een beoordeling door twee onafhankelijke inhoudelijke experts (double-blind peer review).

Manuscript dat wordt aangeboden voor de rubriek beroepsethiek

In de rubriek deontologie verschijnen bijdragen over actuele of terugkerende deontologische vragen van klinisch psychologen. Deze thema’s kunnen worden benaderd vanuit verschillende perspectieven (moraalfilosofisch, juridisch, empirisch-wetenschappelijk), waarbij steeds de vertaling wordt gemaakt naar de klinische praktijk. De omvang van bijdragen is beperkt tot maximaal 3000 woorden, inclusief literatuurlijst. Bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Manuscript dat wordt aangeboden voor de rubriek preventie

Preventie kan universele, selectieve en geïndiceerde interventies omvatten. Deze rubriek publiceert bijdragen over praktijk, onderzoek en beleid van preventie ten behoeve van geestelijke gezondheid. Bijdragen kunnen zowel expliciete preventieprojecten of -activiteiten en belangrijke preventieve aspecten van de zorg beschrijven, als de wisselwerking tussen preventie en zorg behandelen. Bijdragen in deze rubriek hoeven niet de klassieke indeling van een wetenschappelijk artikel te volgen, en mogen meer essayistisch zijn qua stijl. De omvang van de bijdragen is beperkt tot maximaal 3000 woorden, inclusief literatuurlijst. De bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Manuscript dat wordt aangeboden voor de rubriek romans/cultuur
Romans, films of culturele evenementen confronteren ons met dimensies van het psychologisch functioneren die de vakliteratuur of wetenschappelijk onderzoek soms links laten liggen. Bijdragen voor deze rubriek signaleren waardevolle culturele realisaties die het blikveld van klinisch
psychologen of hulpverleners in de geestelijke gezondheidzorg kunnen verruimen. De omvang van bijdragen is beperkt tot maximaal 3000 woorden, inclusief literatuurlijst. Bijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Manuscript dat wordt aangeboden voor de rubriek casuïstiek
In de rubriek casuïstiek is er zowel plaats voor kortere opiniebijdragen die vertrekken vanuit een bepaalde klinische ervaring (maximaal 3000 woorden, inclusief literatuurlijst) als voor meer uitgewerkte gevalstudies (maximaal 5000 woorden, inclusief literatuurlijst) uit het domein van zowel diagnostiek als preventie en interventie. Idealiter illustreert een gevalstudie een bepaalde methodiek (bijvoorbeeld een behandelvorm) of een klinische problematiek (bijvoorbeeld een vaak voorkomend probleem in de patiënt-therapeutrelatie). Bijdragen voor de rubriek casuïstiek worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld. Bij twijfel of een bijdrage past in deze rubriek, kan contact opgenomen worden met de verantwoordelijke voor de rubriek (Catherine Barbez).

Manuscript dat wordt aangeboden als forumbijdrage
Forumbijdragen zijn informatieve en toegankelijke artikelen over een onderwerp dat bij voorkeur verband houdt met een van de volgende domeinen: beroepsbelangen, ontwikkelingen/tendensen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook beschouwingen over of commentaren op een brandende kwestie in de geestelijke gezondheidszorg en/of de klinische psychologie, of een bespreking van een belangwekkend (internationaal) onderzoeksrapport komen in aanmerking voor deze rubriek. De omvang van forumbijdragen is beperkt tot maximaal 3000 woorden, inclusief literatuurlijst. Forumbijdragen worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

Manuscript dat wordt aangeboden als samenvatting van Vlaams/Nederlands wetenschappelijk onderzoek
Vlaams en/of Nederlands wetenschappelijk onderzoek met implicaties voor de klinische praktijk of de toekomst van ons vakgebied vindt nog te weinig een weg naar de clinicus. Daarom biedt het TKP ruimte (mits toestemming van de copyrighthouder) voor samenvattingen van artikelen die in
internationale tijdschriften zijn verschenen, inclusief een korte interpretatie, van publicaties op het gebied van de klinische psychologie of aanverwante disciplines waarvan een Vlaamse of Nederlandse onderzoeker eerste of laatste auteur is. De samenvatting wordt door een van beiden geschreven
namens alle auteurs. In de samenvatting worden helder en bondig het onderzoek (onderzoeksvraag en methoden), de gevonden resultaten en de (toekomstige) implicaties voor het klinische veld beschreven. De samenvatting bevat maximaal 600 woorden en één figuur of tabel. Bijdragen worden
binnen een maand door de redactieraad beoordeeld. Bij twijfel of een bijdrage past in deze rubriek, kan contact opgenomen worden met de hoofdredacteur.​

Manuscript dat wordt aangeboden als boekrecensie
Boekbesprekingen worden in principe alleen op uitnodiging van de redactie geschreven en dienen in de vorm van een essay aangeboden te worden, waarbij het boek in een context wordt gesitueerd, in hoofdlijnen wordt samengevat, en aan een kritisch oordeel wordt onderworpen. De maximale omvang van een boekrecensie bedraagt 1500 woorden, inclusief literatuurlijst. Boekrecensies worden binnen een maand door de redactieraad beoordeeld.

 

Richtlijnen voor auteurs

De redactie volgt grotendeels de aanbevelingen van de American Psychological Association (APA; 7th Edition). De APA-richtlijnen voor bronvermelding worden helder en beknopt weergegeven in: Smits, L. (2020). De Nederlandse APA-regels: Gebaseerd op de zevende editie (2019) van de officiële APA Publication Manual. Scribbr.

 

Hierbij dienen de volgende uitzonderingen/opmerkingen in acht genomen te worden:

 • Het TKP kiest ten behoeve van de literatuurlijst voor de Belgische alfabetisering, met andere woorden voor rangschikken op de volledige familienaam: dus Van der Linden, J. en niet Linden, J. van der,. Er wordt bij het eerste voorzetsel of lidwoord altijd een hoofdletter gebruikt.
 • Het TKP kiest ervoor om retrieved from systematisch te vertalen door ‘geraadpleegd via’. Dus: ‘Geraadpleegd op + de datum via’ voor een verwijzing naar een website waarbij de inhoud van het document in de loop van de tijd gewijzigd kan worden.
 • Het TKP vraagt uitdrukkelijk om waar mogelijk DOI’s en URL’s toe te voegen in de vorm van een hyperlink.
 • Het TKP kiest voor de officiële Nederlandse spelling waarbij standaardtaal voor het hele taalgebied wordt gehanteerd.
 • In het TKP worden geen afkortingen gebruikt zoals: o.a., m.b.t., m.a.w., bijv. of bv. et cetera; de woorden worden voluit geschreven. Het Taaladvies wordt gevolgd bij het schrijven van getallen: a) een komma om decimalen en een punt om duizendtallen weer te geven, b) steeds een 0 voor de komma, en c) statistische symbolen worden niet gecursiveerd.
 • Geaccepteerde artikelen worden eindredactioneel bewerkt om de leesbaarheid te verhogen en aan te passen aan de huisstijl van het TKP.

Vorm

 • Word-bestand; regelafstand 1,5; niet uitvullen maar tekst links uitlijnen.
 • Schrijf goed leesbaar, toegankelijk Nederlands, tracht onnodig gebruik van vreemde talen en jargon te vermijden.
 • Schrijf kort en krachtig en houdt u aan het maximum aantal woorden van de beoogde rubriek (zie supra); de ruimte in het TKP is beperkt.

 

Aanbieding van manuscript aan de redactie

 • Stuur het manuscript per e-mail naar de hoofdredacteur (johan.vereycken@hotmail.com) en naar de het redactiesecretariaat (tkp@vvkp.be).
 • De auteur(s) draagt/dragen het copyright van het artikel over aan het TKP.
 • Stuur een aanbiedingsbrief mee van de corresponderend auteur. Deze brief bevat: een verklaring waarin alle auteurs zich akkoord verklaren met de tekst van het manuscript en de beoogde rubriek in het TKP. Indien het een bewerking van een eerder gepubliceerd artikel betreft, dient het originele artikel te worden meegestuurd tezamen met de schriftelijke toestemming van de houder van het copyright.