IFIC is een VZW en ontwikkelt functieclassificaties voor social profitsectoren. Zij maken functiebeschrijvingen en -wegingen, voeren onderzoek naar loon- en arbeidsvoorwaarden en ondersteunen het overleg tussen de sociale partners. Om dat te verwezenlijken, werken zij nauw samen met organisaties en medewerkers op het terrein.
 

IFIC speelt een belangrijke rol in de implementatie van de functieclassificatie in de private federale zorgsectoren en is nauw betrokken bij alle stappen van dit uitgebreide proces. In de Vlaamse social profitsectoren zijn zij  betrokken bij de opvolging van de functieclassificatie in de zgn. geregionaliseerde sectoren (ouderenzorg, PVT, revalidatie, beschut wonen) en de opmaak van een classificatie voor de VIA-sectoren.

Medewerkers

IFIC heeft 9 medewerkers. 

Gaëlle Troukens (directrice)
Lauriane Sable (adjunct-directrice)

 

De Raad van Bestuur is als volg samengesteld:

Voorzitter: Wim Hardy (LBC-NVK)
Ondervoorzitter: Veerle Van Roey (ZorgnetIcuro)

Werkgevers

Patricia Deldaele (GIBBIS)
Luc Jaminé (SOM)
Kristel De Roy (VERSO)
Myriam Hubin-Dauby (UNESSA)

Vakbonden

Yves Hellendorff (CNE)
Gert Van Hees (ACLVB)
Rob Reynders (BBTK)
Stef Doise (LBC-NVK)

We vinden hierin dus vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers terug. 

De website van IFIC geeft je een helder overzicht van haar werking.

Wat was de bedoeling van het classificatiesysteem?

Naar aanleiding van ondermeer de witte woede groeide bij de overheid het besef dat zij, om de zorg te verzekeren, de gezondheidszorgberoepen (financieel) aantrekkelijker moesten maken.  Vooral vanuit de verpleegkundigen werd geschreeuwd om een herwaardering en hogere looninschaling. 

In het regeerakkoord van 2015 staat dat de regering de verdere uitbouw van het door werkgevers en werknemers opgezette systeem van functiekwalificatie in de zorg zal gebruiken als leidraad voor de herwaardering van het beroep van verpleegkundige.

Vanaf 2016 werd hiervoor een recurrent RIZIV-budget vrij gemaakt voor de implementatie in de federale privésector van de gezondheidszorg en werden door IFIC de nodige instrumenten ontwikkeld om de beroepen uit deze sector in te schatten en met een mathematisch systeem in te schalen.

Op wie heeft de IFIC – invoering van een nieuwe functieclassificatie betrekking?

Federale privé - sectoren:

 • Algemene en psychiatrische ziekenhuizen
 • Thuisverpleging
 • Wijkgezondheidscentra
 • Federale revalidatiecentra
 • Forensisch Psychiatrische Centra
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis

Op 25/10/2017 ondertekenden de sociale partners en de bevoegde ministers, Maggie De Block en Kris Peeters, een nieuw sociaal akkoord voor de federale gezondheidsdiensten.  Daarmee sloot men een meerjarenakkoord voor het personeel in de ziekenhuizen, de diensten voor thuisverpleging, de federale revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra, de forensisch-psychiatrische centra en de diensten voor het bloed van het Rode Kruis. 

De Collectieve ArbeidsOvereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten heeft enkel betrekking op de private sector.  Voor de openbare sector is er nog geen vergelijkbaar akkoord. 

Eén van de maatregelen in het sociaal akkoord gaat over de invoering van de sectorale functieclassificatie en het nieuwe loonhuis dat daarop gebaseerd is.

Geregionaliseerde sectoren:

 • Psychiatrische Verzorgingstehuizen
 • Categorale ziekenhuizen
 • Ouderenzorg
 • Autonome revalidatiecentra
 • Initiatieven voor Beschut Wonen

Op 05/04/2019 ondertekenden de sociale partners in het Paritair Comité 330 een collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de nieuwe sectorale functieclassificatie voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd.