60 voorlopige zorgraden opgericht

17-12-19
Kringwerking
Eerstelijnshervorming

Een nieuwe kaap is gerond: alle 60 eerstelijnszones hebben elk hun voorlopige zorgraad opgericht. Proficiat voor deze prestatie en hartelijk dank voor de inzet van onze leden in de regionale kringen!

Voldoende draagvlak

Onontbeerlijk voor een zorgraad is dat die voldoende draagvlak heeft. Huisartsen, lokale besturen en personen met een zorgnood waren op alle 60 oprichtingsvergaderingen vertegenwoordigd, en ook de diensten voor gezinszorg, CAW's, maatschappelijk werkers, apothekers, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en huizen van het kind waren in zo goed als alle zones goed vertegenwoordigd. Ook de meeste andere partners en zo ook onze regionale kringen waren in de grote meerderheid van de oprichtvergaderingen vertegenwoordigd. Het minst vertegenwoordigd waren de podologen, ook al waren ze toch bij een vierde van de oprichtingsvergaderingen betrokken. 


Invulling

In de opgerichte voorlopige zorgraden zijn de vier verplichte clusters op een evenwaardige manier vertegenwoordigd:
* Cluster lokale besturen: een grote meerderheid van de lokale besturen zetelt in een voorlopige zorgraad.
* Cluster gezondheidszorg: de voorlopige zorgraden worden gekenmerkt door een zeer evenwichtige spreiding van de gezondheidsberoepen. De huisartsen, kinesitherapeuten en apothekers zijn het best vertegenwoordigd.
* Cluster welzijn: in iedere voorlopige zorgraad zijn bijna alle welzijnspartners vertegenwoordigd (de woonzorgcentra, de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk en de sociale dienst van de openbare centra voor maatschappelijk werk).
* Cluster persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag: deze cluster wordt vooral vertegenwoordigd door patiëntenverenigingen en de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Ook mantelzorgers zelf en oppasdiensten hebben een behoorlijk aantal zetels in zorgraden. 
De optionele cluster ziet vooral vertegenwoordiging van voorzieningen uit de gehandicaptensector en ziekenhuizen. In 24 voorlopige zorgraden zijn geen optionele leden verkozen.


Voorzitters

55 voorzitters zijn aangesteld. 5 zorgraden moeten dus nog hun voorzitter kiezen. De voorzitter is meestal een huisarts, dat is het geval in 25 zorgraden. De groepen die de meeste voorzitters leveren zijn vervolgens de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (6), de apothekers (4) en de lokale besturen (4). 
 

Overgenomen uit de Nieuwsbrief voor de hervorming van de Eerstelijnszorg