De klinisch psycholoog en de wet op de patiëntenrechten

Sinds 1 september 2016 worden klinisch psychologen beschouwd als beoefenaars van een gezondheidszorgberoep. Over de precieze relatie tussen het beroep van klinisch psycholoog en het toepassingsgebied van de Wet betreffende de rechten van de patiënt verwijzen we graag naar de website van de Psychologencommissie.

Website Psychologencommissie

Ben je zorgprofessional en heb je nood aan een opfrissing wat de patiëntenrechten betreft? Psyche (Geestelijk Gezond Vlaanderen) voorziet een gratis  e-learning waarin je wegwijs wordt gemaakt in de wetgeving en wat deze voor jou, als hulpverlener, kan betekenen.

E-learning patiëntenrechten

De verschillende patiëntenrechten toegelicht

Hieronder zijn enkele filmpjes beschikbaar die de verschillende patiëntenrechten één voor één wat beter toelichten. Deze filmpjes zijn het gevolg van een samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en een aantal patiëntenorganisaties. De bedoeling was om de patiëntenrechten beter bekend te maken bij zowel de patiënten als de zorgverleners.

Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand

Vrij toestemmen in een tussenkomst, na voorafgaande informatie

Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijhouden patiëntendossier

Verzekerd zijn van de bescherming van zijn intimiteit

Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Vertegenwoordiging